DỊCH VỤ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP-  Uy Tín Giá Rẻ Nhất


Dịch vụ kế toán thuế vật liệu chống thấm sika Bộ Tài Chính Thuế Nhà Nước VACPA

Trước khi đi chi tiết Mã ngành 6920 Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế bạn cần hiễu rõ đây là mã ngành kinh doanh. hoạt động có điều kiện về chứng chỉ hành nghề.

Trong phạm vi mã ngành này, doanh  nghiệp thực hiện các hoạt động sau phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh và (hoặc) điều kiện về vốn pháp định tương ứng:

ngành

Tên ngành

Vốn

pháp định

Điều kiện

kinh doanh

6920

Kinh doanh dịch vụ kế toán

 

Chứng chỉ hành nghề

6920

Kinh doanh dịch vụ kiểm toán

5 tỷ VNĐ

(chỉ đối với Công ty TNHH)

Chứng chỉ hành nghề

6920

Kinh doanh dịch vụ làm thủ tục về thuế

 

Chứng chỉ hành nghề

 

Mã ngành 6920 Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế

Dưới đây là chi tiết cho mã ngành: Mã ngành 6920 Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế bạn tham khảo

Nhóm này gồm:
- Kiểm tra các tài khoản và chứng nhận độ chính xác của chúng;
- Chuẩn bị tờ khai thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp;
- Ghi các giao dịch thương mại của doanh nghiệp và cá nhân;
- Hoạt động tư vấn và đại diện (trừ đại diện pháp lý) thay mặt khách hàng trước cơ quan thuế.
- Các công việc chuẩn bị hoặc kiểm toán các tài khoản tài chính;
 
Loại trừ:
- Hoạt động chế biến dữ liệu và lập bảng được phân vào nhóm 63110 (Xử lý dữ liệu, cho thuê và hoạt động liên quan);
- Thu thập hối phiếu được phân vào nhóm 82910 (Dịch vụ hỗ trợ thanh toán, tín dụng).
- Tư vấn quản lý như thiết kế hệ thống kiểm toán, chương trình chi phí kiểm toán, cơ chế điều khiển quỹ được phân vào nhóm 70200 (Hoạt động tư vấn quản lý);
 
Dưới đây là một số gợi ý cách ghi chi tiết mã ngành 6920 chúng tôi đưa ra các bạn có thể tham khảo khi làm hồ sơ đăng ký hay bổ sung ngành nghề kinh doanh cho doanh nghiệp mình.
 
+ Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết: + Tư vấn tập hợp thông tin, tài liệu, chứng từ kế toán +Tư vấn hoạch toán các nghiệp vụ kinh tế phát sinh + Tư vấn lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính + Tư vấn thuế + Tư vấn soát xét và bày tỏ ý kiến để hoàn thiện báo cáo tài chính, hồ sơ, sổ sách, chứng từ và các tài liệu kế toán; +Tư vấn soát xét báo cáo tài chính phục vụ quyết toán thuế + Tư vấn lập báo cáo kế toán quản trị; tư vấn lập báo cáo phân tích kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và các chỉ tiêu, số liệu trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp; + Tư vấn xây dựng bộ máy kế toán, tổ chức nhân sự kế toán, hướng dẫn nghiệp vụ kế toán; tư vấn xây dựng các quy trình kế toán và các quy trình kiểm soát nội bộ; (không bao gồm nội dung dịch vụ kế toán)
 
+ Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
chi tiết: Kiểm toán, dịch vụ kế toán, tư vấn thuế, dịch vụ huấn luyện nghiệp vụ kế toán.
 
+ Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết: - Các dịch vụ kiểm toán, gồm kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán hoạt động, kiểm toán tuân thủ, kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành, kiểm toán báo cáo tài chính vì mục đích thuế và công việc kiểm toán khác; - Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính, thông tin tài chính và dịch vụ bảo đảm khác. - Tư vấn kinh tế, tài chính, thuế; - Tư vấn quản lý, chuyển đổi và tái cơ cấu doanh nghiệp; - Tư vấn ứng dụng công nghệ thông tin trong quản trị của doanh nghiệp, tổ chức; - Dịch vụ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; - Thẩm định giá tài sản và đánh giá rủi ro kinh doanh; - Dịch vụ bồi dưỡng kiến thức tài chính, kế toán, kiểm toán; - Dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật.
 
+ Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết: - Các dịch vụ liên quan khác về tài chính, kế toán, thuế theo quy định của pháp luật; - Dịch vụ kế toán; - Tư vấn thuế (không bao gồm tư vấn pháp luật); - Tư vấn tài chính (không bao gồm tư vấn pháp luật); - Dịch vụ kế toán, thuế, đại lý thuế; - Dịch vụ soát, xét báo cáo tài chính; - Kiểm toán thông tin tài chính; - Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành; - Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án; - Kiểm toán báo cáo tài chính; - Kiểm toán độc lập;
 
+ Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết: Kiểm toán. Tư vấn quản trị, tài chính, kế toán, thuế, dịch vụ làm thủ tục về thuế; dịch vụ bồi dưỡng, đào tạo kế toán và kiểm toán
 
+ Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
chi tiết: dịch vụ kế toán. Tư vấn thuế. Dịch vụ làm thủ tục về thuế
 
+ Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế
Chi tiết: - Kinh doanh dịch vụ kế toán - Dịch vụ làm thủ tục về thuế + Thủ tục đăng ký thuế, khai thuế, nộp thuế, quyết toán thuế, lập hồ sơ đề nghị miễn thuế, giảm thuế, hoàn thuế và các thủ tục về thuế khác thay người nộp thuế; + Dịch vụ tư vấn thuế; + Đại lý thuế; - Ghi các giao dịch thương mại của doanh nghiệp và cá nhân; - Kiểm tra các tài khoản và chứng nhận độ chính xác của chúng; - Chuẩn bị tờ khai thuế thu nhập cá nhân và thu nhập doanh nghiệp; - Hoạt động tư vấn và đại diện (trừ đại diện pháp lý) thay mặt khách hàng trước cơ quan thuế.
 
Thân Ái !

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

CÁC BÀI VIẾT CÙNG CHỦ ĐỀ LIÊN QUAN

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT


thành lập doanh nghiệp tại Hà Nội dịch vụ chữ ký số Dịch vụ hoá đơn điện tử dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh
học kế toán thực hành
0973.981.661