dịch vụ thành lập doanh nghiệpNhững DN thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo phưong pháp khấu trừ thì mới được sừ dụng hóa đơn GTGT. Trên hóa đơn phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định, ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế.
Dòng “Ngày tháng năm”: Lả ngày bán hàng, ngày hoàn thành việc cung ứng địch vụ, ngày bàn giao, nghiệm thu công trình (Không phân biệt đã thu tiền hay chưa)
Dòng “Họ tên người mua hàng”: Ghi đầy đủ họ tên người mua hàng. Neu người mua không lấy hóa đơn ghi: “người mua không lấy hoá đơn” hoặc ‘‘'người mua không cung cap tên, địa chì, mã sổ thuế”.
Dòng “Tên đơn vị”: Ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận ĐKKD, đăng ký thuế.
Dòng “Mã số thuế”: Ghi mã số thuế của Công ty mua hàng.
Dòng “Địa chỉ”: Ghi tên đầy đủ hoặc tên viết tắt theo giấy chứng nhận ĐKKD, đăng ký thuế.
Quy định về viết tắt: “Phường” thành “P”; “Quận” thành “Q”, “Thành phố” thành “TP”, “Việt Nam” thành “VN” hoặc “Cổ phần” là “CP”, “Trách nhiệm Hữu hạn” thành “TNHH”, “khu công nghiệp” thành “KCN”, “sản xuất” thành “SX”, “Chi nhánh” thành “CN”.„ nhưng phải đảm bảo đầy đủ số nhà, tên đường phố, phường, xã, quận, huyện, thành phố, xác định được chính xác tên, địa chỉ doanh nghiệp và phù hợp với đăng ký kinh doanh, đãng ký thuế.
Dòng “Hình thực thanh toán”: Ghi “TM” nếu thanh toán bằng tiền mặt, ghi “CK” nếu chuyển khoản, ghi “TM/CK” nếu chưa xác định được hình thức thanh toán.
Chú Ý: Những hóa đơn có giá trị trên 20.000.000 VND bắt buộc phải chuyển khoản thì mới được khấu trừ thuế GTGT và tính vảo chi phí hợp lý của DN.
 
 
Dòng “Số tài khoản”: Có thể bỏ qua hoặc ghi số tài khoản của Công ty mua hàng.
Cột “STT”: Ghi lần lượt số thứ tự các loại hàng hóa, dịch vụ.. Cột “Tên hàng hóa, dịch vụ”: Ghi đầy đủ, chi tiết, cụ thể tên hàng hóa như lúc nhập (tên, mã, kí hiệu)
 
Ví dụ: Lúc nhập vào tên là “Máy Điều hòa LG JC12E” thì khi bản ra cũng phải ghi là “Máy Điều hòa LG JC12E”.
- Nếu có quy định mã hàng hoá, dịch vụ để quàn lý thì phải ghi cả mã hàng hoá và tên hàng hoá.
- Các loại hàng hoá càn phải đăng ký quyền sử dụng, quyền sở hữu thì phải ghi các loại số hiệu, ký hiệu đặc trưng của hàng hoá.
 
Ví dụ: sổ khung, số máy của ô tô, mô tô; địa chỉ, cấp nhà, chiều dài, chiều rộng, số tầng của ngôi nhà hoặc căn hộ...
Cột “Đơn vị tính”: Ghi rõ đơn vị tính của hàng hóa (Cái, chiếc, m, kg...) như lúc nhâp vào. Nếu nhập vào là chiếc thì xuất ra cũng phải là chiếc.
- Trường hợp có sự thay đổi về đơn vị tính thì phải có bảng quy đổi có xác nhận của nhà cung cấp.
 
Ví dụ: Mua là cuộn bán là mét...
Cột “Số lượng”: Ghi số lương hàng hóa bán ra.
Cột “Đơn giá”: Ghi đơn giá của 1 đơn vi hàng hóa (giá chưa VAT).
Cột “Thành tiền”: Ghi tổng số tiền = Đơn giá X số lương (cột số 4 X cột số 5)
- Sau khi viết xong nội dung thì gạch chéo phần bỏ trống (nếu có), bắt đầu từ trái qua phải, theo mẫu:
Dòng “Cộng tiền hàng”: Là tổng cộng số tiền ở cột “Thành tiền”.
Dòng “Thuế suất GTGT”: Ghi mức thuế suất của hàng hóa dịch vụ (0%, 5%, 10%,).
- Nếu là hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế, được miễn thuế thì ghi gạch chéo: ‘7 ”
- Nếu các mật hàng có các mức thuế suât khác nhau thì phải lập 1 hóa đơn khác.
Dòng “Tiền thuế GTGT”: = Tổng dòng “Cộng tiền hàng” X
dòng “Thuế suất GTGT”. Nếu là mặt hàng không chịu thuế thì gạch chéo “ /”
Dòng “Tổng cộng tiền thanh toán”: = Tổng cộng dòng “Cộng tiền hàng” + “Tiền thuế GTGT”.
Dòng “Số tiền viết bằng chữ”: Viết chính xác số tiền bằng chữ ở dòng “Tổng cộng tiền thanh toán”
 
