2 Bài tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2021

Chỉ 2 Bài tập kế toán tiền lương và các khoản trích theo lương 2021 nhưng nó là tinh hoa của kế toán tập hợp đầy đủ nghiệp vụ trong đó cho các bạn. Theo dõi lời giải, đáp dưới link download cho các bạn.
BÀI TẬP 1 :
Tại Công ty Sản xuất THĂNG LONG ( TNHH ) có tài liệu tiền lương – các khoản trích theo lương :
A. Số dư đầu tháng 04/200X : của các tài khoản ( Đơn vị tính : Đồng )
- Tài khoản 334 : 8.000.000.
- Tài khoản 338 : 6.800.000 chi tiết gồm :
3383 : 6.000.000 – 3384 : 800.000
B. Trong tháng 04/200X có tài liệu về tiền lương và BHXH :
1. Ngày 05/04 chi lương kỳ II tháng 03 là 8.000.000
2. Ngày 10/04 nộp BHXH – BHYT của quý I bằng TGNH ( Đã nhận giáy báo nợ )
3. Ngày 15/04 chi tiền mặt tạm ứng lương kỳ I của tháng 04 là 9.500.000 ( Mỗi người là 500.000 , riêng giám đốc công ty là 1.000.000 )
4.   Các tài liệu để tính lương và bảo hiểm :
 
Tên CB - CNV Lương chính
 ( HĐLĐ )
Số lượng
Sản phẩm hoàn thành
Số ngày
Làm việc
(  lương Thời gian )
Tiền ăn
giữa ca
 
Số ngày nghĩ hưởng BHXH % Hưởng BHXH
1 2 3 4 5 6 7
I.Bộ phận văn phòng công ty 16.100.000     1.548.000    
1. Trần tuấn Khải 6.600.000   22 264.000    
2. Vũ anh Hòa 2.992.000   22 264.000    
3. Phan Minh Hồng 2.460.000   22 264.000    
4. Nguyễn vỹ Cường 1.760.000   20 240.000 2 70%
5. Trần mỹ Lan 1.188.000   21 252.000 1 70%
6. Lê hưng Thịnh 1.100.000   22 264.000    
II. Phân xưởng sản xuất 14.000.000     3.144.000    
Nhân viên quản lý 3.000.000     528.000    
1. Lê thanh Hùng 1.900.000   22 264.000    
2. Đặng hoàng Long 1.100.000     264.000    
Công nhân sản xuất 11.000.000     2.616.000    
1. Mã quỳnh Hoa 1.100.000 80   264.000    
2. Trần kim Liên 1.100.000 90   264.000    
3. Nguyễn nhân Kiệt 1.100.000 80   264.000    
4. Bùi ngọc Nga 1.100.000 120   264.000    
5. Lý mỹ Nhung 1.100.000 80   264.000    
6 .Phùng thiên Phương 1.100.000 90   264.000    
7. Đoàn kiến Quốc 1.100.000 100   264.000    
8. Phan diễm Trang 1.100.000 110   264.000    
9. Định thị thu Vân 1.100.000 80   252.000 1 70%
10.Hồ Minh Phong 1.100.000 80   252.000 1 70%
Cộng 30.100.000     4.692.000    

5.. Trích KPCĐ – BHXH –BHYt theo tỉ lệ qui định
6.. Tổng hợp các khoản khấu trừ lương :
Tên công nhân viên Tạm ứng Thu bồi thường
1. Phan Minh Hồng 80.000  
2. Định thị thu Vân   50.000
3. Lê hưng Thịnh 100.000  
 
7..Chi lương kỳ II cho công nhân viên bằng tiền mặt
C.Tài liệu bổ sung :
- Đơn giá tiền lương một sản phẩm : 20.000 đ
- Số ngày làm việc theo chế độ trong tháng là 22 ngày .
 
BÀI TẬP 2 :
Tại 1 doanh nghiệp trong tháng 04/200X có tình hình thanh toán lương và các khoản trích theo lương như sau :
A. Số dư đầu tháng 04 của TK 338  : 26.000.000đ chi tiết gồm :
        - TK 3382 :   3.000.000
        - TK 3383 : 18.000.000
        - TK 3384 :   5.000.000
B. Trong tháng có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau :
1. Rút TGNH  về quỹ tiền mặt để tạm ứng lương cho công nhân viên : 80.000.000đ
2. Chi tiền mặt tạm ứng lương kỳ I   : 80.000.000đ
3. Bảng tổng hợp thanh toán lương : Tiền lương phải trả cho công nhân viên như  sau:
- Tiền lương công nhân trực tiếp sản xuất 150.000.000đ  trong đó tiền lương nghỉ phép 2.000.000.
- Tiền lương nhân viên phân xưởng sản xuất : 8.000.000đ
- Tiền lương bộ phận bán hàng : 12.000.000đ
- Tiền lương bộ phận QLDN  : 20.000.000đ  trong đó tiền lương nghỉ phép 600.000.
4. Trích trước tiền lương nghỉ  phép của công nhân sản xuất là 2% trên tiền lương ( 148.000.000 X 2% = 2.960.000 ) .
5. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ theo chế độ quy định.
6. Trợ cấp tai nạn lạo động , ốm đau  phải trả : 1.500.000.
7. Nộp kinh phí cộng đoàn : 3.000.000  – bảo hiểm xã hội : 18.000.000  – bảo hiểm y tế : 5.000.000 bằng TGNH  ( Ngân hàng đã báo nợ )
8. Rút TGNH  về quỹ tiền mặt : 98.600.000đ
9. Chi tiền mặt thanh toán lương kỳ II :  98.600.000đ
10.Nhận tiền hoàn trả của cơ quan BHXH về số BHXH doanh nghiệp đã thực hiện  bằng TGNH : 2.000.000  và doanh nghiệp chi BHXH cho người lao động bằng tiền mặt  .
YÊU CẦU :
1/ Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên
2/ Phản ánh vào tài khoản .
3/ Phản ánh vào vào tài khoản

Xem thêm ngay những bài tập khác:

⇒     
5 Bài tập kế toán vốn bằng tiền

​⇒     11 bài tập kế toán nguyên vật liệu 2021

​⇒    3 bài tập kế toán tài sản cố định cực hay