Khấu trừ mua lại là gì ?


Khấu trừ mua lại là gì ?

Khoản khấu trừ mua lại là một điều khoản trong hợp đồng bảo hiểm cho phép một bên được bảo hiểm trả một khoản phí bảo hiểm cao hơn để giảm hoặc loại bỏ khoản khấu trừ mà người được bảo hiểm sẽ phải trả nếu yêu cầu bồi thường được đưa ra. Khoản khấu trừ mua lại, còn được gọi là khoản mua lại được khấu trừ, có thể là một phần bổ sung cho hợp đồng bảo hiểm hiện có hoặc có thể được mua riêng.
Các khoản khấu trừ mua lại có thể được sử dụng bởi các chủ nhà mua bảo hiểm tài sản, đặc biệt nếu khoản khấu trừ theo yêu cầu được đặt ở mức cao. Loại điều khoản này giới hạn các khoản lỗ đô la đầu tiên mà người được bảo hiểm có thể gặp phải bằng cách giảm hoặc loại bỏ khoản khấu trừ.
 
 
Các công ty bảo hiểm thường sử dụng các khoản khấu trừ để loại bỏ việc họ tiếp xúc với các khoản lỗ đô la đầu tiên liên quan đến yêu cầu bồi thường. Để công ty bảo hiểm chấp nhận khoản khấu trừ thấp hơn, nó sẽ phải được bồi thường về mặt tài chính theo cách khác. Trong trường hợp này, khoản bồi thường sẽ đến thông qua phí bảo hiểm cao hơn. Loại khấu trừ này được tạo ra thông qua việc thanh toán phí bảo hiểm gia tăng, được sử dụng thay cho khoản khấu trừ mà người được bảo hiểm sẽ phải trả nếu yêu cầu bồi thường được đưa ra.
 
Quy định có thể đặt giới hạn cho mỗi lần xuất hiện trên giới hạn khấu trừ mua lại. Chủ nhà có thể mua loại bảo hiểm này để giảm rủi ro tài chính liên quan đến thảm họa, chẳng hạn như động đất, bão và bão lớn. Thông thường, loại bảo hiểm này sẽ có giới hạn cao hơn bảo hiểm cho các hiểm họa không thảm họa.
 
Ví dụ, một chủ nhà mua bảo hiểm tài sản với điều khoản khấu trừ mua lại cung cấp bảo vệ khấu trừ mỗi lần xảy ra trong trường hợp thiệt hại do gió lớn. Bất kỳ thiệt hại nào đối với ngôi nhà không phải là kết quả của gió lớn sẽ không được quy định trong điều khoản, và do đó, sẽ dẫn đến việc khấu trừ chính sách tiêu chuẩn được sử dụng. Nếu gió mạnh được phát hiện là gây ra thiệt hại, chủ nhà có thể thấy khoản khấu trừ của mình bị loại bỏ hoặc giảm bớt.

Các loại khấu trừ mua lại

Mặc dù các khoản khấu trừ mua lại thường có sẵn cho chủ nhà và các chính sách tài sản thương mại, họ cũng có thể làm việc với các loại bảo hiểm khác. Ví dụ: một số công ty bảo hiểm có thể cung cấp cơ hội mua lại khoản khấu trừ kính và những người khác có thể bán chính sách giảm khấu trừ va chạm của chủ hợp đồng nếu họ phá hỏng xe của người khác. Thông thường, các chính sách mua lại của chủ nhà có thể được kết hợp để bao gồm mọi thứ mà chính sách của chủ nhà thông thường sẽ chi trả. Thực sự không có giới hạn về những gì mà khoản khấu trừ mua lại có thể hoạt động, nhưng thách thức có thể là tìm một công ty bảo hiểm sẽ đồng ý bán sản phẩm nếu đó không phải là một phần thông thường của dòng sản phẩm của họ.
 
 
Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn