dịch vụ thành lập doanh nghiệpNguồn vốn doanh nghiệp là gì? Hãy ưu nhược điểm của nguồn vốn..Bạn xem ngay bộ 51 câu hỏi ôn tập kế toán nguồn vốn trong doanh nghiệp dưới đây có chủ đề ôn tập tốt nhất.

51 câu hỏi ôn tập kế toán nguồn vốn trong doanh nghiệp

1. Các hình thức huy động nợ ngắn hạn của doanh nghiệp? Ưu nhược điển của từng hình thức?
2. Các hình thức huy động nợ dài hạn của doanh nghiệp? Ưu nhược điểm của từng hình thức?
3. Các hình thức huy động vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp? Ưu nhược điểm của từng hình thức?
4. Các công cụ huy động vốn dài hạn của doanh nghiệp?
5. Các công cụ huy động vốn ngắn hạn của doanh nghiệp?
6. Các hình thức huy động và đầu tư vốn dài hạn của một doanh nghiệp độc lập trong tập đoàn kinh tế?
7. Các hình thức huy động và đầu tư vốn ngắn hạn của một doanh nghiệp độc lập trong tập đoàn kinh tế?
8. Các hình thức huy động và đầu tư vốn của công ty tài chính trong tập đoàn kinh tế?
9. Thực trạng huy động vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay?
10. Thực trạng huy động nợ ngắn hạn của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay?
11. Thực trạng huy động nợ dài hạn của các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay?
12. Các hình thức huy động vốn chủ của ngân hàng thương mại?
13. Thực trạng huy động vốn chủ của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay?
14. Các hình thực huy động nợ của ngân hàng thương mại?
15. Thực trạng huy động nợ của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay?
16. Ưu nhược điểm của hình thức huy động vốn bằng vay nợ ngân hàng?
17. Ưu nhược điểm của hình thức huy động vốn bằng phát hành trái phiếu?
18. Ưu nhược điểm của hình thức huy động vốn bằng phát hành trái phiếu có lãi suất cố định?
19. Ưu nhược điểm của hình thức huy động vốn bằng phát hành trái phiếu có lãi suất thay đổi?
20. Ưu nhược điểm của hình thức huy động vốn bằng phát hành cổ phiếu mới?
21. Ưu nhược điểm của hình thức huy động vốn bằng lợi nhuận giữ lại?
22. Ưu điểm của hình thức huy động vốn bằng vay nợ ngân hàng?
23. Nhược điểm của hình thức huy động vốn bằng vay nợ ngân hàng
24. Ưu điểm của hình thức huy động vốn bằng phát hành trái phiếu?
25. Nhược điểm của hình thức huy động vốn bằng phát hành trái phiếu?
26. Ưu điểm của hình thức huy động vốn bằng phát hành trái phiếu có lãi suất cố định?
27. Nhược điểm của hình thức huy động vốn bằng phát hành trái phiếu có lãi suất cố định?
28. Ưu điểm của hình thức huy động vốn bằng phát hành trái phiếu có lãi suất thay đổi?
29. Nhược điểm của hình thức huy động vốn bằng phát hành trái phiếu có lãi suất thay đổi?
30. Ưu điểm của hình thức huy động vốn bằng phát hành cổ phiếu mới?
31. Nhược điểm của hình thức huy động vốn bằng phát hành cổ phiếu mới?
32. Ưu điểm của hình thức huy động vốn bằng lợi nhuận giữ lại?
33. Nhược điểm của hình thức huy động vốn bằng lợi nhuận giữ lại?
34. Các phương pháp lựa chọn nguồn tài trợ? Ưu nhược điểm của từng phương pháp?
35. Các hình thức huy động vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp? Liên hệ với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay?
36. Các phương thức huy động nợ của doanh nghiệp? Liên hệ với các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay?
37. Các công cụ huy động vốn dài hạn của doanh nghiệp? Liên hệ ở Việt Nam hiện nay?
38. Các công cụ huy động vốn ngắn hạn của doanh nghiệp? Liên hệ ở Việt Nam hiện nay?
39. Các hình thức huy động và đầu tư vốn dài hạn của một doanh nghiệp độc lập trong tập đoàn kinh tế? Liên hệ với các doanh nghiệp trong tập đoàn kinh tế ở Việt Nam hiện nay?
40. Các hình thức huy động và đầu tư vốn ngắn hạn của một doanh nghiệp độc lập trong tập đoàn kinh tế? Liên hệ với các doanh nghiệp trong tập đoàn kinh tế ở Việt Nam hiện nay?
41. Các hình thức huy động và đầu tư vốn của công ty tài chính trong tập đoàn kinh tế? Liên hệ với các công ty tài chính trong tập đoàn kinh tế ở Việt Nam hiện nay?
42. Các hình thức huy động vốn chủ sở hữu của các ngân hàng thương mại? Liên hệ với các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay?
43. Các hình thức huy động nợ của các ngân hàng thương mại? Liên hệ với các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay?
44. Thực trạng huy động vốn bằng vay nợ ngân hàng tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay?
45. Thực trạng huy động vốn bằng phát hành trái phiếu tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay?
46. Thực trạng huy động vốn bằng phát hành cổ phiếu tại các doanh nghiệp Việt Nam hiện nay?
47. Thực trạng huy động vốn của một doanh nghiệp độc lập trong tập đoàn kinh tế tại Việt Nam hiện nay?
48. Thực trạng huy động vốn của một công ty tài chính trong tập đoàn kinh tế tại Việt Nam hiện nay?
49. Thực trạng huy động và đầu tư vốn dài hạn của một doanh nghiệp độc lập trong tập đoàn kinh tế ở Việt Nam hiện nay?
50. Thực trạng huy động và đầu tư vốn ngắn hạn của một doanh nghiệp độc lập trong tập đoàn kinh tế ở Việt Nam hiện nay?
51. Thực trạng huy động và đầu tư vốn của công ty tài chính trong tập đoàn kinh tế ở Việt Nam hiện nay?
 
Chúc bạn thành công !

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn