6 bài tập kế toán chủ đề báo cáo tài chính doanh nghiệp


6 bài tập kế toán chủ đề báo cáo tài chính doanh nghiệp

Với 6 bài tập kế toán báo cáo tài chính giúp bạn thống kê Doanh thu bán hàng và cung cấp dich vụ sau khi Trừ giá vốn bán hàng có được Lợi nhuận gộp bán hàng và cung cấp dịch vụ

Bài 1: Tại một cửa hàng sách có các khoản mục tài sản và nguồn vốn cụ thể nhƣ sau:

- Sách

100 trđ

- Kệ

20 trđ

- Bàn ghế

10 trđ

- Tủ

5 trđ

- Máy tính tiền

5 trđ

- Máy lạnh

10 trđ

- Tiền mặt

20 trđ

- Lƣơng phải trả CNV

10 trđ

- Khách hàng nợ

10 trđ

- Vay ngắn hạn ngân hàng

40 trđ

- Nhà cửa

200 trđ

- Vốn kinh doanh

330 trđ


Yêu cầu: Bạn hãy xếp các loại tài sản và nguồn vốn ở trên vào đúng tên gọi theo cách phân loại TÀI SẢN VÀ NGUỒN VỐN của kế toán và sau đó lập bảng cân đối kế toán.

Bài 2: Tại một doanh nghiệp có bảng cân đối kế toán vào ngày

31/12/201x nhƣ sau

 

(ĐVT: triệu đồng)

 

 

 

 

Tài sản

Số tiền

Nguồn vốn

Số tiền

 

 

 

 

Tiền mặt

20

Vay ngắn hạn

40

TSCĐ hữu hình

210

Phải trả NLĐ

10

Phải thu của KH

10

Nguồn vốn KD

330

CCDC

40

 

 

Hàng hóa

100

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

380

Tổng cộng

380

 

 

 

 

            Trong Quý I năm 201x có các nghiệp vụ phát sinh sau đây:

Mua hàng hóa chƣa trả tiền ngƣời bán 50 trđ.

Vay ngân hàng trả nợ ngƣời bán 40 trđ.

Đã thu đƣợc tiền khách hàng bằng tiền mặt 10 trđ.

Chi tiền mặt trả lƣơng công nhân viên 10trđ.

Yêu cầu: Hãy lập bảng cân đối kế toán sau từng nghiệp vụ phát sinh trên (để đơn giản có thể lập bảng cân đối kế toán gồm nhiều cột) và nhận xét sự thay đổi của bảng cân đối kế toán sau từng trƣờng hợp.

Bài 3: Hãy lập bảng cân đối kế toán với các tài liệu sau đây

 

(ĐVT: triệu đồng)

1.

Nguyên liệu vật liệu

100

2.

Quỹ đầu tƣ phát triển

20

3.

Hàng hóa

400

4.

Nguồn vốn đầu tƣ xây dựng cơ bản

40

5.

Thành phẩm

300

6.

Phải trả cho ngƣời bán

80

7.

Công cụ dụng cụ

20

8.

Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

120

9.

Vay ngắn hạn

360

10.

Tạm ứng

24

11.

Cầm cố, ký cƣợc, ký quỹ ngắn hạn

20

12.

Lợi nhuận chƣa phân phối

30

13.

Phải thu của khách hàng

56

14.

Tài sản cố định hữu hình

230

15.

Nguồn vốn kinh doanh

1.065

16.

Tiền mặt

40

17.

Phải thu khác

190

18.

Vay dài hạn

120

19.

Tiền gửi Ngân hàng

48

20.

Phải trả ngƣời lao động

20

21.

Đầu tƣ chứng khoán ngắn hạn

64

22.

Thuế và các khoản phải nộp Nhà nƣớc

40

 

23.

Tài sản cố định vô hình

100

24.

Phải trả phải nộp khác

20

25.

Vốn góp liên doanh

40

26.

Nhận ký quỹ ký cƣợc dài hạn

60

27.

Xây dựng cơ bản dở dang

118

28.

Tài sản cố định thuê tài chính

20

29.

Quỹ khen thƣởng phúc lợi

10

30.

Đầu tƣ chứng khoán dài hạn

20

31.

Quỹ dự phòng tài chính

20

32.

Ký quỹ ký cƣợc dài hạn

20

33.

Chi phí phải trả

40

34.

Nợ dài hạn

25

35.

Chi phí trả trƣớc

20


Bài 4: Bảng cân đối kế toán tại một doanh nghiệp có một vài khoản mục bị mất số liệu nhƣ sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Ngày 31/01/201x

Tài sản

 

Số tiền

Nguồn vốn

 

Số tiền

 

 

 

 

 

 

 

 

A. Tài sản ngắn hạn

 

226.045

 

A. Nợ phải trả

?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiền gửi Ngân hàng

 

52.500

 

Phải trả cho ngƣời bán

50.000

Phải thu của khách hàng

64.000

 

Thuế và các khoản phải

1.500

 

 

 

 

 

nộp Nhà Nƣớc

 

 

 

 

Chi phí trả trƣớc

2.000

 

Phải trả ngƣời lao động

14.100

Nguyên liệu vật liệu

?

 

Phải trả phải nộp khác

?

 

Công cụ dụng cụ

6.000

 

 

 

 

 

 

Chi phí SXKDDD

20.000

 

 

 

 

 

 

Thành phẩm

35.545

 

 

 

 

 

 

B. Tài sản dài hạn

 

97.000

 

B. Nguồn vốn chủ sở hữu

213.695

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài sản cố định hữu hình

170.000

 

Nguồn vốn kinh doanh

200.000

Hao mòn TSCĐHH

?

 

LN chƣa phân phân phối

?

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng Tài sản

323.045

 

Tổng cộng Nguồn vốn

323.045

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yêu cầu: Bạn hãy giúp doanh nghiệp tìm lại các số liệu và điền vào những chỗ còn trống trên bảng cân đối kế toán.

Bài 5: Tại một doanh nghiệp do bị hỏa hoạn, toàn bộ tài liệu kế toán đã bị cháy, doanh nghiệp đã cho kiểm kê lại toàn bộ tài sản, các tài sản hiện còn nhƣ sau (ĐVT: trđ):

1.

Tiền mặt

20

2.

Hàng hóa

100

3.

Công cụ dụng cụ

10

4.

Tài sản cố định hữu hình

150


Và doanh nghiệp đã tiến hành đối chiếu công nợ với các chủ nợ, các khoản nợ còn lại đƣợc xác định nhƣ sau:

1.

Vay ngắn hạn Ngân hàng

20

2.

Phải trả cho người bán

30


Biết rằng vốn chủ sở hữu bỏ ra lúc ban đầu là 300

Yêu cầu: Bạn hãy cho biết:

Tình hình kinh doanh của doanh nghiệp thời gian vừa qua tốt hay xấu, doanh nghiệp kinh doanh có lãi hay lỗ?

Vốn chủ sở hữu còn lại bao nhiêu?

Hãy lập bảng cân đối kế toán cho doanh nghiệp.

Bài 6: Tại một doanh nghiệp có tài liệu trên bảng CĐKT vào ngày 31/12/20x2 nhƣ sau:

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

Tài Sản

Số tiền

Nguồn vốn

Số tiền

 

 

 

 

Tiền mặt

80.000

Vay ngắn hạn

300.000

Tiền gửi Ngân hàng

120.000

Phải trả cho ngƣời bán

200.000

Phải thu của khách hàng

200.000

Nguồn vốn kinh doanh

300.000

Hàng hóa

250.000

Lợi nhuận chƣa phân phối

50.000

Tài sản cố định hữu hình

200.000

 

 

 

 

 

 

Cộng Tài sản

850.000

Cộng nguồn vốn

850.000

 

 

 

 

Trong Quý 1/20x3 có các nghiệp vụ phát sinh nhƣ sau:

Nghiệp vụ 1:     Doanh thu bán hàng bằng tiền gửi ngân hàng 300.000

Nghiệp vụ 2:     Xuất kho hàng hóa giao cho khách hàng 200.000

Nghiệp vụ 3:     Chi tiền mặt trả tiền hoa hồng bán hàng ở bộ phận bán hàng 20.000

Nghiệp vụ 4:     Rút tiền gửi Ngân hàng mua văn phòng phẩm ở bộ phận quản lý doanh nghiệp 10.000

Nghiệp vụ 5:      Tiền điện nƣớc 30.000 ở bộ phận bán hàng, ở bộ phận quản lý doanh nghiệp 15.000, tiền chƣa thanh toán.

Nghiệp vụ 6:      Mua hàng hóa tiền chƣa thanh toán 120.000.

Yêu cầu: Hãy lập bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh, báo cáo lƣu chuyển tiền tệ quý 1/20x3.

Bạn có thể xem thêm một số thông tin dưới đây:

bài tập kế toán tiền lương

chu kỳ kinh doanh là gì

thành lập công ty cấp tốc ở hoàng mai

Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn