Mã ngành 5224 Bốc xếp hàng hoá

Mã ngành 5224 Bốc xếp hàng hoá như: Dịch vụ bốc dỡ hàng hoá, bao gồm cả bốc xếp container, Bốc xếp hàng hóa đường bộ, cảng biển, cảng sông

Chi tiết mã ngành 5224 Bốc xếp hàng hoá
Nhóm này gồm:
- Xếp hàng hóa hoặc hành lý của hành khách lên phương tiện vận tải hoặc dỡ hàng hóa hoặc hành lý của hành khách từ phương tiện vận tải;
- Bốc vác hàng hóa;
- Bốc, dỡ hàng hóa toa xe lửa.
Loại trừ: Hoạt động của các nhà ga đường sắt, bến bãi ô tô, cảng hàng không, cảng biển, cảng sông được phân vào các nhóm từ 5221 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt) đến 5223 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải hàng không) với các phân nhóm tương ứng và 5225 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ).
Trong phạm vi mã ngành này, doanh nghiệp thực hiện các hoạt động sau phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh và (hoặc) điều kiện về vốn pháp định tương ứng:
 

ngành
Tên ngành Vốn
pháp định
5224 Kinh doanh khai thác cảng biển – Bốc xếp  
5224 Kinh doanh dịch vụ hàng không tại cảng hàng không, sân bay – Bốc dỡ hàng hóa ở sân bay 100 tỷ VNĐ
 
 
Mã ngành 5224 Bốc xếp hàng hoá

Cụ thể như sau:
52241 Bốc xếp hàng hóa ga đường sắt
Nhóm này gồm:
- Xếp hàng hóa hoặc hành lý của hành khách lên tàu hỏa hoặc dỡ hàng hóa, hành lý của hành khách từ tàu hỏa;
- Bốc vác hàng hóa tại ga đường sắt.
Loại trừ: Hoạt động của các nhà ga đường sắt được phân vào nhóm 52210 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt).
52242 Bốc xếp hàng hóa đường bộ
Nhóm này gồm:
- Xếp hàng hóa hoặc hành lý của hành khách lên ô tô hoặc dỡ hàng hóa, hành lý của hành khách từ ô tô;
- Bốc vác hàng hóa tại bến, bãi đỗ ô tô.
Loại trừ: Hoạt động của các bến, bãi ô tô được phân vào nhóm 5225 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ).
52243 Bốc xếp hàng hoá cảng biển
Nhóm này gồm:
- Xếp hàng hóa hoặc hành lý của hành khách lên tàu biển hoặc dỡ hàng hóa, hành lý của hành khách từ tàu biển;
- Bốc vác hàng hóa tại cảng biển.
Loại trừ: Hoạt động của các cảng biển được phân vào nhóm 52221 (Hoạt động điều hành cảng biển).
52244 Bốc xếp hàng hóa cảng sông
Nhóm này gồm:
- Xếp hàng hóa hoặc hành lý của hành khách lên tàu, thuyền và phương tiện vận tải đường sông, hồ, kênh, rạch hoặc dỡ hàng hóa, hành lý của hành khách từ các phương tiện đó;
- Bốc vác hàng hóa.
Loại trừ: Hoạt động của các cảng sông được phân vào nhóm 52222 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải ven biển và viễn dương).
52245 Bốc xếp hàng hóa cảng hàng không
Nhóm này gồm:
- Xếp hàng hóa hoặc hành lý của hành khách lên máy bay hoặc dỡ hàng hóa, hành lý của hành khách từ máy bay;
- Bốc vác hàng hóa.
Loại trừ: Hoạt động của các nhà ga hàng không, cảng hàng không được phân vào nhóm 52231 (Dịch vụ điều hành bay) và 52239 (Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp khác cho vận tải hàng không).
52249 Bốc xếp hàng hóa loại khác
Nhóm này gồm:
- Dịch vụ xếp, dỡ hàng hóa tại các địa điểm như kho hàng, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại...

Dưới đây là một số gợi ý cách ghi chi tiết mã ngành 5224:

Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ bốc dỡ hàng hoá, bao gồm cả bốc xếp container

Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Dịch vụ bốc xếp hàng hóa, vệ sinh công nghiệp.

Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không).

Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc xếp hàng hóa đường bộ, cảng biển, cảng sông