0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệpĐầu thầu là gì?

Đấu thầu là quá trình lựa chọn nhà thầu đáp ứng các yêu cầu của bên mời thầu để thực hiện gói thầu thuộc các dự án theo quy định (của luật đấu thầu) trên cơ sở bảo đảm tính cạnh tranh, công bằng, minh bạch và hiệu quả kinh tế.
Công tác đấu thầu đảm bảo sự cạnh tranh công khai, lành mạnh và bình đẳng giữa các nhà thầu nhằm tạo cơ hội nhận họp đồng trên cơ sở đáp ứng yêu cầu của chủ đầu tu trong hồ sơ mời thầu.

1.1. Tác dụng của đấu thầu

Với chủ đầu tư". Lựa chọn đuợc nhà thầu có năng lực đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, tài chính, tiến độ... đảm bảo chất luợng công trình, thời gian, tiết kiệm vốn đầu tu với giá cả họp lý nhất, chống lại tình trạng độc quyền về giá.
Đối với nhà thầu: Đảm bảo tính công bằng giữa các thành phần kinh tế, không phân biệt đối xử giữa các nhà thầu. Kích thích các nhà thầu cạnh tranh nhau để giành đuợc hợp đồng. Muốn nhu vậy các nhà thầu phải không ngừng nâng cao trình độ, công nghệ... đua ra các giải pháp thi công tốt nhất để thắng thầu, luôn có trách nhiệm cao đối với công việc, chất luợng sản phẩm, thời gian thi công... để nâng cao uy tín đối với khách hàng.
 
đấu thầu là gì
 
Đối với nhà nước: Tạo cơ sở để đánh giá tiềm năng của các đơn vị kinh tế, từ đó có các chính sách xã hội thích họp. Ngăn chặn biểu hiện tiêu cực diễn ra, tránh đuợc sự thiên vị đặc quyền, đặc lợi, móc ngoặc riêng với nhau làm thất thoát vốn đầu tu của nhà nuớc nhu phuơng thức giao thầu truớc đây. Thông qua đấu thầu tạo tiền đề quản lý tài chính của các dự án cũng nhu các doanh nghiệp xây dựng có hiệu quả.

1.2. Các giai đoạn lựa chọn nhà thầu

Việc lựa chọn nhà thầu đuợc thực hiện theo hai giai đoạn:
- Giai đoạn sơ tuyển lựa chọn nhà thầu:
Việc sơ tuyển nhà thầu đuợc thực hiện truớc khi tổ chức đấu thầu nhằm chọn đuợc các nhà thầu đủ năng lực và kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu để mời tham gia đấu thầu; đối với các gói thầu mua sắm hàng hoá, gói thầu EPC có giá gói thầu từ ba trăm tỷ đồng trở lên, gói thầu xây lắp có giá gói thầu từ hai trăm tỷ đồng trở lên phải đuợc tiến hành sơ tuyển. 
Trình tự thực hiện sơ tuyển bao gồm lập hồ sơ mời sơ tuyển; thông báo mời sơ tuyển; tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự sơ tuyển; đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển; trình và phê duyệt kết quả sơ tuyển; thông báo kết quả sơ tuyển.
Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển phải đuợc nêu trong hồ sơ mời sơ tuyển theo mẫu hồ sơ mời sơ tuyển do Chính phủ quy định bao gồm tiêu chuẩn về năng lực kỹ thuật, tiêu chuẩn về năng lực tài chính và tiêu chuẩn về kinh nghiệm.
- Giai đoạn đấu thầu:
Chủ đầu tu cung cấp hồ sơ mời thầu cho các nhà thầu đuợc lựa chọn vào giai đoạn đấu thầu.
Nhà thầu tham dự đấu thầu phải nộp hồ sơ dự thầu kèm theo bảo lãnh dự thầu. Khi muốn sửa đổi hoặc rút hồ sơ dự thầu đã nộp, nhà thầu phải có văn bản đề nghị và bên mời thầu chỉ chấp thuận nếu nhận đuợc văn bản đề nghị của nhà thầu truớc thời điểm đóng thầu; văn bản đề nghị rút hồ sơ dự thầu phải đuợc gửi riêng biệt với hồ sơ dự thầu.
* Trình tự thực hiện sơ tuyển:
1. Lập hồ sơ mời sơ tuyển
Bên mời thầu lập hồ sơ mời sơ tuyển trình chủ đầu tu phê duyệt. Hồ sơ mời sơ tuyển bao gồm thông tin chỉ dẫn về gói thầu và các yêu cầu sau đây đối với nhà thầu:
a) Yêu cầu về năng lực kỹ thuật;
b) Yêu cầu về năng lực tài chính;
c) Yêu cầu về kinh nghiệm.
Tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đuợc xây dựng theo tiêu chí “đạt”, “không đạt” và cần đuợc nêu trong hồ sơ mời sơ tuyển, bao gồm tiêu chuẩn đối với từng yêu cầu về năng lực kỹ thuật, về năng lực tài chính và về kinh nghiệm.
Đối với gói thầu xây lắp, gói thầu lựa chọn tổng thầu xây dựng, trừ tổng thầu thiết kế, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển còn phải phù họp với yêu cầu về điều kiện năng lực đối với từng loại, cấp công trình xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng.
2. Thông báo mời sơ tuyển
Thông báo mời sơ tuyển phải đuợc đăng tải trên tờ báo về đấu thầu 3 kỳ liên tiếp và trên trang thông tin điện tử về đấu thầu; đối với đấu thầu quốc tế còn phải đăng tải đồng thời trên một tờ báo tiếng Anh được phát hành rộng rãi trong nước. Sau khi đăng tải theo quy định trên có thể đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng khác. Hồ sơ mời sơ tuyển được cung cấp miễn phí cho các nhà thầu sau 10 ngày, kể từ ngày đăng tải đầu tiên thông báo mời sơ tuyển và được kéo dài đến thời điểm hết hạn nộp hồ sơ dự sơ tuyển (đóng sơ tuyển).
3. Tiếp nhận và quản lý hồ sơ dự sơ tuyển
Bên mời thầu tiếp nhận hồ sơ dự sơ tuyển do các nhà thầu nộp và quản lý theo chế độ quản lý hồ sơ “mật ”. Hồ sơ dự sơ tuyển được nộp theo đúng yêu cầu nêu trong hồ sơ mời sơ tuyển sẽ được mở công khai ngay sau thời điểm đóng sơ tuyển. Hồ sơ dự sơ tuyển được gửi đến sau thời điểm đóng sơ tuyển sẽ không được mở và được bên mời thầu gửi trả lại nhà thầu theo nguyên trạng.
4. Đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển
Việc đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển do bên mời thầu thực hiện theo tiêu chuẩn đánh giá nêu trong hồ sơ mời sơ tuyển.
5. Trình và phê duyệt kết quả sơ tuyển
Bên mời thầu chịu trách nhiệm trình chủ đầu tư phê duyệt kết quả sơ
tuyển.
6. Thông báo kết quả sơ tuyển
Sau khi chủ đầu tư phê duyệt kết quả sơ tuyển, bên mời thầu có trách nhiệm thông báo bằng văn bản về kết quả sơ tuyển đến các nhà thầu tham dự sơ tuyển để mời tham gia đấu thầu.

1.3. Các hình thức lựa chọn nhà thầu

Tùy theo tính chất, quy mô, nguồn vốn xây dựng công trình, có thể sử dụng các hình thức đấu thầu sau:
- Đấu thầu rộng rãi:
Đấu thầu rộng rãi được thực hiện để lựa chọn nhà thầu thi công xây dựng công trình và không hạn chế số lượng nhà thầu tham gia.
Bên mời thầu phải thông báo rộng rãi trên phương tiện thông tin đại chúng về điều kiện, thời gian nộp hồ sơ dự thầu tối thiểu 10 ngày trước khi phát hành hồ sơ mời thầu và chịu trách nhiệm công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng kết quả xét thầu, giá trúng thầu.
- Đấu thầu hạn chế:
Đấu thầu hạn chế đuợc áp dụng trong các truờng hợp sau đây:
+ Theo yêu cầu của nhà tài trợ nuớc ngoài đối với nguồn vốn sử dụng cho gói thầu;
+ Gói thầu có yêu cầu cao về kỹ thuật hoặc kỹ thuật có tính đặc thù; gói thầu có tính chất nghiên cứu, thử nghiệm mà chỉ có một số nhà thầu có khả năng đáp ứng yêu cầu của gói thầu.
Khi thực hiện đấu thầu hạn chế, phải mời tối thiểu năm nhà thầu đuợc xác định là có đủ năng lực và kinh nghiệm tham gia đấu thầu; truờng hợp thực tế có ít hơn năm nhà thầu, chủ đầu tu phải trình nguời có thẩm quyền xem xét, quyết định cho phép tiếp tục tổ chức đấu thầu hạn chế hoặc áp dụng hình thức lựa chọn khác.
- Chỉ định thầu:
Chỉ định thầu là hình thức chỉ định trực tiếp nhà thầu có điều kiện năng lực hoạt động xây dựng để thực hiện công việc với giá họp lý.
Hình thức này đuợc thực hiện trong các truờng họp sau:
+ Công trình bí mật Nhà nuớc, công trình xây dựng theo lệnh khẩn cấp, công trình tạm;
+ Công trình có tính chất nghiên cứu thử nghiệm;
+ Công trình, hạng mục công trình xây dựng có quy mô nhỏ, đơn giản theo quy định của Chính phủ;
+ Tu bổ, tôn tạo, phục hồi các công trình di sản văn hóa, di tích lịch sử - văn hóa;
+ Các truờng họp đặc biệt khác đuợc nguời có thẩm quyền quyết định đầu tu cho phép.
Ngoài ra trong luật đấu thầu còn quy định thêm các hình thức lựa chọn nhà thầu là: Mua sắm trực tiếp, chào hàng cạnh tranh trong mua sắm hàng hóa, tự thực hiện, lựa chọn nhà thầu trong truờng họp đặc biệt.

1.4. Các phương thức đấu thầu

- Phương thức đấu thầu một túi hồ sơ:
Đuợc áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC. Nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu gồm đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Việc mở thầu đuợc tiến hành một lần.
- Phương thức đấu thầu hai túi hồ sơ:
Đuợc áp dụng đối với đấu thầu rộng rãi và đấu thầu hạn chế trong đấu thầu cung cấp dịch vụ tu vấn. Nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuật và đề xuất về tài chính riêng biệt theo yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Việc mở thầu đuợc tiến hành hai lần; trong đó, đề xuất về kỹ thuật sẽ đuợc mở truớc để đánh giá, đề xuất về tài chính của tất cả các nhà thầu có đề xuất kỹ thuật đuợc đánh giá là đáp ứng yêu cầu đuợc mở sau để đánh giá tổng hợp. Truờng hợp gói thầu có yêu cầu kỹ thuật cao thì đề xuất về tài chính của nhà thầu đạt số điểm kỹ thuật cao nhất sẽ đuợc mở để xem xét, thuơng thảo.
- Phương thức đấu thầu hai giai đoạn:
Đuợc áp dụng đối với hình thức đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế cho gói thầu mua sắm hàng hóa, xây lắp, gói thầu EPC có kỹ thuật, công nghệ mới, phức tạp, đa dạng và đuợc thực hiện theo trình tự sau đây:
+ Trong giai đoạn một, theo hồ sơ mời thầu giai đoạn một, các nhà thầu nộp đề xuất về kỹ thuật, phuơng án tài chính nhung chua có giá dự thầu; trên cơ sở trao đổi với từng nhà thầu tham gia giai đoạn này sẽ xác định hồ sơ mời thầu giai đoạn hai.
+ Trong giai đoạn hai, theo hồ sơ mời thầu giai đoạn hai, các nhà thầu đã tham gia giai đoạn một đuợc mời nộp hồ sơ dự thầu giai đoạn hai bao gồm: đề xuất về kỹ thuật; đề xuất về tài chính, trong đó có giá dự thầu; biện pháp bảo đảm dự thầu.

1.5. Điều kiện tham gia đấu thầu

1.5.1. Tư cách hợp lệ của nhà thầu
a.Tư cách hợp lệ của nhà thầu là tổ chức
Nhà thầu là tổ chức có tu cách hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tu đuợc cấp theo quy định của pháp luật hoặc có quyết định thành lập đối với các tổ chức không có đăng ký kinh doanh trong truờng họp là nhà thầu trong nuớc; có đăng ký hoạt động do cơ quan có thẩm quyền của nuớc mà nhà thầu mang quốc tịch cấp trong truờng hợp là nhà thầu nuớc ngoài;
- Hạch toán kinh tế độc lập;
- Không bị cơ quan có thẩm quyền kết luận về tình hình tài chính không lành mạnh, đang lâm vào tình trạng phá sản hoặc nợ đọng không có khả năng chi trả; đang trong quá trình giải thể.
b.Tư cách hợp lệ của nhà thầu là cá nhân
Nhà thầu là cá nhân có tu cách họp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:
- Năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định pháp luật của nuớc mà cá nhân đó là công dân;
- Đăng ký hoạt động hợp pháp hoặc chứng chỉ chuyên môn phù họp do cơ quan có thẩm quyền cấp;
- Không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
 
 
1.5.2. Điều kiện tham gia đấu thầu
Nhà thầu tham gia đấu thầu đối với một gói thầu phải có đủ các điều kiện sau đây:
- Có tu cách hợp lệ;
- Chỉ đuợc tham gia trong một hồ sơ dự thầu đối với một gói thầu với tu cách là nhà thầu độc lập hoặc là nhà thầu liên danh. Truờng hợp liên danh phải có văn bản thỏa thuận giữa các thành viên, trong đó quy định rõ nguời đứng đầu của liên danh, trách nhiệm chung và trách nhiệm riêng của từng thành viên đối với công việc thuộc gói thầu;
- Đáp ứng yêu cầu nêu trong thông báo mời thầu hoặc thu mời thầu của bên mời thầu;
- Bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu; cụ thể là:
+ Nhà thầu tu vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi không đuợc tham gia đấu thầu cung cấp dịch vụ tu vấn lập thiết kế kỹ thuật của dự án, nhà thầu tu vấn đã tham gia thiết kế kỹ thuật của dự án không đuợc tham gia đấu thầu các buớc tiếp theo, trừ truờng họp đối với gói thầu EPC;
+ Nhà thầu tham gia đấu thầu phải độc lập về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý và độc lập về báo cáo tài chính với nhà thầu tu vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu;
+ Nhà thầu tu vấn giám sát thực hiện họp đồng phải độc lập về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý và độc lập về tài chính với nhà thầu thực hiện họp đồng;
+ Nhà thầu tham gia đấu thầu các gói thầu thuộc dự án phải độc lập về tổ chức, không cùng phụ thuộc vào một cơ quan quản lý và độc lập về tài chính với chủ đầu tu của dự án.

1.6. Các hành vi bị cấm trong đấu thầu

1. Đua, nhận hoặc đòi hỏi bất cứ thứ gì có giá trị của cá nhân và tổ chức có liên quan đến quá trình lựa chọn nhà thầu, thực hiện họp đồng dẫn đến những hành động thiếu trung thực, không khách quan trong việc quyết định lựa chọn nhà thầu, ký kết, thực hiện họp đồng.
2. Dùng ảnh huởng cá nhân để tác động, can thiệp hoặc cố ý báo cáo sai hoặc không trung thực về các thông tin làm sai lệch kết quả lựa chọn nhà thầu, ký kết, thực hiện họp đồng.
3. Cấu kết, thông đồng giữa bên mời thầu với nhà thầu, giữa cơ quan quản lý nhà nuớc với bên mời thầu và với nhà thầu để thay đổi hồ sơ dự thầu, thông đồng với cơ quan thẩm định, thanh tra làm ảnh huởng đến lợi ích của tập thể, lợi ích của quốc gia.
4. TỔ chức hoặc cá nhân vừa tham gia đánh giá hồ sơ dự thầu vừa thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu đối với cùng một gói thầu.
5. Nêu yêu cầu về nhãn hiệu, xuất xứ hàng hoá cụ thể trong hồ sơ mời thầu đối với đấu thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp hoặc gói thầu EPC.
6. Tham gia đấu thầu với tu cách là nhà thầu đối với gói thầu do mình làm bên mời thầu.
7. Chia dự án thành các gói thầu trái với quy định.
8. Nhà thầu tham gia đấu thầu cung cấp hàng hoá, xây lắp cho gói thầu do mình cung cấp dịch vụ tu vấn, trừ truờng họp đối với gói thầu EPC.
9. Tiết lộ những tài liệu, thông tin về đấu thầu sau đây:
- Nội dung hồ sơ mời thầu trước thời điểm phát hành theo quy định;
- Nội dung các hồ sơ dự thầu, các sổ tay ghi chép, các biên bản cuộc họp xét thầu, các ý kiến nhận xét, đánh giá của chuyên gia hoặc nhà thầu tu vấn đối với từng hồ sơ dự thầu trước khi công bố kết quả lựa chọn nhà thầu;
- Các yêu cầu làm rõ hồ sơ dự thầu của bên mời thầu và trả lời của nhà thầu trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu trước khi công bố kết quả lựa chọn nhà thầu;
- Báo cáo của bên mời thầu, báo cáo của tổ chuyên gia, báo cáo của nhà thầu tu vấn, báo cáo của co quan chuyên môn có liên quan trong quá trình đấu thầu, xét thầu và thẩm định truớc khi công bố kết quả lựa chọn nhà thầu;
- Kết quả lựa chọn nhà thầu truớc khi đuợc phép công bố theo quy định;
- Các tài liệu đấu thầu có liên quan khác đuợc đóng dấu bảo mật theo quy định của pháp luật về bảo mật.
10. Sắp đặt để cha mẹ đẻ, cha mẹ vợ hoặc cha mẹ chồng, vợ hoặc chồng, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh chị em một tham gia các gói thầu mà mình làm bên mời thầu hoặc là thành viên tổ chuyên gia đấu thầu, tổ chuyên gia thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu hoặc là nguời phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.
11. Làm trái quy định quản lý vốn, gây khó khăn trong thủ tục cấp phát, thanh quyết toán theo họp đồng đã ký giữa chủ đầu tu và nhà thầu.
12. Dàn xếp, thông đồng giữa hai hay nhiều nhà thầu để một nhà thầu trúng thầu trong cùng một gói thầu, giữa nhà thầu thực hiện gói thầu và nhà thầu tu vấn giám sát thực hiện, giữa nhà thầu thực hiện gói thầu và co quan, tổ chức đuợc giao nhiệm vụ nghiệm thu kết quả thực hiện.
13. Đứng tên tham gia đấu thầu các gói thầu thuộc các dự án do co quan, tổ chức mà mình đã công tác trong thời hạn một năm kể từ khi thôi việc tại co quan, tổ chức đó.
14. Cho nhà thầu khác sử dụng tu cách của mình để tham gia đấu thầu hoặc chuyển nhuợng cho nhà thầu khác thực hiện hợp đồng sau khi trúng thầu.
15. Lợi dụng việc kiến nghị trong đấu thầu để cản trở quá trình đấu thầu và ký kết hợp đồng, cản trở các nhà thầu khác tham gia đấu thầu.
16. Áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu không phải là hình thức đấu thầu rộng rãi khi không đủ điều kiện theo quy định.
17. TỔ chức đấu thầu khi nguồn vốn cho gói thầu chua đuợc xác định dẫn tới tình trạng nợ đọng vốn của nhà thầu.
1.7. Quyền và nghĩa vụ của nhà thầu
- Tham gia đấu thầu với tu cách là nhà thầu độc lập hoặc nhà thầu liên danh.
- Yêu cầu bên mời thầu làm rõ hồ so mời thầu.
- Thực hiện các cam kết theo hợp đồng với chủ đầu tư và cam kết với nhà thầu phụ (nếu có).
- Kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong đấu thầu.
- Tuân thủ các quy định của pháp luật về đấu thầu.
- Bảo đảm trung thực, chính xác trong quá trình tham gia đấu thầu, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo trong đấu thầu.
- Bồi thường thiệt hại cho các bên liên quan nếu thiệt hại đó do lỗi của mình gây ra theo quy định của pháp luật.
 
Chúc bạn thành công !

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn