Công ty TNHH một thành viên là gì


Công ty TNHH một thành viên là gì và tất những đặc điểm cần biết về loại hình công ty TNHH 1 thành viên

Nhiều ông chủ khởi nghiệp nhưng chưa biết lựa chọn thành lập công ty theo loại hình doanh nghiệp nào ? vậy bạn có biết công ty TNHH một thành viên là gì ? và nó hoạt động như nào ?

Công ty TNHH một thành viên là gì

Công ty TNHH một thành viên là công ty do một tổ chức làm chủ sở hữu, chủ sở hữu của công ty phải là một pháp nhân, chủ sở hữu chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ phải trả của công ty trong phạm vi vốn điều lệ của công ty.

công ty tnhh một thành viên là gì

Điểm lưu ý của công ty TNHH một thành viên là gì ?

Công ty TNHH một thành viên có tư cách pháp nhân nhưng không được phát hành cổ phiếu

Đây là loại hình đặc biệt của công ty TNHH, việc thành lập, hoạt động của loại hình công ty TNHH 1 thành viên thuộc phạm vi điều chỉnh của doanh nghiệp

Quy định về việc góp vốn của công ty TNHH một thành viên:

+ Vốn điều lệ của công ty TNHH một thành viên tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng giá trị tài sản do chủ sở hữu cam kết gop và ghi trong điều lệ công ty

+ Chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên phải góp đủ và đúng loại tài sản như đã cam kết khi đăng ký thành lập doanh nghiệp trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

+ Trường hợp không góp đủ vốn điều lệ, chủ sở hữu công phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị số vốn thực góp trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày cuối cùng phải góp vốn điều lệ. Trường hợp này, chủ sở hữu phải chịu trách nhiệm tương ứng với phần vốn góp đã cam kết đối với các nghĩa cụ tài chính của công ty phát sinh trong thời gian trước khi công ty đăng ký thay đổi vốn điều lệ.

+ Chủ sở hữu chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty, thiệt hại xảy ra do không góp, không góp đủ, không góp đúng hạn vốn điều lệ.

+ Bên cạnh các quy định về chịu trách nhiệm hữu hạn, chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên còn bị ràng buộc bởi một số quy định khác liên quan đến vốn góp như: Chủ sở hữu không được trực tiếp rút một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ của công ty, cũng không được rút lợi nhuận của công ty khi công ty không thanh toán được các khoản nợ phải trả đến hạn. Tuy nhiên Luật Doanh nghiệp cũng quy định chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có thể được chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lê cho tổ chức và cá nhân khác.

Quyền của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có thể là một tổ chức hoặc một cá nhân có các quyền sau đây:

Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có quyền quyết định nội dung điều lệ công ty, sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty nếu cần thiết

 Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có quyền quyết định chiến lược phát triển và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty

 Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có quyền quyết định cơ cấu tổ chức quản lý công ty, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm người quản lý công ty

 Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có quyền quyết định dự án đầu tư phát triển

 Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có quyền quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ

 Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có quyền quyết định Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác do điều lệ công ty quy định có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ hoặc một giá trị khác nhỏ hơn quy định tại điều lệ công ty

 Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có quyền quyết định tăng vốn điều lệ của công ty, chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của công ty cho tổ chức, cá nhân khác

 Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có quyền quyết định thành lập công ty con, góp vốn vào công ty khác

 Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có quyền quyết định Tổ chức giám sát và đánh giá hoạt động kinh doanh của công ty

  Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác của công ty

  Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có quyền quyết định tổ chức lại, giải thể và yêu cầu phá sản công ty

  Chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên có quyền quyết định thu hồi toàn bộ giá trị tài sản của công ty sau khi công ty hoàn thành giải thể hoặc phá sản

Một số lưu ý đặc biệt về quyền của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên:

Tại điều 76 và 77 của luật doanh nghiệp quy định

 Chủ sở hữu của công ty TNHH một thành viên chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì chủ sở hữu là cá nhân, tổ chức có liên quan phải liên đới và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khac của công ty.

 Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

 Trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên đã chuyển nhượng, tặng cho một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác hoặc công ty kết nạp thành viên mới, công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình công ty TNHH hai thành viên trở lên hoặc công ty cổ phần và đồng thời thực hiện thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng, tặng hoặc cho kết nạp thành viên mới

 Trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là cá nhân bị tạm giam, bị kết án tù, bị tòa án tước quyền hành nghề theo quy định của pháp luật, thành viên đó ủy quyền cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty

 Trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật là chủ sở hữu hoặc thành viên của công ty. Công ty phải tổ chức hoạt đông theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời gian 10 ngày kể từ ngày kết thúc việc giải quyết thừa kế

 Trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì phần vốn góp của chủ sở hữu được giải quyết theo định của pháp luật về dân sự

 Trường hợp chủ sở hữu công ty là cá nhân bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự thì quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên được thực hiện thông qua người giám hộ

 Trường hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là tổ chức bị giải thể hoặc phá sản thì người nhận chuyển nhượng phần vốn góp của chủ sở hữu sẽ trở thành chủ sở hữu hoặc thành viên công ty. Công ty phải tổ chức hoạt động theo loại hình doanh nghiệp tương ứng và đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng

Quy định về thay đổi vốn điều lệ trong công ty TNHH một thành viên:

- Công ty TNHH một thành viên chỉ được phép thay đổi vốn điều lệ (tăng, giảm) khi đã hoàn trả một phần vốn góp trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 2 năm kể từ ngày đăng ký kinh doanh và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho chủ sở hữu

- Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của người khác thì công ty phải tổ chức và quản lý theo một trong 2 loại hình là công ty TNHH hai thành viên hoặc công ty cổ phần, phải làm thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thay đổi vốn điều lệ

- Và khi thay đổi vốn điều lệ thì phải lập tờ khai thuế môn bài và đóng thuế môn bài vào thời điểm năm tiếp theo

Hồ sơ thay đổi vốn điều lệ đối với công ty TNHH một thành viên:

 Quyết đinh của chủ sở hữu về việc tăng giảm vốn điều lệ

 Báo cáo tài chính của công ty tại thời điểm gần nhất khi thay đổi vốn điều lệ

 Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ: Họ tên, địa chỉ, sdt

  Bản gốc hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Tùy theo quy mô đặc điểm ngành nghề kinh doanh công ty TNHH một thành viên có thể được tổ chức theo một trong hai mô hình:

  Hội đồng quản trị + Giám đốc (Tổng giám đốc)

  Chủ tịch công ty + Giám đốc (Tổng giám đốc)


BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

Dịch vụ thành lập công ty TNHH 1 thành viên

    (Trọn gói từ a->z cho doanh nghiệp hỗ trợ làm đầy đủ các thủ tục ban đầu cho tới khi DN đi vào hoạt động

Dịch vụ kế toán trọn gói cho mọi doanh nghiệp

    (Với mức giá chỉ từ 300.000 /tháng chủ doanh nghiệp có thể yên tâm phát triển kinh doanh sản xuất)

=> Mức đóng thuế môn bài mới nhất

    (Mức đóng thuế môn bài như nào cho phù hợp với công ty TNHH)

Các tin cũ hơn