0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệp


Mẫu biên bản nghiệm thu vật liệu xây dựng mới nhất

Làm sao để nghiệm thu được được VLXD bạn nên sử dụng mẫu biên bản nghiệm thu vật liệu xây dựng mới nhất cả số lượng, khối lượng, chất lượng.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------o0o-----------
                                                                     Quảng Thọ, ngày  16 tháng 08 năm 2019
 

BIÊN BẢN NGHIỆM THU VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Số:  01/NTCV/VL
Công trình:  Đường giao thông xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa
Địa điểm xây dựng:  xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hoá.
 
1. Đối tượng nghiệm thu:
   Tên công việc nghiệm thu: Công tác tập kết vật liệu phục vụ thi công
Vật liệu: Cát bê tông, đá 4x6, đá 1x2, xi măng, sắt thép, gỗ ván
 
2. Thành phần trực tiếp nghiệm thu:
a. Đại diện ban giám sát cộng đồng:
           Ông: Lê Hữu Tam           Chức vụ: Tổ trưởng
b. Đại diện Đơn vị tư vấn giám sát: Công ty CP tư vấn & đầu tư xây dựng Đông Phong
Ông: Vũ Đình Trung Chức vụ: CB giám sát
c. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH xây dựng Trường An
           Ông: Lê Đình Trí Chức vụ: CB kỹ thuật
 
3. Thời gian nghiệm thu:
Bắt đầu :  08h  ngày  16  tháng  11  năm 2015
Kết thúc:  09h  ngày  16 tháng  11  năm 2015
Tại: công trường thi công công trình. 
  
4.  Đánh giá  công việc xây dựng đã thực hiện :
     a/ Về tài liệu căn cứ nghiệm thu:
- Quyết định số:     /QĐ-UBND ngày 15/10/2014 về việc Phê duyệt báo cáo KTKT thiết
kế BVTC và dự toán xây dựng Công trình: Đường giao thông xã Quảng Thọ, huyện Quảng
Xương, Thanh Hóa;  
- Quyết định số:     /QĐ - UBND ngày    /   /20… về việc Phê duyệt kết quả chỉ định thầu xây lắp Công trình: Đường giao thông xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa; 
- Hợp đồng thi công xây lắp số:     /HĐ-XD ngày    /   /20…. về việc thi công gói thầu:
Đường giao thông xã Quảng Thọ, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa; 
- Quy chuẩn, tiêu chuẩn được áp dụng:
+ TCVN 4055:2012 - Tổ chức thi công
- Biên bản nghiệm thu nội bộ số:  01/NTNB/VL
- Phiếu yêu cầu nghiệm thu số:   01/YCNT/VL
- Nhật ký thi công và các văn bản khác có liên quan đến đối tượng nghiệm thu. 
     b/ Về khối lượng vật liệu: có bảng tổng hợp kèm theo
     c/ Về chất lượng vật liệu: 
- Đảm bảo đúng chủng loại, số lượng, chất lượng theo tiêu chuẩn vật liệu xây dựng.
     d/ Các ý kiến khác (nếu có): Không
 
5. Kết luận:
- Chấp nhận nghiệm thu
- Đồng ý cho triển khai các công việc xây dựng tiếp theo
 
Các bên tham gia nghi m thuệ
 
Giám sát cộng đồng                                    Tư vấn giám sát                                    Đơn vị thi công
 
 
 
 
Lê Hữu Tam                                                      Vũ Đình Trung                                     Lê Đình Trí
 
 

Tags: Chua co du lieu

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn