Câu hỏi trắc nghiệm kế toán hoạt động đầu tư tài chính


Câu hỏi trắc nghiệm kế toán hoạt động đầu tư tài chính

11 câu hỏi trắc nghiệm kế toán hoạt động đầu tư tài chính doanh nghiệp sẽ giúp bạn test nhanh kiến thức kế toán của bạn đã được học.

 1. Sau khi mua cổ phiếu của công ty X, doanh nghiệp A nắm giữ 30% quyền biểu quyết trong công ty X. Khoản đầu tư của doanh nghiệp A vào công ty X được gọi là:
 1. Đầu tư dài hạn khác
 2. Đầu tư vào công ty liên kết
 3. Đầu tư vào công ty con
 4. Góp vốn liên doanh
 1. Sau khi mua cổ phiếu của công ty Y, doanh nghiệp A nắm giữ 10% quyền biểu quyết trong công ty Y. Khoản đầu tư của doanh nghiệp A vào công ty Y được gọi là:
 1. Đầu tư dài hạn khác
 2. Đầu tư vào công ty liên kết
 3. Đầu tư vào công ty con
 4. Góp vốn liên doanh
 1. Sau khi mua co phiếu của công ty z, doanh nghiệp A nắm giữ 49% quyền biểu quyết trong công ty z. Khoản đầu tư của doanh nghiệp A vào công ty z được gọi là:
 1. Đầu tư dài hạn khác
 2. Đầu tư vào công ty liên kết
 3. Đầu tư vào công ty con
 4. Vốn góp liên doanh
 1. Sau khi mua cổ phiếu của công ty M, doanh nghiệp A nắm giữ 60% quyền biểu quyết trong công ty M. Khoản đầu tư của doanh nghiệp A vào công ty M được gọi là:
 1. Đầu tư dài hạn khác
 2. Đầu tư vào công ty liên kết
 1. Đầu tư vào công ty con
 1. Góp vốn liên doanh
 1. Khi đem một TSCĐ đi góp vốn liên doanh, nếu giá trị tài sản được liên doanh đánh giá cao hon giá trị còn lại của TSCĐ đem góp vốn thì khoản chênh lệch đó được ghi nhận vào:
 1. Chi phí khác
 2. Thu nhập khác
 3. Doanh thu từ hoạt động tài chính
 4. Tất cả các câu trên đều sai.
 1. Khi đem một TSCĐ đi góp vốn liên doanh, nếu giá trị tài sản được liên doanh đánh giá thấp hon giá trị còn lại của TSCĐ đem góp vốn thì khoản chênh lệch đó được ghi nhận vào:
 1. Thu nhập khác
 2. Chi phí tài chính
 3. Chi phí khác
 4. Tất cả các câu trên đều sai.
 1. Khi mua co phiếu của công ty z, phần chi phí hoa hồng môi giới được tính vào:
 1. Giá gốc cổ phiếu
 2. Chi phí tài chính
 3. Chi phí bán hàng
 4. Chi phí khác
 1. Khi bán cổ phiếu của công ty z mà doanh nghiệp A đã mua, phần chi phí hoa hồng môi giói được tính vào:
 1. Giá gốc cổ phiếu
 2. Chi phí tài chính
 3. Chi phí bán hàng
 4. Chi phí khác

9. Công ty X mua 1.000 cổ phiếu của công ty A, giá mua cổ phiếu là 1.000.000 đồng/cổ phiếu, mệnh giá là 800.000 đ/cổ phiếu. Chi phí giao dịch để mua cổ phiếu là 10 triệu đồng. Tất cả trả bằng tiền mặt. Sau khi mua công ty X trở thành cổ đông có ảnh hưởng đáng kể trong công ty A. Kế toán công ty X sẽ ghi:

10. Công ty X bán 500 cổ phiếu của công ty z, giá bán 1.200.000 đ/cổ phiếu thu bằng TGNH. Sau khi bán cổ phiếu z, công ty A trỏ' thành cổ đông thiểu so (trước đây công ty A là co đông có ảnh hưởng đáng kể trong công ty z với số lượng cổ phiếu là 1.000), kế toán công ty X ghi:

a. NợTK 112          600.000.000
     Có TK 222       500.000.000 
     Có TK515        100.000.000
 
Nợ TK 228            500.000.000 
     Có TK 222       500.000.000 
 
b. NợTK112           600.000.000
     Có TK 222       600.000.000
Nợ TK 228         500.000.000
    Có TK 222     500.000.000
c. NợTK 112       600.000.000
    Có TK 222     500.000.000
    Có TK711      100.000.000
Nợ TK 228         500.000.000
    Có TK 222     500.000.000
d. NợTK112        600.000.000
     Có TK 222    500.000.000
     Có TK515     100.000.000 

11. Cuối năm tài chính, nếu số dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán đã lập ở cuối niên độ kế toán năm trước lớn hon số dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán phải lập năm nay thì:

 1. Số chênh lệch được hoàn nhập
 2. Số chênh lệch được lập thêm
 3. Không phản ánh
 4. a, b, c đều sai

Xem thêm:

kế toán doanh thu khách sạn

các dạng bài tập kế toán tiền lương

biên bản bàn giao tài sản cố định

Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn