5 Bài tập kế toán nguồn vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp


5 Bài tập kế toán nguồn vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp

Chia sẻ với bạn 5 bài tập kế toán nguồn vốn chủ sở hữu trong doanh nghiệp hay có lời giải, đáp án cho bạn tham khảo. Tại sao phải học cách làm các bài tập kế toán...đó là cách nhanh nhất giúp bạn học được nghiệp vụ kế toán.

Bài 1 :Tại công ty H30 có tài liệu trong tháng 1/20ỈX như sau:
 
1. Chuyển số dư cuối năm 201(x-l) của tài khoản lợi nhuận chưa phân phối sang tài khoản lợi nhuận chưa phân phối năm 20 lx là 55.000.000.
 
2. Nhận vốn góp liên doanh bằng một TSCĐ hữu hình đã đưa vào hoạt động. Hội đồng liên doanh đánh giá giá trị tài sản này là
240.000.000. Chi phí lắp đặt thuê ngoài trả bằng tiền gửi ngân hàng 66.000.000, trong đó thuế GTGT là 6.000.000.
 
3. Tổ chức cho nhân viên đi nghỉ mát do quỹ phúc lợi tài trợ bằng tiền gởi ngân hàng là 40.000.000.
 
4. Chi quỹ phúc lợi để tặng quà tết cho nhân viên bằng tiền mặt số tiền 10.000.000.
 
5. Biên bản do hội đồng quản trị phê duyệt trong năm: lợi nhuận chưa phân phối của năm 201(x-l) được trích cho các quỹ như sau: Quỹ ĐTPT: 25.000.000, quỹ khen thưởng: 15.000.000, quỹ phúc lợi: 15.000.000.
 
6. Kết chuyển lãi sau thuế tháng 1 năm 20lx là 20.000.000.
 
Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ trên.
 
Bài 2 Tình hình phát hành co phiếu của công ty cố phần Hoa Lan trong tháng 6 như sau:
 
1. Phát hành thêm 20.000 cổ phiếu mệnh giá 10.000/cp, giá phát hành 15.000/cp. Công ty đã thu tiền phát hành cổ phiếu bằng tiền gửi ngân hàng.
 
2. Đại hội cổ đông quyết định chia cổ tức năm 20 lx cho cổ đông là l.OOOđ/cổ phiếu, số lượng cổ phiếu cuối năm 201x là 200.000. Trong đó cổ tức sẽ được trả bằng tiền là 100.000.000, số còn lại được trả bằng cổ phiếu (tương đương 10.000 cổ phiếu mệnh giá 10.000/cp).
 
3. Trả cố tức năm 201X cho cổ đông bằng tiền mặt.
 
4. Mua lại 8.000 cổ phiếu của công ty làm cổ phiếu quỹ với giá 13.000/cp.
 
5. Tái phát hành 5.000 cổ phiếu quỹ với giá 20.000/cp, đã thu được bằng tiền gửi ngân hàng.
 
Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ trên.
 
Bài 3 Tại công ty Phong Lan có các tài liệu sau:
 
- Số dư ngày 31/6:
 
•TK414: 115.000.000; TK 421: 120.000.000
 
•TK3531: 18.000.000 ; TK 3532: 6.000.000
 
- Trong tháng 7 có tình hình như sau:
 
1. Ngày 5/7, rút TGNH về quỳ để chi khen thưởng sáu tháng đầu năm là 14.500.000. Ngày 8/7 đã chi xong tiền thưởng.
 
2. Bản sao kê NH ngày 8/7 thanh toán tiền thuê chiếu phim phục vụ Hội Phụ nữ là 5.000.000, đo quỹ phúc lợi đài thọ.
 
3. Ngày 10/7 theo quyết định cùa Ban giám đốc đã dùng, lợi nhuận đã phân bổ để bổ sung vốn hoạt động là 100.000.000 .
 
4. Ngày 20/7 Công ty được duyệt cho tạm trích các quỳ quý 2 từ lợi nhuận gồm: quỹ đầu tư phát triển: 4.500.000, quỹ phúc lợi: 2.000.000, quỹ khen thưởng: 6.000.000 .
 
5. Ngày 22/7 Công ty đã dùng quỹ đầu tư phát triển để mua một TSCĐ dùng vào sản xuất, giá thoả thuận: 50.000.000 ; thuế GTGT 10%. Chi phí vận chuyển TSCĐ về Công ty là 100.000. Công ty đã thanh toán hết tiền mua TSCĐ và chi phí vận chuyển bàng chuyển khoản.
 
6. Báo cáo quỳ tiền mặt ngày 25/7, phải dùng quỹ phúc lợi trợ cấp khó khăn đột xuất: 500.000.
 
7. Chi tiền mặt mua một TSCĐ dùng cho nhà trẻ của Công ty giá mua chưa thuế 10.000.000, thuế GTGT 10% - do quỹ phúc lợi đài thọ .
Yêu cầu: Định khoản tài liệu trên.
 
