Các nghiệp vụ kế toán sửa chữa tài sản cố định


Các nghiệp vụ kế toán sửa chữa tài sản cố định

Trong quá trình sử dụng, TSCĐ cần phải được bào dưỡng hoặc sửa chữa khi chúng bị hư hòng, nhằm duy trì năng lực hoạt động bình thường của TSCĐ. Chi phí sửa chữa TSCĐ là chi phí gián tiếp cho quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp, vì vậy nó phải được phân bổ vào chi phí kinh doanh cùa các kỳ hạch toán. Tuy nhiên, cách thức phân bổ chi phí sửa chữa TSCĐ vào chi phí kinh doanh phụ thuộc vào tính chất của việc sửa chữa thường xuyên tài sản cố định. Tuỳ theo mức độ sửa chữa, người ta chia nghiệp vụ sửa chữa TSCĐ của doanh nghiệp thành sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn và sửa chũ'a nâng cấp TSCĐ. Bạn nên tìm thêm các bài tập kế toán sửa chữa tài sản cố định để tham khảo rõ hơn.
 
1- Ke toán nghiệp vụ sửa chữa thường xuyên TSCĐ
Sửa chữa thường xuyên là công việc sửa chữa nhỏ có tính chất bao dưỡng hoặc thay thế những chi tiết, bộ phận nhỏ cùa TSCĐ. Đặc điểm cùa loại hình sửa chùa nhò là thời gian tiến hành sứa chữa ngắn, chi phí sửa chữa chiếm một tỷ trọng không đáng kể so với tồng chi phí kinh doanh trong kỳ, vì vậy, chi phí sửa chữa nhỏ thường được tập họp trực tiếp vào chi phí kinh doanh của kỳ kế toán mà nghiệp vụ sửa chữa diễn ra.
Tập hợp chi phí sửa chữa thường xuyên theo từng đối tượng sử dụng, kế toán ghi:
Nợ TK 627: Chi phí SCTX TSCĐ ở bộ phận sx
Nợ TK 641: Chi phí SCTX TSCĐ ờ bộ phận bán hàng
Nợ TK 642: Chi phí SCTX TSCĐ ở bộ phận QLDN
Nợ TK 133: Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (nếu có)
Có TK 111, 112, 152, 214, 334, 338, 331... Yếu tố chi phí.
 
2- Ke toán nghiệp vụ sửa chữa lón TSCĐ
Sửa chữa lớn TSCĐ là công việc sửa chữa có tính chất khôi phục năng lực hoạt động của TSCĐ, thay thế các bộ phận quan trọng của nó, thời gian diễn ra nghiệp vụ sửa chữa lớn thường kéo dài, chi phí sửa chữa chiếm một tỷ trọng đáng kể so với chi phí kinh doanh của từng kỳ kế toán. Vì vậy theo nguyên tắc phù hợp, chi phí sừa chữa lớn phải được phân bổ vào chi phí kinh doanh của nhiều kỳ kế toán khác nhau. dựa vào cách phân loại tài sản cố định
 
