Mẫu công văn xin hủy tờ khai thuế gtgt


Mẫu công văn xin hủy tờ khai thuế gtgt

Việc phải nộp mẫu công văn xin hủy tờ khai thuế gtgt ra chi cục thuế chủ quản thường gặp do nhầm lẫn kế toán đã nộp tờ khai thuế GTGT  theo tháng và theo quý. Thường gặp ở kế toán mới ra trường, vào nghề còn nhiều bỡ ngỡ, hay do chưa tìm hiểu kỹ doanh nghiệp mình đăng ký kê khai quý hay tháng.

TÊN CÔNG TY

—————–

Số: ...../2020/CV-......

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

........................, ngày.........tháng........năm 2020


CÔNG VĂN

(V/v: Xin hủy tờ khai thuế GTGT)

Kính gửi: CHI CỤC THUẾ XXXX

Tên doanh nghiệp:XXXXXXXXXXXX

Địa chỉ trụ sở:XXXXXXXXXXXXX

Mã số thuế:XXXXXXXXXX

Giám Đốc:XXXXXXXXXXXXXX

Theo điều 15 thông tư 151/2014/TT-BTC sửa đổi bổ sung điểm b, Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định: “Trường hợp người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh việc khai thuế giá trị gia tăng được thực hiện theo quý. Sau khi sản xuất kinh doanh đủ 12 tháng thì từ năm dương lịch tiếp theo sẽ căn cứ theo mức doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ của năm dương lịch trước liền kề (đủ 12 tháng) để thực hiện khai thuế giá trị gia tăng theo tháng hay theo quý.”

Công ty ………………… thành lập tháng ………. và thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý, nhưng do nhầm lẫn kế toán đã nộp tờ khai thuế GTGT tháng ....../2016. Vì vậy, bằng công văn này, công ty …………… kính mong Chi cục thuế ………. hủy tờ khai thuế GTGT tháng ....../2016 đi để công ty chúng tôi khai thuế theo quý đúng theo hướng dẫn của văn bản nêu trên.

Xin chân thành cảm ơn!

Trân trọng kính báo!

Nơi nhận:

– Như trên:

– Lưu:

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Giám đốc

Link Download: công văn xin hủy tờ khai thuế gtgt

Các tin cũ hơn