Công việc kê toán kinh doanh dịch vụ tư vấn


Công việc kê toán kinh doanh dịch vụ tư vấn

Một Công việc kế toán kinh doanh dịch vụ tư vấn cần đòi hỏi nhiều kỹ năng, xử lý nghiệp vụ kế toán cho doanh nghiệp phức tạp, đặc thù hơn so với các kế toán thương mại, sản xuất, nhà hàng khách sạn. Bạn đã trang bị được cho mình kinh nghiệm gì về kế toán kinh doanh dịch vụ tư vấn.
 
1. Đặc điểm hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vần
 
Tư vân là các phương thức hỗ trợ nhằm tìm ra các giải pháp mà bản thân khách hàng tư vấn không dám quyết định, bên tư vân không chịu trách nhiệm vê' việc thực thi các giải pháp đó. Hay tư vấn còn được hiểu là hoạt động cung cấp những lời khuyên độc lập và vô tư do những người có trình độ về một chuyên nghành nào đó thực hiện trên cơ sở hợp đổng nhằm giúp cho tổ chức của khách hàng xác định, phân tích, kiến nghị các giải pháp cho vấn đê' cũng như giúp đỡ thực hiện các giải pháp này khi có yêu cầu.
 
 
Nền kinh tế càng phát triển, công việc của người lao động càng được chuyên môn hóa thì hoạt động tư vân càng nhiềụ. Hiện nay có nhiều dịch vụ tư vân như tư vân luật, tư vấn thiết kê', thi công công trình, tư vân kế toán, thuế, tư vân Marketing, tư vân tâm lý, tư vâh đào tạo,... Mặc dù các dịch vụ tư vấn đó khác nhau vê' tính châ't công việc nhưng đều có một sô' đặc điểm chung là:
 
Thứ nhất, dịch vụ tư vấn có đặc điểm không đổng nhất, mỗi hợp đồng tư vấn là riêng biệt, không lặp lại về chất lượng và quy mô. Mỗi hợp đồng tư vấn được thực hiện với nhiều yêu cầu và nhiệm vụ khác nhau. Với đặc trưng này, đôì tượng đôì tượng tập hợp chi phí và đôì tượng tính giá thành dịch vụ tư vấn theo từng hợp đổng tư vân; Phương pháp tính giá thành theo đon đặt hàng;
 
Thứ hai, quá trình sản xuâ't và tiêu thụ sản phẩm dịch vụ đôi khi diễn ra cùng lúc nên sản phẩm dịch vụ tư vân về cơ bản là không thể lưu kho được, điều này hầu như không phát sinh chi phí tồn kho thành phẩm. Sản phẩm dịch vụ đã hoàn thành mà chưa tiêu thụ, chưa xác định doanh thu thì toàn bộ chi phí bỏ ra vẫn được coi là sản phẩm dở dang.
 
Thứ ba, sự đa dạng về các loại hình dịch vụ tư vấn, dẫn đến sự đa dạng về hợp đồng tư vân gây khó khăn trong việc tập hợp chi phí và ghi nhận doanh thu dịch vụ. Đặc biệt, trong một hợp đồng dịch vụ tư vân có thể bao gồm nhiều dịch vụ kết hợp như: dịch vụ khảo sát; dịch vụ thiết kế; dịch vụ giám sát,... Do vậy, nội dung của các khoản chi phí phát sinh trong cùng một hợp đồng tư vân được phát sinh ở những không gian và địa điểm khác nhau. Kế toán phải tập hợp chi phí chi tiết cho từng loại dịch vụ, sau đó tôhg hợp các chi phí dịch vụ đã hoàn thành cho từng hợp đổng tư vấn. Việc xác định doanh thu, chi phí dịch vụ hoàn thành theo từng giai đoạn/ từng gói dịch vụ trong hợp đồng tư vân.
 
Thứ tư, thời gian đê’ thực hiện một hợp đổng tư vấn có thể một vài tháng hoặc hàng năm, có thể cùng kỳ hay khác kỳ kế toán. Do vậy, việc đo lường, ghi nhận doanh thu, chi phí dịch vụ tư vâ'n như sau:
 
(1) Nêu dịch vụ tư vân phát sinh trong thời gian ngắn cùng kỳ kê'toán: Doanh thu dịch vụ tư vấn được xác định và ghi nhận trong kỳ là toàn bộ doanh thu thu được sau khi hoàn thành bàn giao sản phẩm. Doanh thu này có thể là doanh thu ban đầu được ký kết hoặc doanh thu có điều chỉnh do thay đổi yêu cầu của công việc được cả hai bên đổng ý; Chi phí dịch vụ tư vấn được xác định và ghi nhận trong kỳ là toàn bộ chi phí thực tế phát sinh để hoàn thành sản phẩm dịch vụ trong kỳ.
 
(2) Nếu dịch vụ tư vân phát sinh trong thời gian dài liên quan đến nhiều kỳ kế toán: Việc xác định doanh thu, chi phí dịch vụ hoàn thành từng phần/theo giai đoạn được thực hiện theo phương pháp tỷ lệ hoàn thành. Phần công việc đã hoàn thành được xác định theo một trong ba phương pháp, tùy thuộc vào bản chất của dịch vụ: Đánh giá phần công việc đã hoàn thành; So sánh tỷ lệ giữa khôi lượng công việc đã hoàn thành với tổng khôi lượng công việc phải hoàn thành; Tỷ lệ chi phí đã phát sinh so với tổng chi phí ước tính để hoàn thành toàn bộ giao dịch cung cấp dịch vụ. Phần công việc đã hoàn thành không phụ thuộc vào các khoản thanh toán định kỳ hay các khoản ứng trước của khách hàng.
 
Từ những đặc điểm trên thì phương pháp kế toán doanh thu, chi phí dịch vụ tư vấn như sau:
 
Một là, trường hợp nếu khách hàng ứng trước tiền khi ký kê't họp đồng (thường tò 10 - 30% giá trị họp đồng): Nếu khách hàng ứng trước tiền mà chưa có khôi lượng sản phẩm dịch vụ bàn giao, thì doanh nghiệp theo dõi vào bên có tài khoản phải thu của khách hàng và sẽ được kết chuyên dần sang tài khoản doanh thu dịch vụ, khi có khôi lượng hoàn thành bàn giao. Tại thời điểm này không ghi nhận tăng doanh thu và chi phí dịch vụ.
 
Hai là, tập hợp chi phí dịch vụ phát sinh trong kỳ: Chi phí dịch vụ tư vân bao gổm, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuâ't chung được tập hợp theo từng hợp đồng tư vâh.
 
- Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gổm: Chi phí giâỳ vẽ AO, Al, A3, A4, mực, chi phí phô tô tài liệu.
 
- Chi phí nhân công trực tiếp bao gồm: Chi phí tiền lương và các khoản trích theo lương trả cho các chuyên gia tư vân trong đơn vị hoặc thuê ngoài. Chuyên gia tư vấn bao gồm: Chi phí chủ nhiệm dự án; chủ trì dự án; chi phí giám sát tác giả; các kỹ sư, kiến trúc sư trong công ty hoặc thuê ngoài.
 
 
- Chi phí sản xuất chung bao gồm: Tất cả các chi phí sản xuất cần thiết khác phát sinh trong phạm vi các bộ môn. Chi phí sản xuất chung bao gồm: Chi phí công cụ dụng cụ; chi phí khấu hao tài sản cố' định; chi phí tiền lương; chi phí dịch vụ mua ngoài; chi phí khác bằng tiền.
 
Căn cứ vào chứng từ kế toán phát sinh, kế toán xử lý và hạch toán vào bên Nợ tài khoản "chi phí nguyên vật liệu trực tiếp", tài khoản "chi phí nhân công trực tiếp", tài khoản "chi phí sản xuâ't chung". Đồng thời, mở sổ kế toán chi tiết từng hợp đồng tư vân đê’ theo dõi.
Cuôì kỳ, sau khi tổng hợp chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung theo từng đôì tượng, kế toán tiến hành kết chuyển hoặc phân bổ các loại chi phí này, để tập hợp toàn bộ chi phí sản xuất cho từng đối tượng chịu chi phí trên tài khoản "Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang"; hoặc tài khoản "Giá thành sản xuất", phục vụ cho việc tính giá thành dịch vụ đã thực hiện trong kỳ.
 
Ba là, khi sản phẩm dịch vụ hoàn thành bàn giao cho khách hàng: Căn cứ vào chứng từ kế toán liên quan đêh doanh thu chi phí dịch vụ thực sự phát sinh và hoàn thành: Hóa đơn giá trị gia tăng; biên bản nghiệm thu khối lượng hoàn thành/ biên bản bàn giao sản phẩm hoàn thành/biên bản xác nhận sản phẩm hoàn thành; Các chứng từ khác có liên quan kê toán ghi nhận doanh thu và chi phí dịch vụ trong kỳ.
 
+ Trường hợp 1: Nêu dịch vụ diễn ra trong một thời gian ngắn, trong một kỳ kế toán thì kế toán căn cứ vào thời điểm hoàn thành bàn giao sản phẩm dịch vụ cho khách hàng kế toán ghi nhận tăng doanh thu. Đồng thời, kế toán ghi nhận tăng chi phí giá vốn hàng bán và giảm khối lượng sàn phẩm dịch vụ hoàn thành.
 
+ Trường hợp 2: Nêu dịch vụ diễn ra trong thời gian dài, liên quan đên nhiều kỳ kế toán thì kế toán căn cứ vào khối lượng sản phẩm hoàn thành từng đợt đê’ ghi nhận tăng doanh thu. Đồng thời, kế toán ghi nhận tăng chi phí giá vốn hàng bán và giảm khối lượng sàn phẩm dịch vụ hoàn thành theo từng phần từng giai đoạn hoàn thành.
 
Bôn là các khoản giảm trừ doanh thu (nếu có): Trường họp trong kỳ phát sinh các khoản giảm trừ doanh thu như chiê't khâu thương mại, giảm giá hàng bán, hàng bán bị trả lại kế toán căn cứ vào hóa đơn giá trị gia tăng và các chứng tù có liên quan để ghi vào bên Nợ tài khoản giảm trừ doanh thu. Cuối kỳ, kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu sang bên Nợ tài khoản doanh thu bán hàng và cung câ'p dịch vụ để xác định doanh thu thuần.
 
Năm là các khoản chi phí quản lý doanh nghiệp phát sinh: Chi phí quản lý doanh nghiệp bao gồm: Chi phí bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp; chi phí lương và các khoản trích theo lương của bộ máy quản lý doanh nghiệp; chi phí nhiên liệu dùng trong hành chính quản trị; chi phí công cụ dụng cụ; chi phí khâu hao tài sản cô' định; chi phí dịch vụ điện nước, điện thoại, internet... dùng chung toàn doanh nghiệp; các khoản thuế, phí lệ phí; chi phí bảo hiểm tư vân; các khoản dự phòng nợ phải thu khó đòi; các khoản chi phí khác bằng tiền. Các khoản chi phí này được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp.
 
Căn cứ vào các chứng từ kế toán liên quan đến chi phí quản lý doanh nghiệp kế toán ghi nhận vào bên Nợ tài khoản chi phí quản lý doanh nghiệp. Đổng thời, kế toán chi tiết chi phí quản lý doanh nghiệp theo yếu tô'. Cuối kỳ kê' toán kết chuyển chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp sang tài khoản "Xác định kết quả kinh doanh".
 
Như vậy, dịch vụ tư vấn là ngành kinh tế có nhiều đặc điểm riêng, khác biệt với các ngành kinh doanh dịch vụ khác. Đặc thù của ngành này có ảnh hưởng mạnh mẽ đến công tác kê' toán nói chung và kê' toán doanh thu, chi phí dịch vụ nói riêng. Do đó, nghiên cứu đặc điểm dịch vụ tư vâ'n chi phôi đến kê' toán doanh thu, chi phí dịch vụ là vô cùng quan trọng.
 
Các hình thức tư vấn: Căn cứ theo từng lĩnh vực, từng ngành nghề, từng loại hình doanh nghiệp, từng nhà tư van hay cũng như từng khách hàng. Mô hình quá trình tư vâh cũng tương tụ mô hình thường gồm các giai đoạn sau:
 

Các giai đoạn

Công việc cụ thê

Nhập cuộc

 • Những tiếp xúc đầu tiên với khách hàng
 • Chuẩn đoán sơ bộ vân để
 • Xác định sản phẩm tư vâh
 • Lập kê'hoạch vụ việc tư vân
 

Các giai đoạn

Công việc cụ thể

 

- Ký kết hợp đồng tư vân

Chuẩn đoán

 • Thu thập thông tin, tìm hiểu tổng quát
 • Khảo sát chi tiết từng khía cạnh của vân đê
 • Phân tích và tổng họp - đưa ra bài toán cần có đáp án là những giải pháp

Tìm kiếm giải pháp

 • Xây dựng các phương án giải pháp đê xuât
 • Đánh giá các giải pháp có thể thay thế nhau
 • Trình bày các giải pháp vói khách hàng
 • Lập kế hoạch thực hiện

Triển khai giải pháp

 • Đạo tạo nhân sự thực hiện giải pháp (nêu cân)
 • Theo dõi, trợ giúp việc thực hiện
 • Kiên nghị những điều chỉnh bổ sung

Kết thúc

 • Đánh giá kết quả thực hiện giải pháp
 • Báo cáo cuôì cùng
 • Các việc cần làm về sau(nếu có)
 • Kết thúc
 

 

Bạn nên xem thêm: Công việc kế toán doanh thu nhà hàng   &&  kế toán xác định chi phí nhà hàng

 
Chúc bạn thành công !

 

Các tin cũ hơn