Mã ngành 5913 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình


Mã ngành 5913 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình

Những mã ngành như này tương đối đặc biệt dành cho một số doanh nghiệp đặc biệt mới đăng ký Mã ngành 5913 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình này. Nếu quý vị có ý định thành lập doanh nghiệp hay bổ sung ngành nghề kinh doanh này có thể tham khảo thông tin như sau:
 
Loại trừ: Nhân bản phim cũng như tái sản xuất băng hình và băng tiếng, đĩa CD hoặc đĩa DVD từ các bản gốc được phân vào nhóm 18200 (Sao chép bản ghi các loại).
Nhóm này gồm:
– Cấp bản quyền phát hành phim, băng video, đĩa DVD.
– Phát hành phim, băng video, đĩa DVD-s và các sản phẩm tương tự cho các sân khấu phim điện ảnh, mạng lưới và trạm truyền hình, các rạp chiếu bóng;
 
Mã ngành 5913 Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video
 
Dưới đây là một số gợi ý ghi chi tiết mã ngành kinh doanh 5913 như sau:
 
+ Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
Chi tiết: Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video;
 
+ Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
(có nội dung được phép lưu hành và trừ phát sóng; phát hành chương trình truyền hình)
 
+ Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
(trừ sản xuất phim, phát sóng và không thực hiện các hiệu ứng cháy, nổ; không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim ảnh).
 
+ Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
Chi tiết: Tổ chức và quản lý mạng lưới chiếu phim nhựa, phim video và phát hành phim.
 
+ Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
chi tiết : Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video (trừ phát sóng, sản xuất phim)
 
+ Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
(trừ cấp bản quyền phát hành phim, băng video, đĩa DVD)
 
+ Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
Chi tiết: Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video (trừ sản xuất phim, phát sóng, phát hành chương trình truyền hình)
 
+ Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
chi tiết: Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video (không hoạt động tại trụ sở).
 
+ Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
Chi tiết: Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video
 
+ Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
(trừ phát sóng) (không thực hiện các hiệu ứng cháy nổ, không sử dụng chất nổ, chất cháy, hóa chất làm đạo cụ, dụng cụ thực hiện các chương trình văn nghệ, sự kiện, phim, ảnh).
 
+ Hoạt động phát hành phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình
(trừ hoạt động Nhà nước cấm)

Các tin cũ hơn