BÀI GIẢI BÀI 3 Đvt: Đồng
 
1. a) NợTKlll: 14.500.000
 
CÓTK 112: 14.500.000
 
b)Nợ TK 3532: 14.500.000
 
CÓTK334: 14.500.000
 
NỢTK334: 14.500.000
 
CÓTK 111: 14.500.000
 
2.Nợ TK 3532: 5.000.000
 
CÓTK 112: 5.000.000
 
Nợ TK 421:
 
Có 411: 100.000.000 100.000.000
 
4. Nợ TK 421: 12.500.000
 
Có TK414: 4.500.000
 
Có TK 3531: 2.000.000
 
Có TK3532: 6.000.000
 
5. Nợ TK211: 50.100.000
 
Nợ TK 133: 5.000.000
 
Có TK 111: 55.100.000
 
6. Nợ TK3532: 500.000
 
Có TK 111: 500.000
 
7.a) Nợ TK211: 11.000.000
 
Có TK 111: 11.000.000
 
b) Nợ TK3532: 11.000.000
 
Có TK 3533: 11.000.000
 
Bài 4 - Số dư ngày 31/03/N của Tài Khoản 421: 300.000.000 đ, chi tiết gồm:
 
Tài Khoản 4211: 250.000.000 đ (Tài khoản 4211 - Năm N-l: 150.000.000 đ)
 
Tài Khoản 4212: 50.000.000 đ
 
- Trong tháng 4, Phòng KT công ty A có tài liệu như sau:
 
1. Ngày 20/4/N tạm chia lãi liên doanh tháng 3/N cho công ty M bằng tiền mặt là 12.000.000 đ
 
2. Ngày 22/4/N, Căn cứ biên bản họp của hội đồng quản trị, lợi nhuận của năm N-l được phân chia như sau:
 
+ Trích quỹ đầu tư phát triển là 40%
 
+ Lợi nhuận phải chia cho bên liên doanh (Công ty M) là 10%
 
+ Lợi nhuận còn lại được trích nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản là 50%, quỹ khen thưởng phúc lợi là 50%.
 
Yêu cầu: Tính toán và phản ánh vào tài khoản tình hình trên.
 
Bài 5 Tại một doanh nghiệp có tình hình các loại nguồn vốn Quý 3 như sau:
 
1. Chi tạm ứng cho nhân viên Y bằng tiền mặt để mua dụng cụ thể thao do quỹ Phúc lợi đài thọ: 4.000.000đ.
 
2. Chi tiền mặt để sửa chữa giàn máy karaoke phục vụ giải trí cho công nhân viên 550.000đ, trong đó đã có thuế GTGT thuế suất 10%, sử dụng từ nguồn quỳ Phúc lợi.
 
3. Trích số tiền 20.000.000đ từ Quỹ Khen thưởng để thưởng cho một số công nhân viên hoàn thành kế hoạch Quý 2, đồng thời cho số
công nhân viên này được đi nghỉ mát.
 
4. Chi khen thưởng cho số công nhân viên nói trên bằng tiền mặt.
 
5. Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên X để dẫn đoàn đi nghỉ mát ó.OOO.OOOđ do quỹ Khen thưởng đài thọ.
 
6. Nhân viên X thanh toán số tiền tạm ứng đã chi cho đoàn nghỉ mát kèm theo chứng từ 5.500.000đ. trong đó đã có thuế GTGT thuế suất 10%, số tiền thừa nộp lại quỹ.
 
7. Chi tiền mặt để sửa chữa giàn máy karaoke phục vụ giải trí cho công nhân viên 550.000đ, trong đó đã có thuế GTGT thuế suất 10%, sử dụng từ nguồn quỹ Phúc lợi.
 
8. Bổ sung nguồn vốn xây dựng cơ bản từ quỹ Đầu tư Phát triển 10.000.000d.
 
9. Theo quyết định của Ban giám đốc, tạm trích các quỹ trong Quý 3 lấy từ lợi nhuận như sau:
 
- Quỹ Đầu tư phát triển 35.000.000đ
 
- Quỳ Khen thưởng: 15.000.000đ
 
- Quỹ Phúc lợi: 8-OOO.OOOđ
 
10. Dùng quỹ Phúc lợi mua một TV đặt ở phòng ăn cùa công nhân viên, giá thanh toán 11.000.000, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán.
 
11. Nhân viên Y đã mua dụng cụ thể thao và thanh toán bằng chứng từ với số tiền 4.200.000đ, số tiền thiếu DN đã chi tiền mặt thanh toán cho nhân viên Y.
 
Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tê phát sinh.
 
 
Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn