Định dạng có điều kiện Conditionnal Formatting


Định dạng có điều kiện Conditionnal Formatting

Định dạng có điều kiện Conditionnal Formatting Vào Tab Home à group Style à Conditional Formatting Chọn định dạng điều kiện muốn thiết lập.

Bước 1.Chọn vùng muốn định dạng.

Bước 2.Vào Tab Home à group Style à Conditional Formatting

Bước 3.Chọn định dạng điều kiện muốn thiết lập.

Bảng dưới đây liệt kê các đối tượng có trong hộp thoại Conditional Formatting Rules Manager.

Đối tượng

Tác dụng

Show formatting rules for

Đối tượng được sử dụng để lọc ra các điều kiện đang được sử dụng. Thông thường bạn có thể để lựa chọn Current Selection để xem định dạng có điều kiện cho vùng/ô được chọn, hoặc thay đổi sang mục This Worksheet để xem toàn bộ các định dạng có điều kiện đang được sử dụng trong tập tin bảng tính.

New Rule

Nút sử dụng để tạo một luật mới.

Edit Rule

Nút sử dụng để sửa luật đang chọn.

Delete Rule

Nút sử dụng để xóa luật đang chọn.

Move Up/Move Down

Hai nút sử dụng để thay đổi trình tự ưu tiên của luật đang được chọn: lên trên luật liền kề phía trên hoặc xuống dưới luật liền kề phía dưới.

Stop If True

Cột lựa chọn ngừng thực thi các luật tiếp theo, nếu luật tương ứng mục chọn đã đúng.

Hộp thoại New Formatting Rule

Trong các phiên bản Excel từ 2007, để tạo một luật mới, bạn sẽ phải sử dụng hộp thoại New Formatting Rule. Hộp thoại trong các phiên bản “đời sau” được chia thành 2 phần chính là: Select a Rule Tyle và Edit the Rule Description.

Kiểu luật

Tác dụng

Format all cells based on their values

Định dạng có điều kiện dựa trên giá trị có trong ô.

Format only cells that contain

Định dạng có điều kiện dựa trên việc xác định thành phần dữ liệu có chứa. Ví dụ: có chứa chữ officelab.vn, dữ liệu trống, dữ liệu ngày hôm qua v…v…

Format only top or bottom ranked values

Định dạng có điều kiện cho các dữ liệu cao nhất hoặc thấp nhất. Các tùy chọn trong phần này cho phép định dạng theo số lượng cụ thể hoặc phần trăm.

Format only values that are above or below average

Định dạng có điều kiện cho các dữ liệu trên hoặc dưới trung bình theo nhiều tiêu chí khác nhau.

Format only unique or duplicate values

Định dạng có điều kiện để nhận diện các dữ liệu duy nhất hoặc trùng lặp.

Use a formula to determine which cells to format

Định dạng có điều kiện dựa theo công thức do người sử dụng xây dựng.

Định dạng với Conditional Formatting

  1. Để đánh dấu nhanh các ô thỏa mãn các điều kiện cơ bản

Bước 1.Chọn vùng dữ liệu bạn cần định dạng.

Bước 2.Trên thanh Ribbon, chọn thẻ Home.

Bước 3.Trong nhóm Styles, nhấp chuột lên nút Conditional Formatting.

Bước 4.Trong trình đơn Conditional Formatting, chọn Highlight Cells Rules.

Bước 5.Trong trình đơn con Highlight Cells Rules, chọn loại điều kiện bạn muốn sử dụng.

Bước 6.Nhập các chỉ số cần thiết và kiểu định dạng trong hộp thoại điều kiện, nhấn Ok để xác nhận việc định dạng.

  1. Để đánh dấu nhanh các ô theo luật cao/thấp

Bước 1.Chọn vùng dữ liệu bạn cần định dạng.

Bước 2.Trên thanh Ribbon, chọn thẻ Home.

Bước 3.Trong nhóm Styles, nhấp chuột lên nút Conditional Formatting.

Bước 4.Trong trình đơn Conditional Formatting, chọn Top/Bottom Rules.

Bước 5.Trong trình đơn con Top/Bottom Rules, chọn loại luật cao/thấp bạn muốn sử dụng.

Bước 6.Trong hộp thoại điều kiện, nhập các chỉ số và kiểu định dạng bạn muốn sử dụng.

Bước 7.Nhấn Ok để xác nhận điều kiện và thực hiện định dạng.

  1. Để định dạng theo độ lệch Data Bars

Bước 1.Chọn vùng dữ liệu bạn cần định dạng.

Bước 2.Trên thanh Ribbon, chọn thẻ Home.

Bước 3.Trong nhóm Styles, nhấp chuột lên nút Conditional Formatting.

Bước 4.Trong trình đơn Conditional Formatting, chọn Data Bars.

Bước 5.Trong trình đơn con Data Bars, chọn loại màu bạn muốn sử dụng.

  1. Để định dạng theo độ biến thiên Color Scales

Bước 1.Chọn vùng dữ liệu bạn cần định dạng.

Bước 2.Trên thanh Ribbon, chọn thẻ Home.

Bước 3.Trong nhóm Styles, nhấp chuột lên nút Conditional Formatting.

Bước 4.Trong trình đơn Conditional Formatting, chọn Color Scales.

Bước 5.Trong trình đơn con Color Scales, chọn loại màu bạn muốn sử dụng.

  1. Để định dạng theo biểu tượng phân nhóm Icon Sets

Bước 1.Chọn vùng dữ liệu bạn cần định dạng.

Bước 2.Trên thanh Ribbon, chọn thẻ Home.

Bước 3.Trong nhóm Styles, nhấp chuột lên nút Conditional Formatting.

Bước 4.Trong trình đơn Conditional Formatting, chọn Icon Sets.

Bước 5.Trong trình đơn con Icon Sets, chọn tập hợp biểu tượng bạn muốn sử dụng.

  1. Để tạo một định dạng tùy biến bằng hộp thoại New Formatting Rule

Bước 1.Chọn vùng dữ liệu bạn cần định dạng.

Bước 2.Trên thanh Ribbon, chọn thẻ Home.

Bước 3.Trong nhóm Styles, nhấp chuột lên nút Conditional Formatting.

Bước 4.Trong trình đơn Conditional Formatting, chọn New Rule.

Bước 5.Trong hộp thoại New Formatting Rule, đặt các điều kiện mong muốn.

Bước 6.Nhấn Ok để xác nhận điều kiện và thực hiện việc định dạng.

  1. Để xem các định dạng có điều kiện đang được sử dụng

Bước 1.Trên thanh Ribbon, chọn thẻ Home.

Bước 2.Trong nhóm Styles, nhấp chuột lên nút Conditional Formatting.

Bước 3.Trong trình đơn Conditional Formatting, chọn Manage Rules.

Bước 4.Trong mục Show formatting rules for, chọn This Worksheet.

  1. Để sửa một định dạng có điều kiện

Bước 1.Chọn vùng dữ liệu bạn cần định dạng.

Bước 2.Trên thanh Ribbon, chọn thẻ Home.

Bước 3.Trong nhóm Styles, nhấp chuột lên nút Conditional Formatting.

Bước 4.Trong trình đơn Conditional Formatting, chọn Manage Rules.

Bước 5.Trong hộp thoại Conditional Formatting Rules Manager, chọn định dạng bạn muốn sửa.

Bước 6.Nhấn nút Edit Rule để mở hộp thoại Edit Formatting Rule.

Bước 7.Điều chỉnh các tùy chọn điều kiện, sau đó nhấn nút Ok để xác nhận thay đổi và đóng hộp thoại Edit Formatting Rule.

Bước 8.Đặt lại vùng được áp dụng định dạng có điều kiện trong cột Applies to (nếu cần).

Bước 9.Nhấn Ok để xác nhận và thực hiện việc định dạng.

  1. Để xóa một định dạng có điều kiện

Bước 1.Chọn vùng dữ liệu bạn cần định dạng.

Bước 2.Trên thanh Ribbon, chọn thẻ Home.

Bước 3.Trong nhóm Styles, nhấp chuột lên nút Conditional Formatting.

Bước 4.Trong trình đơn Conditional Formatting, chọn Manage Rules.

Bước 5.Trong hộp thoại Conditional Formatting Rules Manager, chọn định dạng bạn muốn xóa.

Bước 6.Nhấn nút Delete Rule để xóa định dạng.

Bước 7.Nhấn Ok để xác nhận việc xóa định dạng và đóng hộp thoại Conditional Formatting Rules Manager.

Xem thêm: thành lập công ty tnhh tại long biên  &&  thu hồi nợ xấu là gì?

Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn