Hướng dẫn hộ kinh doanh khai và nộp thuế khoán năm 2020


Cục thuế thành phố Hà Nội hướng dẫn hộ kinh doanh khai và nộp thuế khoán năm 2020 như thuế môn bài, sử dụng hóa đơn

Để các hộ kinh doanh trên địa bàn TP. Hà Nội thực hiện khai và nộp thuế theo phương thức khoán năm 2020 được thuận lợi, Cục Thuế Hà Nội đã có hướng dẫn thủ tục khai và nộp thuế; lệ phí môn bài phải nộp từ đầu năm; sử dụng hóa đơn… cho các đối tượng này.

Hướng dẫn hộ kinh doanh khai và nộp thuế khoán năm 2020

1. Quy định về Lệ phí môn bài năm 2020

Hộ kinh doanh áp dụng mức thu lệ phí môn bài theo quy định tại Nghị định số 139/2016/NĐ-CP ngày 4/10/2016 của Chính phủ và Thông tư số 302/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí môn bài. Cụ thể như sau:

Đối với hộ kinh doanh nộp thuế (theo phương pháp khoán) được miễn lệ phí môn bài, bao gồm hộ kinh doanh có doanh thu từ 100 triệu đồng/năm trở xuống; hộ kinh doanh không thường xuyên; không có địa điểm kinh doanh cố định.

Mức thu đối với hộ kinh doanh thuộc diện phải nộp lệ phí môn bài như sau: Hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng/năm là 1.000.000 đồng/năm; hộ kinh doanh có doanh thu trên 300 – 500 triệu đồng/năm là 500.000 đồng/năm; hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 – 300 triệu đồng/năm là 300.000 đồng/năm.

Hộ kinh doanh nộp thuế khoán không phải nộp hồ sơ khai lệ phí môn bài. Cơ quan thuế căn cứ cơ sở dữ liệu về doanh thu kinh doanh để xác định tổng doanh thu kinh doanh năm 2019 từ các nguồn, các địa điểm kinh doanh để làm căn cứ xác định mức thu lệ phí môn bài của năm 2020 cho từng địa điểm kinh doanh. Trường hợp hộ mới ra kinh doanh trong năm 2020 thì căn cứ để xác định mức thu lệ phí môn bài là doanh thu của hộ có cùng quy mô, cùng ngành nghề, cùng địa bàn.

Hộ kinh doanh có hoạt động, hoặc mới ra kinh doanh trong thời gian 6 tháng đầu năm 2020 thì nộp theo mức lệ phí môn bài cả năm. Nếu mới ra kinh doanh trong thời gian của 6 tháng cuối năm 2020 thì nộp 50% mức lệ phí môn bài cả năm.

Hộ kinh doanh nộp thuế khoán nộp lệ phí môn bài theo thông báo của cơ quan thuế chậm nhất là ngày 30/1/2020. Thời hạn gửi thông báo của cơ quan thuế chậm nhất là ngày 20/1/2020. Trường hợp hộ mới ra kinh doanh trong năm thì nộp lệ phí môn bài theo thông báo của cơ quan thuế. Thời hạn gửi thông báo của cơ quan thuế đối với hộ mới ra kinh doanh chậm nhất là ngày 20 của tháng tiếp theo tháng bắt đầu hoạt động kinh doanh.

2. Khai thuế khoán như thế nào cho đúng?

Hộ kinh doanh khai thuế khoán ổn định 1 lần/năm theo tờ khai do cơ quan thuế cung cấp từ ngày 20/11/2019 đến ngày 5/12/2019. Cụ thể:

  • Đối với hộ kinh doanh không sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì khai thuế theo Mẫu số 01a/CNKD.
  • Đối với hộ kinh doanh có sử dụng hóa đơn quyển của cơ quan thuế, chỉ phát sinh thuế GTGT và thuế TNCN thì khai thuế theo Mẫu số 01b/CNKD.
  • Các trường hợp khác thực hiện khai thuế theo Mẫu số 01/CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC.

Ngành nghề kinh doanh khai theo danh mục ngành nghề cấp 4 tại Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành kèm theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 6/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với hộ khoán sử dụng hóa đơn, thì doanh thu và mức thuế khoán năm 2020 sẽ không bao gồm doanh thu và thuế do sử dụng hóa đơn.

3. Hướng dẫn nộp thuế khoán

Hộ kinh doanh nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước (NSNN), hoặc nộp thuế qua tổ chức ủy nhiệm thu (nếu có) theo Thông báo của cơ quan thuế. Thông báo của cơ quan thuế được gửi đến chậm nhất là ngày 20/1/2020, hoặc ngày 20 hàng tháng đối với hộ mới ra kinh doanh trong năm.

