2 Bài tập kế toán về thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm


Bạn hãy định khoản, hạch toán các nghiệp vụ có trong 2 Bài tập kế toán về thành phẩm và tiêu thụ thành phẩm dưới đây của chúng tôi. Nó sẽ giúp bạn nâng cao được kiến thức, kỹ năng kế toán

BÀI TẬP 1 
Hãy định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau : ( Đơn vị tính  : Đồng )
1. Xuất kho 2.000 sản phẩm giá xuất kho 40.000 đ/sp ,giá bán chưa thuế là 60.000 đ/sp ,thuế GTGT là 10% bán cho công ty X  thu ngay bằng tiền mặt .
2. Xuất kho 3.000 sản phẩm  giá xuất kho 50.000 đ/sp ,giá bán chưa thuế là 70.000 đ/sp ,thuế GTGT là 10% bán cho công ty M chưa thu tiền .
3. Xuất kho 4.000 sản phẩm giá xuất kho 60.000 đ/sp ,giá bán chưa thuế là 80.000 đ/sp ,thuế GTGT là 10% bán cho công ty K thu bằng TGNH.
4. Công ty M chuyển TGNH thanh toán cho doanh nghiệp trước hạn nên được hưởng chiết khấu thanh toán là 2% trên giá bán chưa thuế ( Đã nhận được giấy báo có của ngân hàng )
5. Công ty K khiếu nại có100 sản phẩm sai qui cách nên đã trả lại cho doanh nghiệp .Doanh nghiệp đồng ý và nhập lại kho ,đồng thời chi tiền mặt thanh toán cho công ty K.
6. Công ty X khiếu nại có 200 sản phẩm không đúng hợp đồng nên đề nghị doanh nghiệp giảm  giá 20% trên gía bán chưa thuế của số sai qui cách , doanh nghiệp đồng ý giảm giá và chi tiền mặt thanh toán cho công ty X .
7. Xuất kho 5.000 sản phẩm giá xuất kho 60.000 đ/sp ,giá bán chưa thuế là 80.000 đ/sp ,thuế GTGT là 10%  gởi bán  theo phương thức chuyển hàng cho công ty D .Sau đó công ty D hồi báo là đã nhận được số sản phẩm mà doanh nghiệp gởi .Khi kiểm nhận nhập hàng phát hiện thiếu 200 sản phẩm chưa rõ nguyên nhân và báo cho doanh nghiệp biết và công ty D chỉ chấp nhận thanh toán số sản phẩm thực nhận bằng tiền mặt .
8. Nhận lại 500 sản phẩm do công ty G trả lại của đợt hàng bán tháng trước cho biết giá bán chưa thuế là 80.000 đ/ sp ,thuế GTGT là 10% giá xuất kho là 60.000 đ/sp .Doanh nghiệp chuyển TGNH thanh toán cho công ty G (Đã nhận được giấy báo nợ của ngân hàng )
9. Số sản phẩm thiếu  ở nghiệp vụ (7) do thủ kho giao nhậm , kế toán đã điều chỉnh lại sổ kế toán .
10. Xuất kho1.000 sản phẩm  giá xuất kho 50.000 đ/sp ,giá bán chưa thuế là 70.000 đ/sp ,thuế GTGT là 10% bán cho công ty S thu bằng tiền mặt . Sau đó công ty S phát hiện thừa 100 sản chưa rõ nguyên nhân và báo cho doanh nghiệp biết.Doanh nghịep đề nghị bán luôn số sản phẩm thừa công ty S chấp nhận mua nhưng chưa thanh toán .
11. Xuất kho 2.000 sản phẩm giá xuất kho 40.000 đ/sp ,giá bán chưa thuế là 60.000 đ/sp ,thuế GTGT là 10% đem trao đổi với công ty F để lấy 500 kg vật liệu chính .trị giá hợp đồng trao đổi ngang giá là 132.000.000 ( Trong đó giá bán chưa thuế là 120.000.000 ,thuế GTGT là 12.000.000 ) .Doanh nghiệp đã giao đủ số sản phẩm theo hợp đồng , công ty F chỉ giao có 400 Kg vật liệu chính , sau đó hai bên thanh lý hợp đồng số chênh lệch thanh toán bằng tiền mặt.
12. Xuất kho1.000 sản phẩm giá xuất kho 40.000 đ/sp ,giá bán chưa thuế là 60.000đ/sp ,thuế GTGT là 10% bán  trả góp cho công ty P theo giá bán trả góp là  62.000 đ/sp , thời gian trả góp là 15 tháng .Công ty P thanh toán trước cho doanh nghiệp là 40% . Giả sử công ty P thanh toán nợ trả góp tháng thứ nhất bằng tiền mặt .đồng thời doanh nghiệp kết chuyển lãi trả góp .
13. Xuất kho 2.000 sản phẩm giá xuất kho 40.000 đ/sp ,giá bán chưa thuế là 60.000 đ/sp ,thuế GTGT là 10% gởi bán cho đại lý Q . Hoa hồng cho đại lý là 5% trên giá chưa thuế .
14. Báo cáo bán hàng của đại lý Q : Đại lý đã bán 1.000 sản phẩm và nộp tiền mặt cho doanh nghiệp sau khi trừ hoa hồng được hưởng .Cho biết thuế GTGT của hoa hồng đại lý là 10% .
15. Xuất kho100 sản phẩm giá xuất kho 40.000 đ/sp ,giá bán chưa thuế là 60.000 đ/sp ,thuế GTGT là 10% trả lương cho công nhân viên .Cho biết tiền lương phải trả cho công nhân viên là 7.000.000 , số chênh lệch chi thêm bằng tiền mặt .
16. Xuất kho 200 sản phẩm giá xuất kho 40.000 đ/sp ,giá bán chưa thuế là 60.000 đ/sp ,thuế GTGT là 10%  biếu tặng cho khách hàng nhân dịp công ty tổ chức hội nghị khách hàng .
17. Xuất kho 300 sản phẩm giá xuất kho 40.000 đ/sp ,giá bán chưa thuế là 60.000 đ/sp ,thuế GTGT là 10%  ủng hộ đồng bào bị lũ lụt ( Được tài trợ từ quỹ phúc lợi )
18. Xuất kho 10 sản phẩm giá xuất kho 40.000 đ/sp , giá bán chưa thuế là 60.000 đ/sp ,thuế GTGT là 10%  khuyến mãi cho khách hàng .
19. Xuất kho 40 sản phẩm giá xuất kho 40.000 đ/sp , giá bán chưa thuế là 60.000 đ/sp ,thuế GTGT là 10%  sử dụng cho quảng cáo chào hàng.
 
BÀI TẬP 2 
Doanh nghiệp sản xuất THẮNG LỢI hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.  Trong tháng 06/ 200X có tài liệu kế toán như sau :  
  Các nghiệp vụ kinh kế phát sinh trong tháng 06/200X :
1. Xuất kho một lô thành phẩm bán trả góp cho công ty F có gía bán trả ngay chưa thuế 200.000.000 ,thuế GTGT là 10% lãi trả góp 8.000.000 ,thời gian trả góp là15 tháng .Công ty F thanh toán ngay bắng tiền mặt là 50% .Số còn lại trả góp trong 15 tháng . giá xuất kho 180.000 đ/sp.
2. Giả sử thu nợ trả góp tháng thứ nhật bằng tiền mặt ,đồng thời kết chuyển lãi trả góp .
3. Xuất kho 1.000 sản phẩm  theo hợp đồng trao đổi  với công ty P để lấy vật liệu ,đơn giá bán 20.000 đ.sp ,thuế suất GTGT là 10% , giá xuất kho là 12.000 đ/sp. Doanh nghiệp đã nhận được vật liệu : Số lượng : 1.000 kg , đơn giá bán 19.000 đ./kg , thuế suất GTGT là 5%.
4. Doanh nghiệp và công ty P đã thanh lý hợp đồng và quyết toán công nợ bằng tiền mặt.
5. Xuất kho 400 sản phẩm A giá xuất kho 40.000 đ/sp , giá bán chưa thuế nội bộ là 50.000 đ/sp ,thuế GTGT là 10 % dùng trả lương cho công nhân viên.
6. Xuất kho 500 sản phẩm A ,giá xuất kho 40.000 đ/sp ,giá bán chưa thuế là 60.000 đ/sp ,thuế GTGT là 10% trong đó :
- Trả thưởng cuối năm cho công nhân viên : 300 sản phẩm.
- Ung hộ các tổ chức ,đoàn thể xã hội         : 200 sản phẩm.( Lấy từ quỹ phúc lợi )
7. Xuất kho 200 sản phẩm A ,giá xuất kho 40.000 đ/sp giá bán chưa thuế là 60.000 đ/sp trong đó :
- Khuyến mãi                                    : 150 sản phẩm.
- Phục vụ quản lý doanh nghiệp        :  50 sản phẩm.
8. Xuất kho 1.000 sản phẩm B giá xuất kho là 20.000 đ/sp ,giá bán chưa thuế là 40.000 đ/sp ,thuế GTGT là 10%  bán cho công ty X thu ngay bằng tiền mặt .Khi nhập kho công ty X phát hiện thừa 50 sản phẩm chưa rõ nguyên nhân và báo cho doanh nghiệp biết số sản phẩm thừa công ty X đang giữ hộ.
9. Doanh nghiệp đề bán luôn số sản phẩm thừa ở nghiệp vụ (8) công ty X chấp nhận mua nhưng chưa thanh toán .
10. Xuất kho 2.000 sản phẩm C giá xuất kho là 30.000 đ/sp ,giá bán chưa thuế là 50.000 đ/sp ,thuế GTGT là 10%  bán cho công ty G thu bằng TGNH .Khi nhập kho công ty G phát hiện thiếu 100 sản phẩm chưa rõ nguyên nhân và báo cho doanh nghiệp biết.
11. Doanh nghiệp kiểm tra lại số sản phẩm C thiếu do thủ kho giao nhầm và thống nhất với công ty G là không giao thêm số sản phẩm thiếu  và thanh toán cho công ty G bằng tiền mặt.
 YÊU CẦU :   Tính toán – Định khoản các nghiệp phát sinh

Xem thêm ngay những bài tập khác:

⇒     
2 bài tập kế toán tiền lương

​⇒     11 bài tập kế toán nguyên vật liệu 2021

​⇒    3 bài tập kế toán tài sản cố định cực hay

Các tin cũ hơn