0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Câu hỏi trắc nghiệm tiền lương, BHXH có đáp án

Trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm tiền lương, BHXH có đáp án để kiểm tra kiến thức của bạn đến đâu, có chắc chắn hay không...hãy chủ động tự trang bị thêm cho mình các kiến thức về tiền lương, bhxh

1. Chi tiền mặt tạm ứng luông cho nhân viên, kế toán phản ánh:
 
a. Nợ TK141/Có TK111
 
b. Nợ TK334/Có TK111
 
c. Nợ TK334/ Có TK141
 
d. a, b, c đều sai
 
2. Tạm ứng lương cho nhân viên đợt 1 bằng tiền mặt là 20.700.000đ, kế toán phản ánh:
 
a. NI 11/C141: 20.700.OOOđ
 
b. N141/C111: 20.700.000đ
 
c. N334/CH1: 20.700.000đ
 
d. Không câu nào đúng
 
3. Căn cứ bảng thanh toán BHXH, chi thai sản phải trả cho nhân viên ở bộ phận bán hàng, kế toán phản ánh:
 
a. Nợ TK641/Có TK334
 
b. Nợ TK641/Có TK3383
 
c. Nợ TK3383/Có TK641
 
d. a, b, c đều sai
 
4. Trích BHXH, BIIYT, KPCĐ tính vào chi phí các đối tượng sử dụng theo tỷ lệ:
 
a. 24%
 
b. 20%
 
c. 25%
 
d. a, b, c đều sai
 
5. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ tính vào chi phí các đối tượng 
 
а. Doanh nghiệp chịu b. Người lao động chịu
 
c. a, b đều đúng d. a, b đều sai
 
б. Trích BHXH tính vào chi phí các đối tượng sử dụng theo tỷ 
 
b. 18%
 
d. a, b, c đều sai
 
7. Trích BHXH theo tỷ lệ quy định là:
 
a. 8% b. 18%
 
c. 26% d. a, b, c đều sai
 
8. Trích BHYT tính vào chi phí các đối tưọng sử dụng theo tỷ 
 
a. 2% b. 3%
 
c. 4,5% d. a, b, c đều sai
 
9. Trích BHYT theo tỷ lệ quy định là:
 
a. 2% b. 3%
 
c. 4,5% d. a, b, c đều sai
 
11. Trích KPCĐ tính vào chi phí các đối tượng sử dụng theo tỷ lệ:
 
a. 1%
 
c. 3%
 
12. Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm:
 
a. Các khoản tiền lương phải thanh toán cho bộ phận lao động trực tiếp sxsp.
 
b. Các khoản trích theo lương cho bộ phận lao động trực tiếp sxsp.
 
c. Các khoản tiền lương phải thanh toán và các khoản trích theo lương của bộ phận lao động trực tiếp sxsp.
 
d. Các khoản tiền lương phải thanh toán cho nhân viên
 
13. Trích BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN theo tỷ lệ 34,5% (biết tiền hroìig phải trả cho công nhân sản xuất sản phấm A 18.000.000đ, sản phẩm B 13.500.000d), kế toán phản ánh khoản trích này như sau:
 
a. NợTK622: 31.500.000
 
CÓTK338: 31.500.000
 
b. NợTK622: 7.875.000
 
CÓTK338: 7.875.000
 
c. Nợ TK622A: 4.320.000
 
NợTK622B: 3.240.000
 
CÓTK338: 7.560.000
 
d. Cả ba câư trên đều sai.
 
14. Tiền lương làm căn cứ trích các khoản trích theo lương là 10.000.000 đ, các khoản trích lập lần lượt là:
 
a. BHXH: 2.000.000đ, BHYT: 300.000đ, KPCĐ: 200.000đ.
 
b. BHXH: 1.900.000đ, BHYT: ÓOO.OOOđ
 
c. BHXH: 1.500.000đ, BHYT: ÓOO.OOOđ, KPCĐ: 400.000đ
 
d. Tất cả các câu trên đều sai.
 
15. Trích trước lương nghỉ phép của công nhân sản xuất nhằm mục đích:
 
a. Tránh sự biến động của giá thành sản phẩm trong trường hợp công nhân sản xuất nghỉ tập trung cùng một thời điểm.
 
b. Dễ tính toán.
 
c. Ghi nhận trước chi phí để giảm lợi nhuận
 
d. Tất cả các câu trên đều đúng.
 
16. Trích trước lương nghỉ phép của nhân công sản xuất là 3% tiền lương trong tháng, biết lương trong tháng là 300 triệu, kế toán ghi nhận:
 
a. Nợ TK 622: 9.000.000
 
CÓTK334: 9.000.000
 
b. Nợ TK 622: 9.000.000
 
CÓTK242: 9.000.000
 
C.NỢTK335: 9.000.000
 
Có TK 334: 9.000.000
 
d.Nợ TK 622: 9.000.000
 
CÓTK335: 9.000.000
 
17. Công ty phải trợ cấp BHXH cho nhân viên A là 3 triệu đồng, kế toán ghi nhận:
 
a. Nợ TK 3383: 3.000.000
 
CÓTK334: 3.000.000
 
b. NợTK 138: 3.000.000
 
CÓTK334: 3.000.000
 
c. Nợ TK 334: 3.000.000
 
CÓTK 111: 3.000.000
 
d. NợTK.642: 3.000.000
 
Có TK 3383: 3.000.000
 
18. BHXH chuyển khoản 3 triệu trả phần BHXH trả thay lương cho nhân viên A mà doanh nghiệp đã chi hộ, kế toán ghi nhận:
 
a. NợTK 112: 3.000.000
 
CÓTK334: 3.000.000
 
b. NợTK 112: 3.000.000
 
Có TK 3383: 3.000.000
 
c. NợTK112: 3.000.000
 
Có TK 1388: 3.000.000
 
d. NợTK334: 3.000.000
 
Có TK 3383: 3.000.000
 
19. Cuối niên độ, do tiền lương nghỉ phép trích trước lớn hơn tiền lương nghỉ phép thực tế là 10 triệu, kế toán điều chỉnh như
sau:
 
a. NợTK627: 10.000.000
 
CÓTK335: 10.000.000
 
b. NợTK622: 10.000.000
 
CÓTK335: 10.000.000
 
C.NỢTK335: 10.000.000
 
CÓTK627: 10.000.000
 
d.NợTK335: 10.000.000
 
CÓTK622: 10.000.000
 
 
Chúc bạn thành công !

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn