Kế toán doanh thu và xác định kết quả dịch vụ kinh doanh vận tải


Kế toán doanh thu và xác định kết quả dịch vụ kinh doanh vận tải

Sau khi bạn đã biết cách tính giá thành của dịch vụ vận tải rồi. Bài này chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách xác định kết quả dịch vụ kinh doanh vận tải mà doanh nghiệp mình đang vận hành xem lãi lỗ ra làm sao..cách khắc phục điều chỉnh sao cho hợp lý.

1 Chứng từ kế toán

 • Hóa đơn GTGT
 • Hóa đơn bán hàng
 • Phiếu thu
 • Giâỳ báo có
 • Các chứng từ liên quan khác...

2 Tài khoản kế toán

 • Tài khoản sử dụng, kếtoắn vẫn sử dụng cắc tài khoản:
 • TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung câ'p dịch vụ Chi tiết: 5113 doanh thu cung cấp dịch vụ

Tài khoản này dùng để phản ánh doanh thu cung cap dịch vụ của doanh nghiệp đã thực hiện được trong kỳ kế toán.

 • TK 131 - Phải thu khách hàng

Tài khoản này dùng phản ánh công nọ và tình hình thanh toán công nợ phải thu của doanh nghiệp với khách hàng về việc cung câp dịch vụ

 • TK 632 - Giá vôh hàng bán
 • TK 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu

Tài khoản này dùng đê’ phản ánh khoản giảm trừ doanh thu mà doanh nghiệp đã giảm trừ hoặc đã thanh toán cho người nhận cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận.

 • TK 111 - Tiền mặt
 • TK 112 - Tiền gửi ngân hàng

Xem thêm: thành lập công ty cổ phần ở ba đình  && các nguyên tắc kế toán trong doanh nghiệp

3. Kế toán một số nghiệp vụ chủ yếu

 • Trình tự kếtoán một sônghiệp vụ kinh tế chủ yếu:
 • Khi ký họp đồng vận tải, nêu nhận ứng trước tiền của khách về việc cung câp dịch vụ vận tải, căn cứ vào phiếu thu hoặc giâỷ báo có; kế toán ghi:

Nợ TK111,112

Có TK 131 - Phải thu khách hàng (chi tiết theo từng hoạt động vận tải).

 • Khi cung câp dịch vụ cho khách tương ứng với hợp đồng đã nhận ứng trước, kế toán ghi:

Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng

Nợ TK 111,112,131 - Tổng số tiền thu

Có TK 511 (5113) - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 333 (33311) - Thuế và các khoản phải nộp

Nhà nuóc.

Đồng thời ghi nhận giá vôh:

Nợ TK 632 - Giá vốn

Có TK 154 - Chi phí sản xuâ't kinh doanh dở dang (chi tiết theo từng hoạt động vận tải).

 • Khi hoàn thành việc cung ứng dịch vụ vận tải cho khách hàng, phản ánh doanh thu dịch vụ đã cung cap. Căn cứ vào các chứng từ có liên quan, kế toán ghi:

Nợ TK 111,112

Nọ TK 131 - Phải thu khách hàng

Có TK 511 (5113) - Doanh thu bán hàng và cung cap dịch vụ

Có TK 3331 - ThuếGTGT phải nộp.

Đổng thời kết chuyên giá thành thực tế của dịch vụ đã cung cấp cho khách hàng

Nợ TK 632 - Giá vôn hàng bán

Có TK 154 - Chi phí sản xuâ't kinh doanh dở dang.

 • Trường hợp hợp đổng dịch vụ vận tải có giá trị lớn, doanh nghiệp có thể giảm giá cho khách hàng, theo một tỷ lệ % nhất định theo thỏa thuận, kế toán ghi:

Nợ TK 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu

Nợ TK 3331 - ThuếGTGT phải nộp

Có TK111,112,131

 • Trường hợp khách hàng đã đặt trước tiền nhưng lại đơn phương từ chôì dịch vụ, huỷ hợp đồng và nhận lại tiền

đã ứng trước sau khi trừ tiền phạt do vi phạm họp đồng, kế toán ghi:

Nợ TK 131 - Phải thu khách hàng

Có TK 711 - Thu nhập khác

Có TK 111,112 - Tổng số tiền thu.

- Cuôì tháng:

+ Kết chuyển giảm trừ doanh thu, kê'toán ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 521 - Các khoản giảm trừ doanh thu.

+ Kết chuyển doanh thu thuần, kế toán ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 911 - Xác định kết quả.

+ Kết chuyển giá vôn dịch vụ đã cung câp:

Nợ TK 911 - Xác định kê't quả

Có TK 632 - Giá vốn hàng bán.

Trên cơ sở doanh thu, chi phí kế toán có thể xác định lợi nhuận gộp của từng họp đổng hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ vận tải.

Bạn muốn làm thành thạo công việc kế toán dịch vụ vận tải bạn cần trả lời được những câu hỏi dưới đây. Nếu chưa rõ cũng là thứ để bạn có thể định hướng tìm tòi, tìm hiểu lại cho mình.

Câu 1: Trình bày đặc điểm cơ bản của dịch vụ vận tải?

Câu 2: Trình bày phương pháp kế toán chi phí dịch vụ vận tải?

Câu 3: Nêu phương pháp chung dùng để tính giá thành dịch vụ vận tải?

Câu 4: Trình bày phương pháp kế toán doanh thu dịch vụ vận tải?

Câu 5: Nêu bản châ't và nội dung kinh tế của chi phí và giá thành dịch vụ vận tải?

Bài tập thực hành

Tại doanh nghiệp vận tải ô tô Trường Hải trong tháng 8/N phát sinh các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến chi phí vận tải như sau (đơn vị: l.OOOđ)

 1. Ngày 5/8 xuất kho nguyên vật liệu dùng cho vận tải hàng hóa trị giá 121.500 và dùng cho vận tải hành khách 93.600.
 2. Ngày 10/8 mua nhiên liệu của công ty Bách Niên dùng trực tiếp cho vận tải hàng hóa trị giá 87.000 và dùng cho vận tải hành khách 20.500, thuếGTGT 10%, tiền hàng chưa thanh toán.
 3. Ngày 15/8 trích trước chi phí săm lôp cho vận tải hàng hóa là 800, vận tải hành khách 600.
 4. Ngày 18/8 chi phí dịch vụ mua ngoài phục vụ trực tiếp cho kinh doanh vận tải giá chưa thuế là 8.520, thuế GTGT 10%.
 5. Ngày 25/8 các khoản chi phí khác bằng tiền mặt phục vụ trực tiếp cho kinh doanh vận tải giá chưa thuế là 6.390, thuếGTGT 10%.
 6. Ngày 30/8 tiền lương phải trả cho lái xe, phụ xe thuộc vận tải hàng hóa 20.000, và lương phải trả cho vận tải hành khách 12.605.
 7. Ngày 30/8 các khoản BHXH, BHYT, KPCĐ, BHTN trích theo tiền lương phải trả cho lái, phụ xe của vận tải hàng hóa là 3.800, vận tải hành khách 2.395.
 8. Ngày 31/8 khâu hao xe ô tô dùng trong vận tải hàng hóa là 20.000, vận tải hành khách 18.000.

       9) Ngày 31/8 thanh toán tiền mua hàng ở nghiệp vụ sô' 2 cho công ty A bằng tiền gửi ngân hàng, biê't doanh nghiệp được hưởng chiết khâu thanh toán do trả sớm là 2%.

Yêu cầu:

 1. Lập bảng tính giá thành vận tải hàng hóa, vận tải hành khách của doanh nghiệp trong tháng 8.
 2. Phản ánh quá trình hành khách chi phí và tính giá thành của từng hoạt động vận tải trên sơ đồ tài khoản kế toán.

Biết rằng:

 • Trong tháng 8/N doanh nghiệp đã vận chuyển được 800.000 tân/Km hàng hóa còn 600.000 người/Km hành khách.
 • Biết đầu kỳ, cuối kỳ không có nhiên liệu còn lại trên xe, chi phí dịch vụ mua ngoài và chi phí khác bằng tiền phân bổ cho từng hoạt động vận tải theo chi phí nhiên liệu trực tiê'p.
 • Doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên và tính thue'GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Bạn hãy xem thêm bài viết sau để trả lời được các câu hỏi trên : cách tính giá thành dịch vụ vận tải  &&&  cách hạch toán chi phí vận tải

Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn