Kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh


Kế toán giao dịch hợp đồng hợp tác kinh doanh

1. Nguyên tắc kế toán

 1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh (BCC) là thỏa thuận bằng hợp đồng của hai hoặc nhiều bên đe cùng thực hiện hoạt động kinh tế nhưng không hình thành pháp nhân độc lập. Hoạt động này có the được đồng kiếm soát bởi các bên góp vốn theo thỏa thuận liên doanh hoặc kiêm soát bởi một trong số các bên tham gia.
 2. BCC có thế được thực hiện dưới hình thức cùng nhau xây dựng tài sản hoặc họp tác trong một số hoạt động kinh doanh. Các bên tham gia trong BCC có thê thỏa thuận chia doanh thu, chia sản phấm hoặc chia lợi nhuận sau thuế.
 3. Trong mọi trường hợp, khi nhận tiền, tài sản của các bên khác đóng góp cho hoạt động BCC, bên nhận phải kế toán là nợ phải trả, không được ghi nhận vào vốn chủ sở hữu.
 4. Đối với BCC theo hình thức tài sản đồng kiểm soát
 1. Tài sản đồng kiêm soát bởi các bên tham gia liên doanh là tài sản được các bên tham gia liên doanh mua, xây dựng, được sử dụng cho mục đích của liên doanh và mang lại lợi ích cho các bên tham gia liên doanh theo quy định của Hợp đồng liên doanh. Các bên tham gia liên doanh được ghi nhận phần giá trị tài sản đồng kiểm soát mà mình được hưởng là tài sản trên Báo cáo tài chính của mình
 2. Mỗi bên tham gia liên doanh được nhận sản phâm hoặc doanh thu từ việc sử dụng và khai thác tài sản đồng kiểm soát và chịu một phần chi phí phát sinh theo thỏa thuận trong họp đồng.
 3. Các bên tham gia liên doanh phải mở sổ kế toán chi tiết trên cùng hệ thống sô kê toán của mình đê ghi chép và phản ánh trong Báo cáo tài chính của mình nhùng nội dung sau đây:
 • Phần vốn góp vào tài sản đồng kiểm soát, được phân loại theo tính chất của tài sản;
 • Các khoản nợ phải trả phát sinh riêng của mồi bên tham gia góp vốn liên doanh;
 • Phân nợ phải trả phát sinh chung phải gánh chịu cùng với các bên tham gia góp vốn liên doanh khác từ hoạt động của liên doanh;
 • Các khoản thu nhập từ việc bán hoặc sử dụng phần sản phẩm được chia từ liên doanh cùng với phần chi phí phát sinh được phân chia tư hoạt động của liên doanh;
 • Các khoản chi phí phát sinh liên quan đến việc góp vốn liên doanh.

Đối với TSCĐ, BĐSĐT khi mang đi góp vốn vào BCC và không chuyển quyền sở hữu từ bên góp vốn thành sở hữu chung của các bên thì bên nhận tài sản theo dõi như tài sản nhận giữ hộ, không hạch toán tăng tài sản và vốn góp của chủ sở hũư; Bên góp tài sản không ghi giảm tài sản trên sổ kế toán mà chỉ theo dõi chi tiêt địa diêm, vị trí, noi đặt tài sản.

Đối với TSCĐ, BĐSĐT mang đi góp vốn có sự chuyển quyền sở hữu từ bên

góp vốn thành quyền sở hừu chung, trong quá trình đang xây dựng tài sản đồng kiêm soát, bên mang tài sản đi góp phải ghi giảm tài sản trên số kế toán và ghi nhận giá trị tài sản vào chi phí xây dựng cơ bản dở dang. Sau khi tài sản đồng kiểm soát hoàn thành, bàn giao, đưa vào sử dụng, căn cứ vào giá trị tài sản được chia, các bên ghi nhận tăng tài sản của mình phù hợp với mục đích sử dụng.

 1. Đối với BCC dưới hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiềm soát
 1. Hợp đồng hợp tác kinh doanh dưới hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát là hoạt động liên doanh không thành lập một cơ sở kinh doanh mới. Các bên liên doanh có nghĩa vụ và được hưởng quyền lợi theo thỏa thuận trong họp đồng. Hoạt động của hợp đồng liên doanh được các bên góp vốn thực hiện cùng với các hoạt động kinh doanh thông thường khác của từng bên.
 2. Họp đồng họp tác kinh doanh quy định các khoản chi phí phát sinh riêng cho hoạt động kinh doanh đồng kiêm soát do mồi bên liên doanh bỏ ra thì bên đó phải gánh chịu. Đối với các khoản chi phí chung (nếu có) thì căn cứ vào các thỏa thuận trong họp đồng để phân chia cho các bên góp vốn.
 3. Các bên tham gia liên doanh phải mở sổ kế toán đế ghi chép và phản ánh trong Báo cáo tài chính của mình các nội dung sau đây:
 • Tài sản góp vôn liên doanh và chịu sự kiếm soát của bên góp vốn liên doanh;
 • Các khoản nợ phải trả phải gánh chịu;
 • Doanh thu được chia từ việc bán hàng hoặc cung cấp dịch vụ của liên doanh;
 • Chi phí phải gánh chịu.
 1. Khi bên liên doanh có phát sinh chi phí chung phải mở sổ kế toán để ghi chép, tập hợp toàn bộ các chi phí chung đó. Định kỳ căn cứ vào các thỏa thuận trong họp đồng liên doanh về việc phân bổ các chi phí chung, kế toán lập Bảng phân bố chi phí chung, được các bên liên doanh xác nhận, giao cho mỗi bên giữ một bản (bản chính). Bảng phân bổ chi phí chung kèm theo các chứng từ gốc hợp pháp là căn cứ đê mồi bên liên doanh kế toán chi phí chung được phân bô từ hợp đồng.

đ) Trường họp họp đồng liên doanh quy định chia sản phẩm, định kỳ theo thởa thuận trong họp đồng liên doanh, các bên liên doanh phải lập Bảng phân chia sản phâm cho các bên góp vốn và được các bên xác nhận số lượng, quy cách sản phâm được chia từ hợp đồng, giao cho mồi bên giữ một bản (bản chính). Mồi khi thực giao sản phấm, các bên liên doanh phải lập Phiếu giao nhận sản phẩm (hoặc phiếu xuất kho). Phiếu giao nhận sản phẩm là căn cứ để các bên liên doanh ghi sổ kế toán, theo dõi và là căn cứ thanh lý hợp đồng.

 1. Trường họp BCC phát sinh các chi phí, doanh thu chung mà các bên tham gia họp đồng phải gánh chịu hoặc được hưởng thì các bên tham gia liên doanh phải thực hiện các quy định về kế toán như đối với trường họp hoạt động kinh doanh đồng kiếm soát.

Xem thêm: thành lập doanh nghiệp tại xuân thủy  &&  bài tập kế toán thành phẩm

 1. Trường họp BCC chia lợi nhuận sau thuế

a) BCC chia lợi nhuận sau thuế thường là BCC dưới hình thức hoạt động đồng kiếm soát hoặc do một bên kiểm soát. Trường họp BCC chia lợi nhuận sau

thuế, các bên phải cử ra một bên đế kế toán toàn bộ các giao dịch của BCC, ghi nhận doanh thu, chi phí, theo dõi riêng kết quả kinh doanh của BCC và quyết toán thuế. Khi quyết định ký kết BCC theo hình thức này, các bên phải cân nhắc về rủi ro có thê phải gánh chịu do:

 • Một số khoản chi phí không được tính đầy đu là chi phí tính thuế do không có sự chuyển giao tài sản giữa các bên, ví dụ:

+ Chi phí khấu hao của một số TSCĐ sẽ không được cơ quan thuế chấp nhận do bên tham gia BCC không làm thu tục chuyển quyền sở hữu cho bên thực hiện kế toán và quyết toán thuế cho BCC;

+ Một số khoản chi phí của các bên tham gia không được cơ quan thuế chấp nhận do hóa đơn đầu vào không mang tên bên kế toán và quyết toán thuế của BCC;

+ Một số chi phí phát sinh tại bên tham gia BCC không thể chuyển cho bên kế toán và quyết toán thuế do các rào cản của pháp luật, ví dụ bên tham gia BCC có hóa đơn nộp tiền sử dụng đất nhưng pháp luật không cho phép bên phát sinh chi phí tiền sử dụng đất cho bên kế toán và quyết toán thuế thuê lại đất nên chi phí thuê đất không được tính vào chi phí của BCC.

 • Rủi ro về chính sách:

+ Bên kế toán và quyết toán thuế cho BCC có thể phát sinh lồ lũy kế, tuy nhiên riêng kết quả của hoạt động BCC thì có lãi. Trường họp này thay vì được bù trừ số lãi từ BCC với số lồ các hoạt động khác, doanh nghiệp vẫn phải nộp thuế TNDN đối với BCC; Neu BCC lồ nhưng các hoạt động khác có lãi, doanh nghiệp có thê không được bù trừ phần lỗ tương ứng với phần được chia trong BCC;

+ Đối với các bên khác nếu đưa TSCĐ vào dùng cho hoạt động của BCC thì có the sẽ không được tính chi phí khấu hao là chi phí được trừ tại doanh nghiệp do không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp (không phù hợp với doanh thu của các hoạt động khác).

b) Trường hợp BCC quy định chia lợi nhuận sau thuế, bên thực hiện kể toán và quyết toán thuế phải căn cứ vào bản chất của họp đồng để kế toán một cách phù họp theo nguyên tắc:

 • Trường hợp BCC quy định các bên khác tham gia BCC được hưởng một khoản lợi nhuận cố định mà không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của họp đồng thi mặc dù hình thức pháp lý của họp đồng là BCC nhưng bản chất của hợp đồng là thuê tài sản. Trong trường họp này, bên kế toán và quyết toán thuế thực chất là bên có quyền điều hành và chi phối hoạt động của BCC, phải áp dụng phương pháp kế toán thuê tài sản cho họp đồng, ghi nhận khoản phải trả cho các bên khác là chi phí để xác định kết quả kinh doanh trong kỳ, cụ thể:

+ Ghi nhận toàn bộ doanh thu, chi phí và lợi nhuận sau thuế của BCC trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của mình;

+ Ghi nhận toàn bộ Lợi nhuận sau thuế của BCC vào chỉ tiêu “Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối” của Báo cáo tình hình tài chính.

+ Các bên khác ghi nhận doanh thu cho thuê tài sản đối với khoản được chia từBCC.

- Trường hợp BCC quy định các bên khác trong BCC chỉ được phân chia lợi nhuận nếu kết quả hoạt động của BCC có lãi, đồng thời phải gánh chịu lồ, thì mặc dù hình thức pháp lý của BCC là chia lợi nhuận sau thuế nhưng bản chất của BCC là chia doanh thu, chi phí, các bên thường phải có quyền, điều kiện, khả năng để đồng kiêm soát hoạt động cũng như dòng tiền của BCC. Bên kế toán và quyết toán thuế phải áp dụng phưong pháp kế toán BCC chia doanh thu để ghi nhận doanh thu, chi phí và kết quả kinh doanh trong kỳ, đồng thời cung cấp bằng chứng về việc quyết toán thuế cho các bên khác, cụ thể:

+ Ghi nhận trên Báo cáo kết quả kinh doanh phần doanh thu, chi phí và lợi nhuận tưong ứng với phần được chia theo thỏa thuận của BCC; Bên quyết toán thuế cung cấp bản sao các hồ sơ, tài liệu về việc đã thực hiện nghĩa vụ với NSNN của BCC cho các bên trong BCC đê phục vụ việc quyết toán thuế của các bên khác trong BCC;

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Báo cáo tình hình tài chính chỉ bao gồm phân lợi nhuận sau thuế tương ímg cua từng bến được hưởng.

+ Các bên khác được ghi nhận trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phần doanh thu, chi phí tương ứng với phần mình được chia từ BCC, báo cáo cơ quan thuế về việc khoản doanh thu, chi phí này đã được thực hiện nghĩa vụ thuế làm căn cử điều chinh số thuế TNDN phải nộp.

1.7. Khoản chênh lệch giữa giá trị vốn đã góp và giá trị họp lý của tài sản nhận về được phản ánh vào thu nhập khác hoặc chi phí khác.

2. Phương pháp kế toán BCC theo hình thức tài sản đồng kiểm soát

 1. Trường họp các bên tham gia BCC góp tiền mua tài sản đồng kiểm soát, mồi bên căn cứ vào số tiền thực góp để mua tài sản, ghi:

Nợ các TK 211,217

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 11 1, 112,331,341.

 1. Trường hợp các bên tham gia BCC tự thực hiện hoặc phối hợp với đối tác khác tiên hành đầu tư xây dựng đê có được tài sản đồng kiếm soát, căn cứ vào chi phí thực tế bỏ ra của từng bên tham gia BCC, ghi:

Nợ TK 241 - Xây dựng cơ bản dở dang (chi tiết tài sản đồng kiểm soát)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 1 12, 152, 153, 155, 156,211,...

Có các TK331, 3411,...

 1. Khi công trình đầu tư XDCB hoàn thành, đưa vào sử dụng, các bên phải quyết toán và phân chia giá trị tài sản đồng kiểm soát. Căn cứ biên bản chia tài sán đồng kiếm soát, các bên phải xác định giá trị họp lý của từng tài sản đê ghi nhận phù hợp với quy định của pháp luật, ghi:

Nợ các TK 211, 217 (chi tiết phần tài sản đồng kiêm soát theo giá trị hợp lý của từng phần tài sản được chia)

Nợ TK 138 - Phải thu khác (chi phí không được duyệt, phải thu hồi - nếu có)

Nợ TK 811 - Chi phí khác (nếu giá trị họp lý của tài sản được chia nhỏ hơn chi phí đầu tư xây dựng)

Có TK241 -XDCB dở dang

Có TK 711- Thu nhập khác (nếu giá trị họp lý của tài sản được chia lớn hơn chi phí đầu tư xây dựng).

2.4. Phương pháp ghi chép các nghiệp vụ kinh tế liên quan đên kế toán chi phí, doanh thu mà các bên tham gia liên doanh tài sản đồng kiếm soát phải gánh chịu hoặc được hưởng khi tài sản đi vào hoạt động và BCC chuyển sang hình thức hoạt động đồng kiếm soát thực hiện như quy định đối với trường họp hoạt động kinh doanh đông kiêm soát.

3. Phương pháp kế toán BCC theo hình thức hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát

 1. Ke toán góp vốn và nhận vốn góp hoạt động kinh doanh đồng kiếm soát
 1. Tại bên nhận vốn góp
 • Căn cứ biên bản góp vốn của các bên tham gia họp đồng liên doanh đồng kiểm soát, bên nhận vốn góp ghi:

Nợ các TK 111,112, 152, 155, 156...

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác.

Khi trả lại vốn góp cho các bên, kế toán ghi đảo bút toán trên. Neu có chênh lệch giữa giá trị họp lý của tài sản trả lại và giá trị khoản nhận góp của các bên, kế toán phản ánh thu nhập khác hoặc chi phí khác.

 • Neu nhận vốn góp bằng TSCĐ mà không có sự chuyên giao quyền sở hữu, bên nhận vốn góp chỉ theo dõi chi tiết trên hệ thống quản trị và thuyết minh như tài sản nhận giữ hộ.
 1. Tại bên góp vốn
 • Căn cứ biên bản góp vốn của các bên tham gia họp đồng liên doanh đồng kiếm soát, bên góp vốn ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu khác

Có các TK 111,112, 152, 155, 156...

Khi nhận lại vốn góp, kế toán ghi đảo bút toán trên. Nếu có chênh lệch giữa giá trị họp lý của tài sản nhận về và giá trị khoản vốn góp, kế toán phản ánh thu nhập khác hoặc chi phí khác.

 • Nêu góp vốn bằng TSCĐ mà không có sự chuyến giao quyền sở hữu, bên góp vốn không ghi giảm TSCĐ mà phải theo dõi chi tiết trên hệ thống quản trị và thuyết minh về địa điểm đặt tài sản.
 1. Ke toán chi phí phát sinh riêng tại mỗi bên liên doanh
 • Căn cứ vào các hóa đơn, chứng từ liên quan, tập họp chi phí phát sinh riêng mà bên liên doanh phải gánh chịu khi tham gia hoạt động kinh doanh đồng kiểm soát, ghi:

Nợ các TK 154, 642 (chi tiết cho hợp đồng liên doanh)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112,331,...

 1. Ke toán chi phí phát sinh chung do mồi bên tham gia liên doanh gánh chịu:
 1. Kế toán tại bên tham gia liên doanh có phát sinh chi phí chung:
 • Khi phát sinh chi phí chung do mồi bên liên doanh phải gánh chịu, căn cứ vào các hóa đem, chứng từ liên quan, ghi:

Nợ các TK 154, 642 (chi tiết cho họp đồng liên doanh)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có các TK 111, 112,331,...

 • Nếu họp đồng liên doanh quy định phải phân chia chi phí chung, cuối kỳ căn cứ vào quy định của họp đồng, kế toán lập Bảng phân bố chi phí chung cho các bên góp vốn liên doanh và sau khi được các bên liên doanh chấp nhận, căn cứ vào chí phí được phân bổ cho các bên góp vốn liên doanh khác, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu khác (chi tiết cho từng đối tác)

Có TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu chia thuế đầu vào)

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu thuế đầu vào của chi phí chung đã khấu trừ hết, phải ghi tăng số thuế đầu ra phải nộp)

Có các TK 154, 642.

 1. Ke toán tại bên liên doanh không hạch toán chi phí chung cho họp đồng liên doanh:

Căn cứ vào Bang phân bô chi phí chung của họp đồng liên doanh đã được các bên góp vốn liên doanh chấp nhận (do bên tham gia liên doanh có phát sinh chi phí chung thông báo), ghi:

Nợ các TK 154, 642 (chi tiết cho họp đồng liên doanh)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 338 - Phai trả, phải nộp khác (chi tiết cho bên tham gia liên doanh có phát sinh chi phí chung).

 1. Ke toán trong trường họp họp đồng chia sản phẩm:
 • Khi nhận sản phẩm được chia từ họp đồng liên doanh nhập kho, căn cứ vào phiếu giao nhận sản phâm từ họp đồng, phiếu nhập kho và các chứng từ liên quan, ghi:

Nợ TK 152 - Nguyên liệu, vật liệu (nếu sản phàm được chia chưa phải là thành phâm cuôi cùng)

Nợ TK 155 - Thành phẩm (nếu sản phẩm được chia là thành phâm)

Nợ TK 157 - Hàng gửi đi bán (nếu gửi sản phẩm được chia đem đi bán ngay không qua kho)

Có TK 154 - Chi phí SXKD dở dang (gồm chi phí phát sinh riêng và chi phí chung mà mồi bên tham gia liên doanh phải gánh chịu) (chi tiết cho hợp đồng liên doanh).

 • Khi nhận sản phấm được chia từ hợp đồng và đưa vào sử dụng ngay cho sản xuất sản phẩm khác, kế toán chỉ theo dõi chi tiết đối với chi phí sản xuất kinh doanh dở dang.
 • Trường hợp họp đồng liên doanh quy định không chia sản phâm mà giao cho một bên bán ra ngoài, sau khi phát hành hóa đơn cho bên mua sản phàm, bên bán kết chuyến chi phí phát sinh riêng và chi phí chung mà mồi bên tham gia liên doanh phải gánh chịu vào giá vốn hàng bán, ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

Có TK 154 - Chi phí SXKD dở dang (gồm chi phí phát sinh riêng và chi phí chung mà mồi bên tham gia liên doanh phải gánh chịu) (chi tiết cho hợp đồng liên doanh).

3.5. Ke toán doanh thu bán sản phấm trong trường hợp một bên tham gia liên doanh bán hộ hàng hóa và chia doanh thu cho các đối tác khác:

 1. Ke toán ở bên bán sản phẩm:
 • Khi bán sản phấm theo quy định của họp đồng, bên bán phải phát hành hóa đơn cho toàn bộ sản phẩm bán ra, đồng thời phản ánh tổng số tiền bán sản phẩm của hoạt động liên doanh, ghi:

Nợ các TK 111, 112, 131,...

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (chi tiết họp đồng liên doanh)

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu có).

 • Căn cứ vào quy định của hợp đồng liên doanh và Bảng phân bổ doanh thu, phản ánh doanh thu tương ứng với lợi ích của bên tham gia liên doanh được hưởng, ghi:

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (chi tiết cho họp đồng LD)

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (lợi ích mà bên bán được hưởng theo thỏa thuận trong họp đồng).

 • Sau khi đối chiếu chi phí phát sinh chung mỗi bên phải gánh chịu và doanh thu chia cho các bên theo họp đồng, kế toán bù trừ khoản phải thu khác và phải trả khác (chi tiết cho từng bên tham gia BCC), ghi:

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác

Có TK 138 - Phải thu khác.

 • Khi thanh toán tiền bán sán phẩm do bên đối tác tham gia liên doanh không bán sản phâm được hưởng, ghi:

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác (từng đối tác tham gia LD)

Có các TK111, 112.

 1. Ke toán ở bên không bán sản phâm:
 • Bên liên doanh không tham gia bán sản phẩm của liên doanh, căn cứ vào bảng phân bổ doanh thu đã được các bên tham gia liên doanh xác nhận và chứng từ có liên quan do bên bán sản phâm cung cấp, lập hóa đơn cho bên bán sản phâm theo số doanh thu mà mình được hưởng, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu khác (bao gồm cả thuế GTGT nếu chia cả thuế GTGT đầu ra, chi tiết cho đối tác tham gia liên doanh bán sản phâm)

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chi tiết cho họp đồng LD và theo số tiền được chia)

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu chia thuế GTGT đầu ra).

 • Khi bên đối tác tham gia liên doanh thanh toán tiền bán sản phẩm, căn cứ vào số tiền thực nhận, ghi:

Nợ các TK 111, 112 (số tiền do đối tác trong hợp đồng chuyển trả)

Có TK 138 - Phải thu khác (chi tiết từng bên bán sản phẩm).

4. Phương pháp kế toán BCC chia lọi nhuận sau thuế

4.1. Trường họp các bên được chia một khoản cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của BCC (Bên kế toán và quyết toán thuế kiểm soát BCC),:

 1. Tại bên thực hiện kế toán và quyết toán thuế cho BCC
 • Trưòng họp nhận tiền, vật tư, hàng hóa của các bên góp vốn, ghi:

Nợ các TK 112, 152, 156...

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác.

 • Khi phát sinh các khoản doanh thu, chi phí cho BCC, kế toán nhận toàn bộ doanh thu, chi phí như đối với các giao dịch của chính mình theo quy định của pháp luật.
 • Khi xác định số tiền phải trả định kỳ cho các bên khác theo họp đồng, ghi:

Nợ các TK 154, 642

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác.

 • Trả lại cho các bên số tiền, vật tư đã nhận góp vốn, ghi:

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác

Có các TK 112, 152, 156...

Nếu có chênh lệch giữa giá trị họp lý của tài sản trả lại và giá trị khoản vốn nhận góp của các bên, kế toán phản ánh thu nhập khác hoặc chi phí khác.

 1. Tại bên không thực hiện kế toán và không quyết toán thuế cho BCC:
 • Khi góp vốn vào BCC, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu khác

Có các TK 112, 152, 156...

 • Khi nhận được thông báo về số lãi được chia từ BCC, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu khác

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

 • Khi nhận lại vốn góp, ghi:

Nợ các TK 112, 152, 156...

Có TK 138 - Phải thu khác.

Neu có chênh lệch giũa giá trị họp lý của tài sản nhận về và giá trị khoản vốn góp, kế toán phản ánh thu nhập khác hoặc chi phí khác.

4.2. Trường hợp các bên được chia lợi nhuận phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của BCC (các bên có quyền đồng kiếm soát BCC):

a) Tại bên kế toán và quyết toán thuế

al ) Việc ghi nhận vốn góp và trả lại vốn góp cho các bên thực hiện tương tự điểm 4.1 nêu trên.

a2) Khi ghi nhận doanh thu của BCC, kế toán ghi nhận toàn bộ doanh thu phát sinh trên sổ kế toán TK 511 để làm căn cứ đối chiếu, giải trình và xác định doanh thu tính thuế cho BCC:

 • Ghi nhận doanh thu của BCC, ghi:

Nợ các TK 112, 131

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

Trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, chỉ khoản doanh thu tương ứng với phần được hưởng mới được trình bày trong chỉ tiêu “Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ”

 • Định kỳ, kế toán ghi giảm doanh thu của BCC tương ứng với phân các bên được hưởng, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Nợ TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu chia cả thuế GTGT)

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác.

a3) Khi ghi nhận chi phí của BCC, kế toán ghi nhận toàn bộ chi phí trên sô kế toán các tài khoản chi phí liên quan để làm căn cứ đối chiếu, xác định chi phí tính thuế của BCC:

 • Khi phát sinh chi phí của BCC, ghi:

Nợ các TK 154, 642...

Có các TK 1 12, 331, 154, 155...

Trên Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, chỉ các khoản chi phí tương ứng với phần phải gánh chịu mới được trình bày trong các chỉ tiêu về chi phí.

 • Định kỳ, kế toán ghi giảm chi phí của BCC tương ứng với phần các bên khác phải gánh chịu, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu khác

Có các TK 154, 642.

 • Khi xác định số thuế TNDN phải nộp cho BCC, bên quyết toán thuế thông

báo cho các bên khác về nghĩa vụ đối với số thuế phải nộp của từng bên, ghi: Nợ TK 821 - Chi phí thuế TNDN (số phải nộp của bên quyết toán thuế) Nợ TK 138 - Phải thu khác (số nộp hộ các bên khác trong BCC) Có TK 3334 - Thuế TNDN (tổng số thuế TNDN phải nộp).

 • Sau khi đối chiếu chi phí phát sinh chung mồi bên phải gánh chịu và doanh thu chia cho các bên theo hợp đồng, kế toán bù trừ khoản phải thu khác và phải trả khác (chi tiết cho từng bên tham gia BCC), ghi:

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác

Có TK 138 - Phải thu khác.

b) Tại bên không kế toán và không quyết toán thuế

 • Khi góp vốn vào BCC, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu khác

Có các TK 112, 152, 156...

 • Căn cứ vào Bảng phân bổ chi phí của hợp đồng liên doanh đã được các bên góp vốn liên doanh chấp nhận (do bên kế toán và quyết toán thuế thông báo), ghi:

Nợ các TK 154, 642 (chi tiết cho hợp đồng hên doanh)

Nợ TK 133 - Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác.

 • Căn cứ số thuế TNDN phải nộp tương ứng với từng bên tham gia BCC được bên quyết toán thuế thông báo, ghi:

Nợ TK 821 - Chi phí thuế TNDN

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác.

 • Căn cứ vào bảng phân bổ doanh thu đã được các bên tham gia liên doanh xác nhận và chứng từ có liên quan do bên bán sản phâm cung cấp, lập hóa đơn cho bên bán sản phâm theo số doanh thu mà mình được hưởng, ghi:

Nợ TK 138 - Phải thu khác (bao gồm cả thuế GTGT nếu chia cả thuế GTGT đầu ra, chi tiết cho đối tác tham gia liên doanh bán sản phấm)

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (chi tiết cho họp đồng liên doanh và theo số tiền được chia)

Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp (nếu chia thuế GTGT đầu ra).

 • Sau khi đối chiểu chi phí phát sinh chung mồi bên phải gánh chịu và doanh thu chia cho các bên theo họp đồng, kế toán bù trừ khoản phải thu khác và phải trả khác (chi tiết cho từng bên tham gia BCC), ghi:

Nợ TK 338 - Phải trả, phải nộp khác

Có TK 138 - Phải thu khác.

 • Khi bên đối tác tham gia liên doanh thanh toán tiền bán sản phẩm, căn cứ vào số tiền thực nhận, ghi:

Nợ các TK 111, 112 (số tiền do đối tác trong hợp đồng chuyển trả)

Có TK 138 - Phải thu khác (chi tiết từng bên bán sản phẩm).

- Khi nhận lại vốn góp, ghi:

Nợ các TK 112, 152, 156...

Có TK 138 - Phải thu khác.

Neu có chênh lệch giữa giá trị họp lý của tài sản nhận về và giá trị khoản vốn góp, kê toán phản ánh thu nhập khác hoặc chi phí khác.

 

Các tin cũ hơn