Mã ngành 4211 Xây dựng công trình đường sắt

Mã ngành 4211 Xây dựng công trình đường sắt như: - Xây dựng đường sắt (bao gồm cả cầu đường sắt); - Xây dựng hầm đường sắt; - Xây dựng đường tàu điện ngầm - Sơn đường sắt; - Lắp đặt rào chắn, biển báo giao thông đường sắt và các loại tương tự.

Chi tiết mã ngành 4211 Xây dựng công trình đường sắt
Trong phạm vi mã ngành này, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh và (hoặc) điều kiện về vốn pháp định tương ứng:
 

ngành
Tên ngành Vốn
pháp định
4211 Kinh doanh kết cấu hạ tầng đường sắt  
4211 Kinh doanh đường sắt đô thị - Vận hành kết cấu hạ tầng  

Nhóm này gồm:
- Xây dựng đường sắt (bao gồm cả cầu đường sắt);
- Xây dựng hầm đường sắt;
- Xây dựng đường tàu điện ngầm
- Sơn đường sắt;
- Lắp đặt rào chắn, biển báo giao thông đường sắt và các loại tương tự.
Loại trừ:
- Lắp đặt đèn chiếu sáng và các biển báo bằng điện trên đường giao thông được phân vào nhóm 43210 (Lắp đặt hệ thống điện);
- Hoạt động kiến trúc được phân vào nhóm 71101 (Hoạt động kiến trúc);
- Hoạt động quản lý dự án liên quan đến các công trình xây dựng kỹ thuật dân dụng được phân vào nhóm 7110 (Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan).
 
Mã ngành 4211 Xây dựng công trình đường sắt
Dưới đây là một số gợi ý cách ghi chi tiết mã ngành 4211:

Xây dựng công trình đường sắt
Chi tiết: - Xây dựng đường sắt (bao gồm cả cầu đường sắt); - Xây dựng hầm đường sắt; - Xây dựng đường tàu điện ngầm - Sơn đường sắt; - Lắp đặt rào chắn, biển báo giao thông đường sắt và các loại tương tự.

Xây dựng công trình đường sắt
Chi tiết: Thi công xây dựng, lắp đặt, bảo hành, bảo trì, sửa chữa công trình đường sắt.