 
Trong quan hệ với công tác kế hoạch, nghiệp vụ sửa trích trước chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định được chia thành 2 loại là sửa chữa TSCĐ theo kế hoạch và sửa chừa TSCĐ ngoài kế hoạch.
Sửa chữa lớn TSCĐ.theo ke hoạch là sửa chữa những TSCĐ mà doanh nghiệp đã có dự kiến từ trước, đã lập được dự toán. Vì vậy, trong trường hợp này kế toán phân bổ chi phí sửa chữa TSCĐ vào chi phí kinh doanh bằng cách trích trước theo dự toán.
Sửa chữa lớn TSCĐ ngoài kế hoạch là sửa chữa những TSCĐ hư hỏng nặng ngoài dự kiến của doanh nghiệp. Vì vậy, chi phí sửa chữa phải phân bố vào chi phí kinh doanh của những kỳ hạch toán sau khi nghiệp vụ sửa chữa đã hoàn thành.
Khi tiến hành trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ tính vào chi phí kinh doanh theo dự toán, kế toán ghi hạch toán chi phí sửa chữa máy móc thiết bị:
Nợ TK 627: Trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ ờ bộ phận sản xuất
Nợ TK 641: Trích trước chi phí sừa chữa TSCĐ ờ bộ phận bán hàng Nợ TK 642: Trích trước chi phí sửa chữa TSCĐ ở bộ phận QLDN v.v...
Có TK 335 - Chi phí phải trả.
Khi công việc sửa chữa lớn TSCĐ diễn ra, tập hợp chi phí sửa chữa TSCĐ, kế toán ghi:
Nợ TK 241 (2413): Chi phí sửa chữa TSCĐ
Nợ TK 133: Thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ (nếu có) Có TK 111, 112. 152,214, 331, 334, 338... yếu tố chi phí.
Khi công việc sửa chữa hoàn thành kế toán tính giá thành thực tế của công việc sửa chữa và tiến hành kết chuyển.
- Trường họp sửa chữa lớn theo kế hoạch, căn cứ vào giá thành thực tế của công việc sửa chữa, giá thành dự toán đã trích trước, kế toán hạch toán chi phí sửa chữa xe ô tô ghi:
Nợ TK 335: Giá thành dự toán đã trích trước
Nợ TK 627, 641, 642... Phần dự toán thiếu
Có TK 241 (2413): Giá thành thực tế.
Neil trích thừa, ghi:
Nợ TK335
Có TK 627, 641, 642... : Phần dự toán thừa.
- Trường hợp sửa chữa lớn ngoài kế hoạch thì kế toán ghi: Nợ TK 242: Neu phân bổ cho năm sau
. Nợ TK 627, 641, 642: Phân bổ vào chi phí cùa năm nay
Có TK 241 (2413)
Khi phân bồ chi sứa chữa chờ phân bồ sửa chữa lớn ngoài kế hoạch vào chi phí năm nay, ke toán ghi:
Nợ TK 627, 641,642...
Có TK 242 - Chi phí trà trước dài hạn.
 
3- Ke toán sửa chữa nâng cấp TSCĐ
Sửa chữa lớn nâng cấp TSCĐ là loại hình sửa chữa có tính chat tăng thêm tính năng hoạt động của TSCĐ hoặc kéo dài tuổi thọ cùa nó. Bản chất của nghiệp vụ sừa chữa nâng cấp TSCĐ là một nghiệp vụ đầu tư bổ sung cho TSCĐ.
Tập hợp chi phí nâng cấp TSCĐ, kế toán ghi:
Nợ TK 241 (2413)
Nợ TK 133: Thuế GTGT theo phưong pháp khấu trừ
Có TK 11 1, 112, 152,214,331,334,338...
Khi công việc .sửa chữa hoàn thành, căn cứ vào giá thành thực tế của công việc sửa chữa và giá trị còn lại của TSCĐ được nâng cấp để kế toán xác định nguyên giá mới, kế toán ghi:
NợTK211 CÓTK241 (2413).
Neu chi phí để nâng cấp TSCĐ được bù đắp bằng nguồn vốn chuyên dùng thì kế toán còn phải ghi bút toán chuyển nguồn vốn:
Nợ TK 414, 441...
CÓTK411.
Trình tự kế toán tống hợp các nghiệp vụ cơ bán liên quan đến hoạt động sửa chữa TSCĐ được thể hiện qua sơ đồ 1.3 (trang sau)
 
Kết luận: TSCĐ là cơ sở vật chất không thể thiếu được đối với mỗi quốc gia nói chung và trong mỗi doanh nghiệp nói riêng. Việc theo dõi, phản ánh đầy đu. chính xác tình hình tăng giảm hao mòn, khấu hao, sửa chữa và hiệu quà sử dụng TSCĐ là nhiệm vụ quan trọng cùa công tác kế toán và quàn lý TSCĐ. Tồ chức kế toán TSCĐ không chì có ý nghĩa góp phần nâng cao chất lượng quản lý và hiệu quả sử dụng TSCĐ mà còn có ý nghĩa thiết thực trong việc định hướng đầu tư và sản xuất. Chính vì vậy, khi nghiên cứu chương này / cần nắm vững các nội dung sau đây:
- Đặc điểm, vai trò của TSCĐ trong hoạt động sản xuất - kinh doanh và nhiệm vụ của kế toán TSCĐ.
- Các tiêu thức phân loại và các loại TSCĐ thường được sử dụng trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, việc đánh giá TSCĐ theo chế độ hiện hành.
- Nội dung tổ chức kế toán TSCĐ; Tài khoản sử dụng và các phương pháp kế toán thích ứng; Đặc biệt cần lưu ý tới công tác kiêm kê, đánh giá lại TSCĐ và phương pháp kế toán.
- Cung cấp đầy đủ các chứng từ sửa chữa tài sản cố định
- Hệ thống chứng từ và sổ sách chi tiết, tồng họp để kế toán TSCĐ.
 
 
Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn