Mẫu biên bản nghiệm thu nội bộ công trình xây dựng


Mẫu biên bản nghiệm thu nội bộ công trình xây dựng

Với một công trình bất kỳ có rất nhiều lần nghiệm thu bạn luôn có mẫu biên bản nghiệm thu nội bộ công trình xây dựng mới nhất của chúng tôi.

CỘNG HÒA XẢ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Hòa, ngày 05 tháng 08 năm 2019 
 
    BIÊN BẢN SỐ: . 04..
NGHIỆM THU NỘI BỘ CÔNG VIỆC XÂY DỰNG
Dự án: Co'sở Hạ tầng Khu tái định cư Xóm Quán
Gói thầu sổ 27: XDCT Đường Giao thông và Hệ thống thoát nước mưa Khu vực 2
Địa điểm xây dưng: Xã Ninh Thọ, TX. Ninh Hòa, tình Khánh Hòa
 
1. Dối tượng nghiệm thu: Hố thu mương đường A.
a. Ten công việc: Ván khuôn thân hố thu.
b. VỊ trí xây dựng: HT1', HT2', HT3’, HT4', HT5’ - Đường A.
 
2. Thành phần trực tiếp tham gia nghiệm thu:
- p. Chi huy trưởng công trình : Phan Việt Huy
- Kỳ thuật thi công trực tiếp : Trần Văn Thịnh
 
3. Thời gian nghiệm thu:
Bất đầu : 10 giờ (X) phút, ngày 05 tháng 09 năm 2012
Kct thúc: 10 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 09 năm 2012
Tại Gỏi thầu số 27: Đường Giao thông và Hệ thống thoát nước mưa Khu vực 2.
 
4. Dánh giá công việc xây dựng dà thực hiện:
a. Tài liệu làm cản cứ nghiệm thu:
- Hồ sơ thiết ke bàn võ thi công hạng mục công trình Đường giao thông và hệ thống thoát nước mưa khu vực 2 được thẩm tra, phô duyệt;
- Hồ sơ đề xuất chi định thầu, hợp đồng xây dựng;
- Tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng được áp dụng: TCVN 3712006: Nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng;TCVN 4453-1995: Kct cấu bctông cốt thép toàn khối. Quy phạm thi công và nghiệm thu;
- Nhật ký công trình .V.V..
b. Chất lượng công việc xây dựng: Đàm bào chất lượng thi công đúng theo yêu cầu kỳ thuật và hồ sơ thict ke được duyệt.
 
5. Kết luận: Chấp nhận nghiệm thu để triển khai các công việc tiếp theo.
 
Các bên tham gia nghiệnì thu:
 
    Chì huy trường công trình Kỳ thuật thi công trực tiếp
 
 
 
 
 
    Phan Việt Huy                                                                                                                  Trần Văn Thịnh
 
 

Các tin cũ hơn