Chú ý:
- Không được làm ứòn số tiền lẻ trên hóa đơn GTGT.
- Đồng tiền ghi ưên hoá đơn là đồng Việt Nam
- Nêu là ngoại tệ, tổng số tiền thanh toán được ghi bàng nguyên tệ, phần chữ ghi bằng tiếng Việt.
Ví dụ: 10.000 USD - Mười nghìn đô la Mỳ. Đồng thời phải ghi tỷ giá ngoại tệ với đồng Việt Nam tại thời điểm lập hoá đơn.
- Nếu ngoại tệ thu về là loại không có tỷ giá với đồng Việt Nam thì ghi tỷ giá chéo với một loại ngoại tệ được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá.
Dòng “Người mua hàng”: Ai đi mua hàng thì người đó ký và ghi rõ họ tên.
Nếu mua hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX thì dòng “Người mua hàng” không nhất thiết phải ký. Nhưng phải ghi rõ là bán hàng qua điện thoại, qua mạng, FAX.
Dòng “Người bán hàng”: Ai lập thì người đó ký và ghi rõ họ tên. Dòng “Thủ trưởng đơn vị”: Giám đốc ký sống, đóng dấu, ghi dõ họ tên.
 Nếu Giám đốc đi vắng thì phải có giấy ùy quyền cho người cấp dưới và đóng dấu ừeo vào góc trên bên trái của 3 liên. Người được ủy quyền sẽ ký và ghi rõ họ tên vào đó.

2. Cách viết hóa đom chiết khấu thưomg mại - giảm giá hàng bán

Theo Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính quy định: Có 3 trường hợp như sau
Trương họp 1: Chiêt khấu theo từng lần mua thi trên hóa đem
GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.
Ví dụ: Công ty M có chương trình: Mua 1 tivi Panasonic trị giá 11 tr/chiéc chiết khấu thương mại hưởng ngay 10% (1.100.000) Giá bán chưa thuế là: 11.000.000 - 1.100.000 = 9.900.000
 
Cách viết hoá đơn chiết khấu thương mại như sau:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số

lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Ti vi Panasonic

bộ

01

9.900.000

9.900.000

 

 

 

 

 

 

 

Cộng tiền hàng:

9.900.000

 

Thuế suất GTGT:10 %

Tiền thuế GTGT

990.000

 

Tổng cộng tiền thanh toán

10.890.000

 
Trường họp 2: Chiết khấu thương mại theo số lượng, doanh thu, số tiền chiết khấu được điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ cùa lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.
 
Ví dụ: Công ty M ký hợp đồng với công ty N: Mua đủ 10 tivi Panasonic trị giá llư/chiếc thỉ chiết khấu 10% (l,ltr/chiêc)
- Ngày đầu tiên: Công ty N mua 4 bộ: Lần này cần xuẩt hoá đơn là giá chưa chiết khấu 1 ltr/bộ vì chưa đủ số lượng.
- Ngày thứ 2: Công ty N mua 3 bộ: Lần này cũng xuất hoá đơn là giá chưa chiết khấu 1 ltr/bộ vì chưa đủ số lượng.
- Ngày thứ 3: Công ty B mua 3 bộ: Lần này đã đủ 10 bộ, công ty sẽ được chiết khấu 10%.
Tổng số tiền chiết khấu là: 1.100.000 X 10 — 11.000.000.
 
Cách viết hoá đơn chiết khấu thương mại lần cuối cùng như sau:

srr

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

số

lương

Đơn giá Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Ti vi Panasonic

bộ

3

11.000.000

33.000.000

 

(Chiết khấu thương mại 10% theo hợp đồng số

... ngày ...)

bộ

10

1.100.000

11.000.000

 

Công tiền hàng:

22.000.000

 

Thuế suất GTGT:10 %

Tiền thuế GTGT

2.200.000

 

Tổng cộng tiền thanh toán

24.200.000

 
Trường họp 3: Chiết khấu thương mại theo số lượng, doanh thu, nhưng số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình thì phải lập hoá đơn điều chinh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền tiền thuế điều chỉnh.
Trường hợp giảm giả hàng bán cách viết tương tự như trường hợp 1.

3. Cách viết hóa đơn điều chỉnh tăng, giâm tiền thuế, doanh thu

Theo quy định tại Thông tư 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 219/2013/TT-BTC,
- Hóa đơn điều chỉnh tăng, giảm được lập khi phát hiện hóa đơn GTGT có sai sót làm ảnh hưởng đến số thuế phải nộp như: Sai số lượng hàng hóa, đơn giá, thuế suất, tiền thuế và đã kê khai thuế.
- Hoặc kết thúc chương trình giảm giả, chiết khấu mới lập hóa đơn điều chỉnh.
Hóa đơn điều chỉnh phải ghi rõ:
- (Tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuê suất thuế giá trị gia tăng..., tiền thuế giá trị gia tăng cho hoá đơn số..., ký hiệu... Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-)
- Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.
Ví dụ:

1. Điều chỉnh hoá đơn sai không ảnh hưởng đến số tiền:

Ví dụ: Ngày 3/12/2014 phát hiện hoá đơn số 0000566, ký hiệu AB/13, ngày 17/10/2014. (Sai mã số thuế, Hoá đơn này 2 bên đã kê khai vào tháng 10/2014).
Cách xử lý:
- Lập biên bản điều chỉnh hoá đơn GTGT viết sai
- Lập hoá đơn điều chinh: số 0000886, ký hiệu AB/13 ngày 3/12/2014 (Lập vào ngày hiện tại):

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số

lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Điều chình mã số thuế đã ghi trên hoá đơn số 0000566, ký hiệu AB/13, ngày 17/10/2014 là: 0101235656 thành 0101255665

 

 

 

 

 

Cộng tiền hàng:

 

 

Thuế suất GTGT:

Tiền thuế GTGT

 

 

Tổng cộng tiền thanh toán

 

 

Số tiền viết bằng chữ

 

 

2. Điều chỉnh hoá đơn sai ảnh hưởng đến số tiền:

Ví dụ: Ngày 15/03/2014 Công ty Ngọc Mai bán 10 máy điều hòa Panasonic cho Công ty B. Và đâ xuất hỏa đơn số 0006770, ký hiệu TV/13, ngày 15/03/2014. Đơn giá chưa thuế GTGT là 8.000.000 vnđ/ chiếc.
Hai bên đã kê khai hỏa đơn đỏ vào tháng 3/2014,
Nhưng đển ngày 05/05/2014: Công ty B thấy máy điều hòa bị sai chủng loại, yêu cầu công ty Ngọc Mai giảm giá. Công ty Ngọc Mai chấp nhận và lập hỏa đơn điều chỉnh giảm giá cho 10 máy điều hỏa trên với mức giảm giá 1.000.000/chiểc.
Cách viết hóa đơn điều chỉnh giảm như sau:
- Sau khi 2 bên đã lập biên bản ghi nhận việc sai sót Công ty Ngọc Mai căn cứ biên bân và lập hóa đơn điều chỉnh số 0006872, ký hiệu TV/13, ngày 05/05/2014 như sau:
Kê khai bổ sung điều chỉnh giảm:
Tại bảng kê của tờ khai thuê GTGT tháng 05/2014_này được lập như sau:
- Công ty Ngọc Mai: Lập bảng kê PL 01-1/GTGT tháng 05/2014 ghi âm cột doanh số và cột thuế GTGT của hóa đơn 0006770, ký hiệu TV/13, ngày 02/05/2014)
- Công ty B: Lập bảng kê PL 0Ỉ-2/GTGT tháng 05/2014 (ghi âm cột giá trị hàng mua vào và cột thuế GTGT của hóa đơn 0006770, ký hiệu TV/13, ngày 05/05/2014).

3. Điều chỉnh hoá đơn bán hàng chiết khẩu thương mại:

- Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khẩu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các sổ hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.
- Trường hợp này cũng lập hoá đơn điều chỉnh giăm như trên.
Cách kê khai thuế:
- Hai bên kê khai hoá đơn điều chỉnh trên vào kỳ hiện tại. (Cũng kê khai âm như trên)

Chúc bạn thành công !

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn