Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính vào năm tiếp theo


Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính vào năm tiếp theo

Mẫu công văn xin gộp báo cáo tài chính vào năm tiếp theo  thường gặp ở doanh nghiệp thành lập vào những tháng cuối cùng của năm tài chính dẫn đến chưa phát sinh, hay doanh thu ít muốn xin gộp việc nộp báo cáo tài chính, mẫu công văn dưới đây sẽ giúp bạn điều đó.

TÊN CÔNG TY

Số: 02/BCTC2018

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----------o0o----------


   CÔNG VĂN GIẢI TRÌNH

                                                           (V/v: Gộp báo cáo tài chính năm 2018 vào năm 2019)                                                   

Kính gửi:     CHI CỤC THUẾ XXX

Tên doanh nghiệp : TÊN CÔNG TY

Địa chỉ trụ sở          :  XXXXX

 Mã số thuế            :  XXXXX

 Giám Đốc             :  XXXXXX

      Ngành nghề kinh doanh:

     - Dịch vụ ăn uống khác

     - Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng

     - Dịch vụ phục vụ đồ uống

     - Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động

Công ty chúng tôi mới thành lập tính đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2018 chưa tới 90 ngày , căn cứ vào Mục 4 điều 13 Luật kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/06/2003  “Trường hợp kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng có thời gian ngắn hơn chín mươi ngày thì được phép cộng (+) với kỳ kế toán năm tiếp theo hoặc cộng (+) với kỳ kế toán năm trước đó để tính thành một kỳ kế toán năm. Kỳ kế toán năm đầu tiên hoặc kỳ kế toán năm cuối cùng phải ngắn hơn mười lăm tháng” Vì vậy Công ty chúng tôi làm công văn này thông báo cho Cục Thuế biết Công ty sẽ gộp 2 tháng cuối năm 2018 vào báo cáo tài chính năm 2019.

Công ty chúng tôi xin cam kết  vào năm 2019 Công ty sẽ báo cáo đầy đủ như đã thông báo ở trên..

Trân trọng kính báo!

                                                                                                   Đại diện theo pháp luật 

                                                                                                                                                       Giám đốc 

Nơi nhận:                                                                                           

- Như trên;                             

- Lưu.

                                                  XXXXXX

 

Link download: công văn xin gộp báo cáo tài chính

Các tin cũ hơn