Sau khi nộp tiền thuế vào NSNN, hộ kinh doanh được nhận chứng từ nộp thuế là giấy nộp tiền có xác nhận của ngân hàng thương mại/kho bạc nhà nước để làm căn cứ xác định đã hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế. Trường hợp nộp qua tổ chức ủy nhiệm thu, thì sẽ nhận được biên lai nộp tiền có xác nhận của tổ chức ủy nhiệm thu.

4. Công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế khoán

Cơ quan thuế công khai thông tin hộ kinh doanh nộp thuế khoán lần 1 từ ngày 20/12/2019; công khai thông tin lần 2 từ ngày 20/1/2020. Thông tin công khai gồm:

  • Danh sách cá nhân thuộc diện không phải nộp thuế;
  • Danh sách cá nhân thuộc diện phải nộp thuế;
  • Danh sách cá nhân sử dụng hoá đơn của cơ quan thuế;
  • Bảng công khai danh sách hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trong cùng địa bàn/ngành hàng.

Địa điểm và hình thức công khai thông tin: dán niêm yết tài liệu công khai tại bộ phận “một cửa” của chi cục thuế; UBND quận, huyện, thị xã; tại địa điểm thích hợp của UBND xã, phường, thị trấn; trụ sở đội thuế; ban quản lý chợ, trung tâm thương mại.

Gửi tài liệu công khai đến HĐND và mặt trận tổ quốc quận, huyện, xã, phường, thị trấn; gửi trực tiếp đến hộ kinh doanh bao gồm: thông báo thuế phải nộp kèm theo bảng công khai danh sách hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán trong cùng địa bàn/ngành hàng; đăng công khai thông tin hộ kinh doanh theo từng địa bàn trên trang thông tin điện tử của ngành Thuế.

5. Sử dụng hóa đơn

Chính phủ đã ban hành Nghị định số 119/2018/NĐ-CP (119) quy định về hóa đơn điện tử khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ có hiệu lực từ ngày 1/11/2018 và Thông tư số 68/2019/TT-BTC ngày 30/9/2019 hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 119. Theo đó, hộ, cá nhân kinh doanh áp dụng hình thức hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế thay cho hóa đơn giấy. Để triển khai hóa đơn điện tử, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn để triển khai thí điểm tại một số địa bàn có điều kiện thuận lợi, trên cơ sở kết quả triển khai thí điểm sẽ triển khai trên toàn quốc chậm nhất trong thời gian 24 tháng kể từ ngày Nghị định số 119 có hiệu lực.

Trong thời gian từ thời điểm hiệu lực Nghị định số 119  đến 31/10/2020, trường hợp cơ quan thuế thông báo hộ, cá nhân kinh doanh thuộc diện phải chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế, nếu hộ, cá nhân kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin, mà tiếp tục sử dụng hóa đơn giấy theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ thì hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế theo Mẫu số 03 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 119  cùng với việc nộp báo cáo sử dụng hóa đơn Mẫu số 01/BC-SDHĐ-CNKD ban hành kèm theo Thông tư số 92/2015/TT-BTC ngày 15/6/2015 của Bộ Tài chính.

Đối với hộ, cá nhân kinh doanh chưa áp dụng thí điểm hóa đơn điện tử, thì vẫn áp dụng hóa đơn giấy theo quy định tại Nghị định số 51  và Nghị định số 04 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ đến ngày 31/10/2020.

Chuyển nộp thuế khoán sang nộp thuế theo kê khai

Theo Luật Quản lý thuế sửa đổi (có hiệu lực từ 1/7/2020), tại khoản 5, Điều 51 quy định: “Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có quy mô về doanh thu, lao động đáp ứng từ mức cao nhất về tiêu chí của doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, phải thực hiện chế độ kế toán và nộp thuế theo phương pháp kê khai”.

Để triển khai việc chuyển đổi hộ khoán sang nộp thuế theo kê khai, Bộ Tài chính sẽ có hướng dẫn cụ thể về lộ trình triển khai. Trong thời gian chưa có hướng dẫn của Bộ Tài chính, các hộ kinh doanh thường xuyên, có địa điểm kinh doanh cố định và không thực hiện, hoặc thực hiện không đầy đủ chế độ sổ sách, kế toán, hóa đơn, chứng từ thì vẫn thuộc diện nộp thuế theo phương pháp khoán.

 

Bài viết liên quan:

Dịch vụ thành lập hộ kinh doanh cá thể

(Hướng dẫn các thủ tục thành lập hộ kinh doanh cá thể)

 Mức đóng thuế môn bài mới nhất

(Năm 2020 hộ kinh doanh phải đóng thuế môn bài là bao nhiêu)

Các tin cũ hơn