Mã ngành 5320 Chuyển phát

Mã ngành 5320 Chuyển phát như: Chuyển phát trong nước, (không bao gồm chuyển tiền), Dịch vụ chuyển phát nhanh;, Các dịch vụ chuyển phát (CPC 7512)..

Chi tiết mã ngành 5320 Chuyển phát
Nhóm này gồm:
- Nhận, phân loại, vận chuyển và phân phối (trong nước hoặc quốc tế) thư, bưu phẩm, bưu kiện của các doanh nghiệp không hoạt động theo giao ước dịch vụ chung. Hoạt động này có thể sử dụng một hoặc nhiều phương thức vận tải, có thể sử dụng phương tiện vận tải của doanh nghiệp hoặc các phương tiện vận tải công cộng;
- Phân phối và phân phát thư, bưu phẩm, bưu kiện.
Nhóm này cũng gồm: Dịch vụ giao hàng tận nhà.
Loại trừ: Vận tải hàng hóa theo các phương thức vận tải được phân vào các nhóm 4912 (Vận tải hàng hóa đường sắt), 4933 (Vận tải hàng hóa bằng đường bộ), 5012 (Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương), 5022 (Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa), 5120 (Vận tải hàng hóa hàng không).
 
Mã ngành 5320 Chuyển phát
Dưới đây là một số gợi ý cách ghi chi tiết mã ngành 5320:

Chuyển phát
Chi tiết Dịch vụ chuyển phát nhanh;

Chuyển phát
(trừ chuyển phát quốc tế)

+ Chuyển phát
-Chi tiết: Các dịch vụ chuyển phát (CPC 7512)

+ Chuyển phát
Chi tiết: Chuyển phát trong nước.

Chuyển phát
(không bao gồm chuyển tiền)