Công văn xin quyết toán thuế tại địa chỉ trụ sở


Công văn xin quyết toán thuế tại địa chỉ trụ sở

Công ty bạn muốn chủ động quyết toán thuế với cơ quan thuế chủ quản bạn cần làm công văn xin quyết toán thuế tại địa chỉ trụ sở để nộp cho cơ quan thuế. Việc quyết toán thuế doanh nghiệp cần chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ, sổ sách hoàn chỉnh tránh bị phạt

CÔNG TY ………………….

-------------

Số: …/2016/CV-CT

V/v: xin được quyết toán thuế

Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

 

      Hà Nội, ngày … tháng … năm ……

                    

Kính gửi: Chi cục thuế quận  ….., thành phố……

 

- Tên công ty: ……….

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: ………………….. do Phòng đăng ký kinh doanh - Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày …/…/…….. cấp thay đổi lần thứ … ngày …/…/…………

- Mã số thuế:……………………………

- Địa chỉ trụ sở chính:…………………..

Công ty Chúng tôi xin kính trình bày với quý Cơ quan một việc như sau:

Công ty Chúng tôi được thành lập từ năm ….. và là đơn vị do Chi cục thuế quận …………. quản lý. Kể từ khi thành lập đến nay, Công ty Chúng tôi chưa thực hiện quyết toán thuế lần nào. Nay bằng văn bản này, Chúng tôi kính đề nghị quý Cơ quan xem xét, chấp thuận cho Công ty Chúng tôi được quyết toán thuế tại địa chỉ trụ sở đơn vị: …………

- Niên độ quyết toán từ năm …… đến…….

- Nội dung xin được quyết toán: ……….. (Thuế GTGT, Thuế TNDN,….)

- Thời gian xin được quyết toán: ………..

Công ty …………………………………… mong nhận được sự quan tâm, chấp thuận và tạo điều kiện giúp đỡ của quý Cơ quan.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu CT.

CÔNG TY ………………….

Link download: Công văn xin quyết toán thuế

Các tin cũ hơn