Hướng dẫn làm kế toán chi phí dịch vụ du lịch


Hướng dẫn làm kế toán chi phí dịch vụ du lịch

Tương lai hay hiện tại bạn đang làm kế toán cho doanh nghiệp về du lịch điều bạn cần lúc này là Hướng dẫn làm kế toán chi phí dịch vụ du lịch làm sao hạch toán định khoản các nghiệp vụ kế toán một cách chính xác nhất.
 
1.Nội dung chi phí dịch vụ du lịch
 
Hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch chủ yêu phục vụ nhu cầu của khách tham quan các di tích lịch sử, công trình văn hóa, phong cảnh thiên nhiên... Sự phát triển của hoạt động này tạo nguồn thu không chỉ cho riêng ngành du lịch mà còn có tác động tăng nguồn thu cho nhiều ngành khác. Chi phí cơ bản của hoạt động này gồm:
 
- Chi phí trực tiếp: là những khoản chi phí phục vụ trực tiếp cho khách du lịch trong quá trình tham quan, vãng cảnh như tiền ăn, ở, đi lại, vé ra vào tham quan các địa điểm du lịch...
 
- Chi phí nhân viên hướng dẫn du lịch: bao gồm các khoản tiền công, tiền lương, các khoản trích bảo hiểm tính trên tiền lương phải trả.
 
- Chi phí qưản lí phục vụ: là những khoản chi phí phục vụ cho quản lí chung toàn doanh nghiệp phân bổ cho hoạt động kinh doanh dịch vụ du lich. Chi phí này không nằm trong giá thành sản xuất của hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch nhưng tính vào giá thành toàn bộ của dịch vụ này, làm căn cứ đê’ xác định kết quả kinh doanh hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch.
 
 
2. Đô'i tượng và phương pháp tập hợp tập họp chỉ phí dịch vụ du lịch
 
* Đôỉ ttỉợng tập họp chi phí dịch vụ du lịch:
Theo yêu cầu quản lý kinh tế nói chung, quản lý và tính toán được các chỉ tiêu chi phí sản xuất kinh doanh dịch vụ du lịch nói riêng, đòi hỏi các doanh nghiệp phải thực hiện các công việc hạch toán chi phí sản xuâ't kinh doanh dịch vụ một cách đầy đủ, chính xác, nghĩa là phải tô’ chức tô't việc ghi chép, tính toán và phản ánh từng loại chi phí ngay từ khi chúng phát sinh theo những quy trình hợp lý cho từng đối tượng hạch toán chi phí. Đối tượng hạch toán chi phí luôn được coi là "địa chỉ" để tập hợp chi phí, chúng có thể là tùng sản phẩm dịch vụ, nhóm sản phẩm dịch vụ (nơi gánh chịu chi phí) hoặc có thể là tùng bộ phận kinh doanh, từng tour du lịch... với ý nghĩa này đối tượng hạch toán chi phí thường được gọi là đôì tượng tập hợp chi phí.
 
Việc xác định đôì tượng tập hợp chi phí sản xuất kinh doanh du lịch tour là khâu đầu tiên cần thiết của công tác kế toán chi phí sản xuâ't kinh doanh du lịch tour, có xác định đúng đắn đối tượng tập họp chi phí sản xuất phù hợp với tình hình đặc điểm hoạt động sản xuất, đặc điểm quy trình thực hiện dịch vụ và đáp ứng yêu cầu quản lý chi phí sản xuất của doanh nghiệp mới giúp cho tổ chức tốt nhất việc kế toán tập hợp chi phí sản xuất. Vì vậy, đôì tượng tập hợp chi phí chính là phạm vi, giới hạn mà các loại chi phí phát sinh trong doanh nghiệp cần được tập hợp. Khi xác định đối tượng tập hợp chi phí sản xuâ't kinh doanh du lịch phải dựa vào các nhân tố sau:
- Đặc điểm, công dụng của chi phí trong quá trình sản xuâ't kinh doanh.
- Đặc điểm cơ cấu tổ chức sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp kinh doanh du lịch tour.
- Đặc điểm của sản phẩm dịch vụ, quy trình công nghệ thực hiện dịch vụ.
- Đặc điểm phát sinh chi phí, mục đích công dụng của chi phí.
- Yêu cầu kiểm tra, kiểm soát chi phí và yêu cầu hạch toán kinh tế của doanh nghiệp kinh doanh du lịch
- Khả năng, trình độ quản lý nói chung và hạch toán nói riêng.
Đôì tượng tập hợp chi phí sản xuâ't kinh doanh du lịch tour trong doanh nghiệp du lịch sẽ là từng bộ phận kinh doanh, chương trình du lịch tour, hoặc từng loại tour du lịch trong nước hoặc ngoài nước.
 
