Mẫu biên bản đối chiếu công nợ 2019


Link Download Mẫu biên bản đối chiếu công nợ 2019

Đây là Mẫu biên bản đối chiếu công nợ 2019 gồm có 2 bên Biên bản này là căn cứ đế hai bên đối chiếu công nợ, thanh toán công nợ và được lập thành 02 bản.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN ĐỐI CHIẾU CÔNG NỢ

  • Căn cứ hợp đồng Hợp tác kinh doanh số 26/2019/HDDL-NEWCA
  • Căn cứ vào Bảng đối soát công nợ tháng 07/2019
  • Căn cứ vào Bảng đối soát hồ sơ tháng 07/2019

Hôm nay, ngày 31 tháng 07 năm 2019 chủng tôi gồm có:

BÊN A : CÔNG TY CÔ PHẦN CHỮ KÝ SỐ NEWCA

Địa chỉ : số 8 Láng Hạ, P.Thành Công, Q.Ba Đình, TP.Hà Nội

Bà                 ĐỎ THỊ THU HƯỜNG                                                                   Chức vụ: Giám Đốc

BÊN B : CÔNG TY TNHH ABC NÀO ĐÓ

Địa chỉ : Số 10 Đường Lê Đức Thọ, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội,

Và Bà:    Nhữ Thị Nhàn      Chức vụ: Giảm Đốc

Hai bên cùng đối chiếu công nợ theo kỳ đối soát tháng 07/2019, số liệu chi tiết như sau :

STT

Nội dung

Số Tiền

Ghi chú

I/

Số tiền bên B phải thanh toán thảng trước

2,664,450

 

        II/

Bên B phải trả cho bên A tiền phát triển khách hàng Tháng 07/2019

6,528,901

 

III/

Số tiền bên B đã đặt cọc thiết bị cho bên A

1,750,000

 

        IV/

Số tiền đặt cọc thiết bị được trù' trong tháng

1,500,000

 

V/

Số tiền tạm giữ về hồ sơ thiếu 50.000/bộ hồ sơ thiếu

300,000

 

       VI/

Trả lại số tiền hồ sơ tạm giữ

0

 

        VII/

Số tiền bên B đã thanh toán

2,664,450

 

VIII/

Số tiền bên B phải thanh toán cho bên A là (I+II-IV+V-VI-VII)

5,328,901

 

 

Biên bản này là căn cứ đế hai bên đối chiếu công nợ, thanh toán công nợ và được lập thành 02 bản , bên A giữ 01 bản, bên B giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

 

               Đại diện Bên A                                                                                                                 Đại diện Bên B
                                                                                       

 

Link download: biên bản đối chiếu công nợ 2 bên

Các tin cũ hơn