Công ty cổ phần là gì và những kiến thức cơ bản cần nắm


Công ty cổ phần là gì và những kiến thức cơ bản cần nắm vững về công ty cổ phần đối với chủ doanh nghiệp

Bạn muốn khởi nghiệp và bạn đang có cộng sự ? Bạn cần tìm hiểu về công ty cổ phần là gì ? các quy trình hoạt động tổ chức của công ty cổ phần như thế nào ?

Trước tiên chúng ta cùng tìm hiểu công ty cổ phần là gì ?

Theo luật doanh nghiệp của Việt Nam thì công ty cổ phần là doanh nghiệp trong đó:

- Vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần

- Người mua cổ phần là người đầu tư vào công ty gọi là cổ đông. Cổ đông của công ty cổ phần có thể là cá nhân hoặc tổ chức với số lượng cổ đông tối thiểu là 3, không hạn chế tối đa

- Cổ đông của công ty chỉ chịu trách nhiệm về nợ phải trả và nghĩa vụ tài sản của công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào doanh nghiệp

- Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác trừ một số trường hợp đặc biệt được luật quy định

- Công ty cổ phần có tư cách phán nhân đầy đủ kể từ ngày điwọc cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

- Công ty cổ phần có quyền phát hành chứng khoán để huy động vốn trong công chúng, việc này phải tuân thủ các quy định khác của pháp luật về chứng khoán

 Việc phân chia lợi ích trách nhiệm và cơ chế ra quyết định trong công ty cổ phần chủ yếu dựa vào tỷ lệ vốn cổ phần của cổ đông. Cổ đông có thể nắm giữ nhiều loại cổ phần khác nhau theo quy định của pháp luật và tình hình cụ thể của từng công ty (được quy định theo điều lệ công ty)

Đặc trưng nổi bật của công ty cổ phần đó là việc quản lý tập trung thông qua cư chế hội hội đồng ra quyết định. Luật doanh nghiệp chỉ quy định chung về cơ cấu và hình thức tổ chức bộ máy công ty cổ phần, còn thực chất việc tốt chức và phân phối quyền lực trong công ty cổ phần thuộc về nội bộ các nhà đầu tư

Quy định về vốn của công ty cổ phần là gì ?

Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Vốn điều lệ của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã được đăng ký mua và được ghi trong điều lệ công ty.

Cổ phần đã bán là số cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho công ty. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần đã bán ra là tổng số cổ phần các loại đã được đăng ký mua.

Cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là tổng số cổ phần các loại mà đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn. Số cổ phần được quyền cháo bán của công ty cổ phần tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng số cổ phần các loại mà công ty sẽ bán để huy động vốn, bao gồm cổ phần đã được đăng ký mua và cổ phần chưa được đăng ký mua

Cổ phần chưa bán là cổ phần được quyền cháo bán và chưa được thanh toán. Tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp, cổ phần chưa bán là tổng số cổ phần mà chưa được các cổ đông đăng ký mua

Công ty cổ phần có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

Theo quyết định của đại hội cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông

Cac loại cổ phần trong công ty cổ phần là gì:

-Công ty cổ phần phải có cổ phần phổ thông. Người sở hữu công ty cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

- Ngoài cổ phần phổ thông, công ty cổ phần có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi.

 Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây:

+ Cổ phần ưu đãi biểu quyết

+ Cổ phần ưu đãi cổ tức

+ Cổ phần ưu đãi hoàn lại

+ Cổ phần ưu đãi khác do điều lệ công ty quy định

 Chỉ có tổ chức được chính phủ ủy quyền và cổ đông sáng lập được quyền nắm giữ cổ phẩn ưu đãi biểu quyết, ưu đãi biểu quyết của cổ đông sáng lập chỉ có hiệu lực trong 3 năm, kể từ ngày công ty được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sau thời hạn đó cổ phần ưu đãi biểu quyết của cố động sáng lập chuyển đổi thành cổ phần phổ thông

 Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức và cổ phần ưu đãi hoàn lại, cổ phần ưu đãi khác do điều lệ công tyquy định hoặc do đại hội cổ đông quyết định

 Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi, cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của đại hội cổ đông

Cơ cấu tổ chức công ty cổ phần bao gồm các bộ phận sau:

+ Đại hội đồng cổ đông

+ Hội đồng quản trị

+ Chủ tịch hội đồng quản trị

+ Giám đốc (Tổng giám đốc)

+ Ban kiểm soát (nếu công ty cổ phần có từ 12 cổ đông trở lên)

+ Quyền hạn, nghĩa vụ, cơ chế hoạt động của từng bộ phận được luật doanh nghiệp và các văn bản quy định cụ thể

công ty cổ phần là gì

Trong công ty cổ phần, vốn điều lệ được chia thành các phần bằng nhau gọi là cổ phần. Loại cổ phần phổ thông bắt buộc phải có trong mọi công ty cổ phần. Ngoài ra công ty cổ phần có thể có các loại cổ phần ưu đãi. Cổ phần thể hiện dưới hình thái chứng khoán là cổ phiếu và được phát hành trên thị trường chứng khoán để thực hiện việc góp vốn của các cổ đông vào công ty cổ phần.

Công ty cổ phần có mối liên quan rất mật thiết với thị trường chứng khoán là một thị trường tài chính có tính công cộng rất cao để huy động vốn dài hạn và trung hạn co nền kinh tế trong việc góp vốn, chuyển nhượng vốn và huy động vốn. Đây là loại hình công ty duy nhất được phát hành cổ phần trên thị trường chứng khoán. Thành viên của công ty cổ phần là cá nhân và tổ chức, tối thiểu là 3 và không hạn chế tối đa. Thị trường chứng khoán phát triển tạo điều kiện cho sự phát triển công ty cổ phần và ngược lại


BÀI VIẾT LIÊN QUAN

Dịch vụ thành lập công ty cổ phần

 Dịch vụ kế toán cho mọi doanh nghiệp

⇒ Mức đóng thuế môn bài mới nhất

Các tin cũ hơn