* Phương pháp tập hợp chi phí hoạt động kinh doanh du lịch
 
Phương pháp kế toán tập họp chi phí kinh doanh du lịch tour được xác định tùy thuộc vào tính châ't và khả năng quy nạp các chi phí kinh doanh du lịch tour theo đúng đôì tượng đã xác định. Thường có hai phương pháp hạch toán chi phí cơ bản.
 
- Phương pháp tập hợp trực tiếp: Phương pháp này chi phí phát sinh được hạch toán thẳng cho đôì tượng tập họp. Phương pháp này đơn giản, dễ làm nhưng không phải là có thể áp dụng cho tất cả mọi chi phí phát sinh tại doanh nghiệp kinh doanh du lịch tour bởi vì có những chi phí phát sinh được chi chung cho nhiều đôì tượng cho nên không thể tập họp trực tiếp cho từng đôì tượng riêng rẽ được, chỉ có những khoản chi nào có liên quan trực tiếp đến đôì tượng tập hợp chi phí thì kế toán mới có thể áp dụng phương pháp trực tiếp.
 
- Phương pháp phân bô’gián tiếp: Phương pháp này thường được áp dụng cho các khoản chi có liên quan đến nhiều đối tượng kế toán tập họp chi phí không thể tập họp trực tiếp cho từng đối tượng, điển hình là chi phí sản xuất chung, chi phí quản lý... Các khoản chi phí này là trong kỳ kế toán khi phát sinh được tập hợp riêng. Cuôì kỳ tổng hợp lây sô' tổng cộng, rồi sau đó dùng tiêu thức thích hợp để phân bổ và hạch toán cho từng đôì tượng chịu chi phí.
 
Việc tập hợp và phân bổ chi phí kinh doanh dịch vụ có thể theo các bước sau:
+ Tập hợp các chi phí liên quan đến nhiều đối tượng
+ Lựa chọn tiêu thức phân bổ họp lý và tính toán phân bổ cho từng đốì tượng chịu chi phí. Tiêu thức phân bổ thường là chỉ tiêu có liên quan mật thiết với loại chi phí cần phân bổ. Độ tín cậy của chi phí phục thuộc vào tính hợp lý của tiêu thức phân bổ được lựa chọn.
 
 
3.Kê' toán tập hợp chi phí hoạt động kinh doanh dịch vụ du lịch
 
a) Chứng từ kê'to án
Các sản phẩm dịch vụ du lịch tại các doanh nghiệp du lịch hiện nay gồm 2 loại chủ yếu là tour du lịch trong nước và tour du lịch quốc tê'.
Đối vói các tour du lịch trong nước các doanh nghiệp du lịch thực hiện toàn bộ trọn gói từ việc lên chương trình tour tói việc đặt khách sạn, thuê xe, và bô' trí hướng dẫn viên của công ty tự đưa khách đi và trực tiếp hướng dẫn khách, hoặc có thể gom khách du lịch và bán hoặc liên kê't với các doanh nghiệp du lịch khác để thực hiện chương trình du lịch tour cho khách du lịch.
Đô'i với tour du lịch quốc tế, các doanh nghiệp thường chỉ tiên hành gom khách trong nước, thu tiền đặt cọc của khách hàng, đặt tour du lịch bằng cách gửi email sang phía đôì tác ở nước ngoài, mua vé máy bay, đưa đón khách ở sân bay còn việc thuê khách sạn, hướng dẫn viên bên nưóc ngoài, dựng chương trình và mua vé tham quan... đều do đôi tác ở nước ngoài đảm nhiệm. Chứng từ kế toán sử dụng trong kế toán chi plứ ldnh doanh dịch vụ du lịch bao gồm các chứng tù’ sau:
  • Hóa đơn GTGT (hoặc hóa đơn bán hàng thông thường)
  • Hóa đơn bán hàng (Invoice)
  • Phiếu nhập kho
  • Phiêu xuất kho
  • Biên lai thu phí, lệ phí
  • Phiêu chi, Giây báo nợ
  • Giâỳ thanh toán tạm ứng
  • Bảng tính và phân bổ dền lương và BHXH
  • Bảng tính và phân bổ khấu hao TSCĐ
  • Các chứng từ tự lập khác...

b) Tài khoản kế toắn

Do đặc điểm của loại hoạt động này là không có yêu tô' chi phí nguyên vật liệu câu thành nên sản phẩm dịch vụ, vì vậy việc tập hợp chi phí trực tiếp cho loại hoạt động này chỉ thực hiện trên các tài khoản chủ yếu như TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp, TK 627 - Chi phí sản xuất chung, TK 154 - Chi phí sản xuâ't kinh doanh dở dang, TK 631 - Giá thành sản xuất (đối với trường hợp doanh nghiệp hạch toán hàng tổn kho theo phương pháp KKĐK). Các tài khoản này ngoài việc mở chi tiết theo nội dung chi phí, các doanh nghiệp có thê’ mở chi tiê't theo từng loại dịch vụ, từng tour du lịch để làm cơ sở xác định kê't quả hoạt động kinh doanh của từng loại dịch vụ, từng tour du lịch.

c) Kế toán một sô nghiệp vụ chủ yếu

+ Tính lương phải trả của hướng dẫn viên du lịch, nhân viên điều hành bộ phận hướng dẫn du lịch. Căn cứ vào bảng tính lương, kế toán ghi:

Nợ TK 622, 627 - Chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuâtchung

Có TK 334 - Tiền lương phải trả CBCNV.

+ Tính các khoản trích theo lương như BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN của hướng dẫn viên du lịch, nhân viên điều hành bộ phận hướng dẫn du lịch. Căn cứ vào bảng phân bổ tiền lương và các khoản trích theo lương, kế toán ghi:

Nợ TK 622, 627 (23%) - Chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuât chung

Nợ TK 334 (10,5%) - Tiền lương phải trả CBCNV Có TK 338 - Các khoản trích theo lương.

+ Xuâ't vật liệu, công cụ dụng cụ sử dụng cho bộ phận hướng dân du lịch, căn cứ vào phiếu xuâ't kho, kế toán ghi:

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung

Có TK 152 - Giá trị thực tế vật liệu

Có TK 153 - Giá trị thực tế CCDC (Loại phân bổ 100% giá trị).

Nêu công cụ dụng cụ xuâ't dùng có giá trị lớn, thì kế toán phải tiến hành phân bổ cho nhiều kỳ kinh doanh, căn cứ vào phiếu xuất kho, kế toán ghi:

Nợ TK 242 - Chi phí trả trước

Có TK 153 - Giá trị thực tế CCDC (loại phân bổ nhiều lần)

Có TK 611 - Giá trị thực tế CCDC (nêu DN hạch toán HTK theo pp KKĐK).

Định kỳ, kế toán tiến hành phân bổ dần giá trị công cụ dụng cụ sử dụng, căn cứ vào bảng phân bổ CCDC, kế toán ghi:

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuâ't chung

Có TK 242 - Giá trị thực tếCCDC phân bổ.

+ Trích khấu hao TSCĐ sử dụng cho bộ phận hướng dẫn du lịch, căn cứ vào bảng tính khâu hao, kế toán ghi:

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuâ't chung

Có TK 214 - Hao mòn TSCĐ.

+ Các chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền của bộ phận hướng dẫn du lịch, căn cứ vào hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng thông thường, kế toán ghi:

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuất chung

Nợ TK 133 - Thuế giá trị gia tăng được khấu từ

Có TK 111,112, 331,141 - Tổng giá trị thanh toán.

+ Chi phí trả cho đối tác nước ngoài, căn cứ chứng từ chuyển tiền (giâỳ báo nợ), kế toán ghi:

Nợ TK 627 - Chi phí sản xuâ't chung (Tỷ giá giao dịch thực tê)

Nợ TK 635 - Chi phí hoạt động tài chính (nếu Tỷ giá giao dịch thực tế< Tỷ giá ghi sổ)

Có TK 111 (1112), 112 (1122) - Tỷ giá xuất quỹ (Tỷ giá ghi sổ)

Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (nêu Tỷ giá giao dịch thực tế> Tỷ giá ghi sổ).

+ Cuôì kỳ tổng hợp chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuâ't chung đê’ tính giá thành sản phẩm hướng dẫn du lịch:

Trường họp doanh nghiệp hạch toán HTK theo phương pháp KKTX, căn cứ vào bảng tổng hợp chi phí, kế toán ghi:

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuâ't kinh doanh dở dang Có TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung.

Trường hợp doanh nghiệp hạch toán HTK theo phương pháp KKĐK, căn cứ vào bảng tổng hợp chi phí, kế toán ghi:

Nợ TK 631 - Giá thành sản xuâ't

Có TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 627 - Chi phí sản xuâ't chung.

Bạn nên xem thêm: đặc điểm hoạt động kinh doanh du lịch  &&  mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc chi nhánh

Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn