Công văn xin hủy kết quả báo giảm bhxh


Công văn xin hủy kết quả báo giảm bhxh mới nhất

Việc chẳng may, hay do nhầm lẫn trong việc kê khai báo tăng giảm bhxh khiến doanh nghiệp phải làm công văn xin hủy kết quả báo giảm bhxh bằng mẫu số: D01b-TS để xin rút và xin nộp lại hồ sơ báo giảm qua điện tử

Mẫu số: D01b-TS

(Ban hành kèm theo QĐ số:      /QĐ-BHXH ngày …/…/2011 của BHXH Việt Nam)

Đơn vị: CÔNG TY XXX
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:01/CVGT

……………., ngày … tháng … năm ……….

 

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội huyện Chương Mỹ

- Tên đơn vị: Công ty XXXXX

- Mã số quản lý: XXXXXX

- Địa chỉ: thôn Trung Tiến, xã Trần Phú, huyện Chương Mỹ, Hà Nội.

Nội dung:

Đơn vị chúng tôi xin hủy kết quả báo giảm cho  lao động Nguyễn Văn Oánh vào tháng 03.2019 . Và xin nộp lại hồ sơ báo giảm qua điện tử vào tháng 04.2019..........................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Lý do:

Đơn vị chúng tôi do năng lực còn yếu kém chưa hiểu hết về các thủ tục BHXH nên tháng 03.2019 có báo giảm sai 01 trường hợp là lao động Nguyễn Văn Oánh

.............................................................................................................................................. .

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Hồ sơ gửi kèm:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, giải quyết theo quy định.

 

 

Thủ trưởng đơn vị
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

 

Link download: mẫu số: D01b-TS

Các tin cũ hơn