Câu hỏi trắc nghiệm mối quan hệ chi phí sản lượng lợi nhuận


Câu hỏi trắc nghiệm mối quan hệ chi phí sản lượng lợi nhuận

Câu hỏi trắc nghiệm mối quan hệ chi phí sản lượng lợi nhuận bạn có thể gặp như Giá bán trừ tổng chi phí bình quân đơn vị sản phẩm Giá bán đơn vị sản phẩm tăng hay Doanh thu = Chi phí cố định + Chi phí biến đổi
Câu 1 : Lợi nhuận góp đơn vị sản phẩm được xác định bằng cách:
 
A:  Giá bán trừ tổng chi phí bình quân đơn vị sản phẩm
 
B:  Doanh thu chia tổng biến phí
 
C:  Giá bán trừ tổng chi phí cố định bình quân đơn vị sản phẩm
 
D:  Giá bán trừ chi phí biến đổi đơn vị sản phẩm
 
Câu 2: Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, lợi nhuận góp đơn vị sản phẩm sẽ giảm khi:
 
A:  Sản lượng tiêu thụ tăng
 
B: Sản lượng tiêu thụ giảm
 
C:  Giá bán đơn vị sản phẩm giảm
 
D:  Giá bán đơn vị sản phẩm tăng
 
Câu 3 : Doanh nghiệp được coi là hoà vốn khi
 
A:  Doanh thu = Chi phí cố định
 
B:  Doanh thu = Chi phí biến đổi
 
C:  Doanh thu > Chi phí cố định
 
D:  Doanh thu = Chi phí cố định + Chi phí biến đổi
 
Câu 4: Công ty A có giá bán đơn vị sản phẩm là 400.000đ/sp. Các chỉ tiêu biến đổi bao gồm: - Giá nhập sản phẩm từ nhà sản xuất là 130.000đ/sp - Chi phí bán hàng biến đổi là 5% doanh thu tiêu thụ Tính tỷ lệ lợi nhuận góp
 
A:  0,625
 
B:  0,375
 
C:  0,325
 
D:  0,675
 
Câu 5: Công ty A có giá bán đơn vị sản phẩm là 400.000đ/sp. Các chỉ tiêu biến đổi bao gồm: - Giá nhập sản phẩm từ nhà sản xuất là 130.000đ/sp - Chi phí bán hàng biến đổi là 5% doanh thu tiêu thụ Nếu chi phí cố định phát sinh trong một tháng là 150 triệu thì doanh thu hoà vốn là bao nhiêu?
 
A:  250 triệu
 
B:  240 triệu
 
C:  400 triệu
 
D:  300 triệu
 
Câu 6: Công ty có kết quả kinh doanh trong tháng 6/2019 như sau (đvt: 1000đ) 
Chỉ tiêu Tổng cộng Đơn vị Tỷ lệ (%)
1. Doanh thu thuần 500.000 500 100
2. Chi phí biến đổi 300.000 300 60
3. Lợi nhuận góp 200.000 200 40
4. Chi phí cố định 160.000
5. Lợi nhuận thuần 40.000
Bộ phận bán hàng tin rằng có thể tăng số lượng sản phẩm tiêu thụ từ 1.000 sản phẩm lên 1.200 sản phẩm nếu chi thêm cho quảng cáo 50 triệu đồng. Công ty có nên thực hiện chiến dịch quảng cáo không?
 
A:  không nên thực hiện chiến dịch quảng cáo vì lợi nhuận thuần khi thực hiện chiến dịch chỉ bằng 30 triệu
 
B:  nên thực hiện chiến dịch quảng cáo vì lợi nhuận thuần khi thực hiện chiến dịch bằng 50 triệu
 
C:  nên thực hiện chiến dịch quảng cáo vì lợi nhuận thuần khi thực hiện chiến dịch bằng 45 triệu
 
D:  không nên thực hiện chiến dịch quảng cáo vì lợi nhuận thuần khi thực hiện chiến dịch chỉ bằng 36 triệu
 
Câu 7 : Công ty có kết quả kinh doanh trong tháng 6/2019 như sau (đvt: 1000đ) 
Chỉ tiêu Tổng cộng Đơn vị Tỷ lệ (%)
1. Doanh thu thuần 500.000 500 100
2. Chi phí biến đổi 300.000 300 60
3. Lợi nhuận góp 200.000 200 40
4. Chi phí cố định 160.000
5. Lợi nhuận thuần 40.000
Nếu chi trả hoa hồng bán hàng 20.000 đồng/sp thay cho việc trả lương cố định cho nhân viên bán hàng 10.000.000 đồng/tháng sẽ tăng số lượng sản phẩm tiêu thụ từ 1.000 sản phẩm lên 1.150 sản phẩm. Công ty có nên thay đổi cách trả lương không?
 
A:  Công ty không nên thực hiện phương án này vì khi thực hiện phương án này lợi nhuận thuần bằng 35 triệu
 
B:  Công ty không nên thực hiện phương án này vì khi thực hiện phương án này lợi nhuận thuần bằng 37 triệu
 
C:  Công ty nên thực hiện phương án này vì khi thực hiện phương án này lợi nhuận thuần bằng 44 triệu
 
D:  Công ty nên thực hiện phương án này vì khi thực hiện phương án này lợi nhuận thuần bằng 57 triệu
 
Câu 8: Doanh thu an toàn là
 
A:  Mức doanh thu mà lợi nhuận thuần tại đó bằng không
 
B:  Mức doanh thu mà lợi nhuận góp tại đó bằng không
 
C:  Chênh lệch giữa doanh thu thực tế với doanh thu hoà vốn
 
D:  Mức doanh thu tại đó chi phí cố định bằng không
 
Câu 9: Trong điều kiện các yếu tố khác không đổi doanh thu hoà vốn của doanh nghiệp sẽ giảm nếu:
 
A: Tổng chi phí cố định giảm
 
B:  Chi phí biến đổi đơn vị sản phẩm giảm
 
C:  Giá bán đơn vị sản phẩm tăng
 
D:  Sản lượng tiêu thụ thực tế giảm
 
Câu 10: Độ lớn đòn bẩy hoạt động được xác định theo công thức:
 
A:  Tổng chi phí cố định/Lợi nhuận thuần
 
B:  Tổng lợi nhuận góp/Lợi nhuận thuần
 
C:  Doanh thu/Tổng chi phí cố định
 
D:  Tổng chi phí cố định/Lợi nhuận góp đơn vị
 
Xem thêm: 
 
 

 

Các tin cũ hơn