0973.981.661

dịch vụ thành lập doanh nghiệpMẫu hợp đồng đại lý hải quan mới nhất 2019

Tất cả doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực xuất nhập khẩu đều cần mẫu hợp đồng đại lý hải quan mới nhất 2019 này của chúng tôi. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ĐỘC LẬP - TỰ DO - HẠNH PHÚC

*****&*****

HỢP ĐỔNG ĐẠI LÝ HẢI QUAN

  • Căn cứ vào Bộ luật dân sự và Luật thương mại dã dược Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt nam khoá IX, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày ó 1/01/2006, Nghị định số 14/2011/ND-CP ngày 16/02/2011 của Chính’ phủ, Thông tư sô: 80/2011/TT-BTC ngày 09/06/2011, hiệu lực tư ngày 24/07/2011.
  • Cân cứ vào khà nâng và nhu cầu của hai bên.
  • Hỏm nay ngày 01/03/2018, đại diện hai bên gồm :

Đai h hài quan: CÔNG TY TNHH MINH KHÔI

Trụ sở: 68 Điện Biên Phù - Quận Ngô Quyền - TP.Hài Phòng

Điện thoại: 0225.3555551                                        Fax: 0225.3555552

Ma SỐ thuế: 0200888999

Tài khoản:

Ngàn hàng TMCP ngoại thương Việt Nam- Chi nhánh Hải Phòng

Đại diện: ông Nguyên Minh Khôi                              Chức vụ: Giám dốc

Chủ hàng: CÔNG TYCO PHẦN TM, VT & XUẤT NHẬP KHAU an bình.

Trụ sở: 13 Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, TP.Hải Phòng.

Điện thoại: 02225.3759621                                      Fax: 0225.3759622

Ma số thuế: 0200686869

Tài khoản: 119002627653

Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam - Chi nhánh Quang Trung, Hà Nội.

Đại diện: Ông                                                            Chức vụ: Giám đổc

Hai bên thoả thuận hợp đổng Đại lý hài quan trong nãm 2018 với các điều khoản đầy:

Diều 1: MỤC ĐÍCH VÀ Đốl TƯỢNG CỦA HỢP ĐồNG

Bên B (chủ hàng) chỉ dịnh bên A (đại lý) làm thù tục Hải quan và đại lý giao nhận và vận chuyên hàng cho bên B trong năm 2018.

Số lượng: căn cứ trên vận đơn. hóa đơn thương mại của mỗi chuyến hàng

Phương tiện vận tải: Đường biển, đường không.

Địa dicm nhận hàng: Cảng Hải Phòng, cảng hàng không

Địa diêm giao hàng: Bên A giao hàng tại nhà máy của bên B. Thời gian giao hàng: Ngay sau khi hoàn tất thủ tục Hải quan.

Điều 2: PHƯƠNG THỨC GIAO NHẬN HÀNG HOÁ

  1. Bén A có trách nhiệm thay mật bên B tiến hành toàn bộ quá trình làm việc với Hải quan, dại lý tàu, càng và các cơ quan hữu quan khác dê làm thủ tục xuất nhập khẩu giao nhận và vận chuyển số hàng từ địa điểm nhận hàng do bên B hoặc cảng quy dịnh về đến dịa điểm dược bên B chỉ dịnh.
  2. Hai bên sẽ giao nhận tại nhà máy của ben B trcn cơ sở số lượng và hiện trạng hàng như tại địa dicm đà nhận hàng theo đúng như hiện trạng và tài liệu giấy tờ hàng hoá xuất / nhập khâu về.

3. Kết thúc đợt hàng về. hai bên cử đại diện lập biên bản giao nhận hàng tại Công ty bên B theo mẫu biểu của bên B.

Diéu 3: QUYỂN HẠN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA Mỗi BÊN

  1. Quyển hạn và trách nhiệm của bén fí:

Cung cấp cho bên A dầy đủ chính xác các chứng từ. thông tin cần thiết cho việc làm thù tục hài quan của lô hàng xuất khẩu, nhập khấu.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật dối với trường hợp cung cấp không chính xác, không đầy đủ các thông tin, các chứng từ liên quan đến lõ hàng, cung cấp các chứng từ không hợp pháp, hợp lệ cho bẽn A dẫn đêh hành vi vi phạm pháp luật.

  1. Quyền hạn vá trách nhiệm của bén A:

Khai, ký tên và dóng dấu trên chứng từ khai báo hải quan như hợp dồng. Invoice, Packing list.

Nộp và xuất trình bộ hồ sơ Hái quan có liên quan đến lô hàng xuất nhập khẩu.

Xuất trình hàng hoá để cơ quan Hải quan kiểm tra.

Có thê’ thay mặt bên B nộp thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, các loại thuê' khác, lệ phí và các khoán thu khác có liên quan đến hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Đệ trình các khiếu nại, yêu cầu xét lại hay điều chỉnh các quyết định của cơ quan Hải quan liên quan dê'n hàng hoá xuất nhập khẩu.

Chịu trách nhiệm trước pháp luật trong trường hợp thực hiện không đúng những cõng việc được uỷ quyền, khai không dũng những thòng tin và chứng từ liên quan do ben B cung cấp.

Điều 4: CÁC ĐIỂU KHOẢN KHÁC:

Hai bên cam kết thực hiện đúng điều khoản dã ký trong hợp dồng này, không bên nào tự ý sửa dổi các điều khoản trong hợp dồng. Mọi sửa dổi bổ xung phái được hai bên bàn bạc thống nhất và dược thế hiện bằng phụ lục hợp dồng.

Trong quá trình thực hiện nếu có sự cô' gì xảy ra hai bên cùng bàn bạc giải quyết, nếu hai bên không tự giải quyết dược sẽ đưa ra toà kinh tê' thuộc toà án nhân dân TP Hải phòng giải quyết. Mọi phán quyết của Toà là cơ sở để hai bén thực hiện.

Hợp dồng này dược lập thành 4 bản, mồi bèn giữ 02 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực từ ngày ký.

 

              ĐẠI LÝ HẢI QUAN                                                                                                 ĐẠI DIÊN CHỦ HÀNG

 

 

Xem thêm:  mẫu biên bản bàn giao hàng hóa  &&& mẫu biên bản đối chiếu công nợ

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !

Bình luận

Các bài viết mới

Các tin cũ hơn