Mẫu hợp đồng giao khoán thi công


Mẫu hợp đồng giao khoán thi công công trình xây dựng hai bên cùng Lập biện pháp thi công, biện pháp an toàn lao động, tiến độ thi công.

CÔNG TY TNHH TM ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG

TOÀN PHÁT

-----------------------

SỐ: 01/TP-HĐGK

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

 

             Hà Nội, ngày 28 tháng 01 năm 2020

 

HỢP ĐỒNG GIAO KHOÁN

Về việc thi công

Hạng mục: HỆ THỐNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG DÂN SINH THÔN CHỈ GIAO – XÃ LŨNG HOÀ, THÀNH TRÌ, HÀ NỘI

Dự án:     ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI HOÀN TOÀN ĐƯỜNG DÂN SINH (KÈ MƯƠNG 2 BÊN, TRẢI BÊ TÔNG DÀI 20 CM MẶT ĐƯỜNG 10KM TOÀN THÔN)

Hôm nay, tại Văn phòng CÔNG TY TNHH TM ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TOÀN PHÁT

Hai bên gồm:

 BÊN GIAO KHOÁN (BÊN A):   

 • Đại diện bởi           : Ông NGUYỄN ĐÌNH PHÁT      
 • Chức vụ                 : Giám đốc CÔNG TY TNHH TM ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TOÀN PHÁT
 • Trụ sở chính           : 59x Quang Trung – Hà Đông – Hà Nội                                       

BÊN NHẬN KHOÁN (BÊN B):

 • Đại diện bởi            : Ông ĐẶNG NGỌC THANH                
 • Chức vụ                  : Giám đốc chi nhánh Nam Hà Nội – CÔNG TY TNHH TM ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TOÀN PHÁT
 • Địa chỉ                    : Số 6 – Vĩnh Quỳnh – Thanh Trì -  Hà Nội

Hai bên thỏa thuận ký kết hợp đồng giao khoán với các điều khoản sau:

Điều 1: PHẠM VI CÔNG VIỆC

 • Bên A giao cho bên B thi công:
 • Hạng mục:
 • HỆ THỐNG ĐƯỜNG GIAO THÔNG DÂN SINH THÔN CHỈ GIAO – XÃ LŨNG HOÀ, THÀNH TRÌ, HÀ NỘI.
 • Dự án:  
 • ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI HOÀN TOÀN ĐƯỜNG DÂN SINH (KÈ MƯƠNG 2 BÊN, TRẢI BÊ TÔNG DÀI 20 CM MẶT ĐƯỜNG 10KM TOÀN THÔN).
 • Theo phương thức Bên A khoán gọn chi phí cho Bên B chủ động để thực hiện hợp đồng trên đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng và có hiệu quả.

Điều 2: THỜI GIAN THỰC HIỆN:

 • Ngày khởi công: …. / …. /…….
 • Ngày hoàn thành: …. / …. / …….

Điều 3: TRÁCH NHIỆM CỦA HAI BÊN:

Bên A có trách nhiệm:

 • Giao cho Bên B các tài liệu hồ sơ có liên quan đến việc thi công công trình.
 • Thành lập Ban quản lý dự án thay mặt Bên B đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình thi công, xác nhận khối lượng thực hiện hang tháng và ký biên bản nghiệm thu công việc, giai đoạn cho Bên B.
 • Theo dõi, kiểm tra các thủ tục về tài chính.
 • Tạm ứng, làm thủ tục vay và cho vay tiền với Bên B.
 • Chuyển tiền kịp thời cho Bên B khi đến thời hạn thanh toán theo kế hoạch cấp vốn để xây dựng hạ tầng kỹ thuật của dự án.
 • Giúp đỡ Bên B về mặt pháp ký trong hợp đồng mua bán vật tư.
 • Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Bên B thi công công trình, hoàn thành tiến độ.

Bên A có trách nhiệm:

 • Huy động vật tư, nhân công thiết bị để thực hiện nhiệm vụ được giao.
 • Lập biện pháp thi công, biện pháp an toàn lao động, tiến độ thi công chi tiết trình Bên A thông qua trước khi thi công công trình.
 • Thi công đúng thiết kế được duyệt, đúng quy trình, quy phạm về yêu cầu kỹ thuật trong xây dựng, đảm bảo tiến độ và chất lượng công trình.
 • Cử cán bộ có thẩm quyền điều hành thi công trên công trường có hiệu quả.
 • Bảo hành công trình theo quy định của nhà nước.
 • Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị khác tham gia thực hiện dự án.
 • Tự chịu trách nhiệm về an toàn lao động cho người, thiết bị trong khu vực thi công, đảm bảo vệ sinh môi trường trong quá trình thi công.
 • Có trách nhiệm giữ gìn, bảo quản và ghi chép đầy đủ sổ nhật ký công trình, xuất trình khi Bên A hoặc cấp trên yêu cầu kiểm tra.
 • Tự lo về nơi ăn, nơi ở cho CBCNV, đảm bảo trật tự trị an trong khu vực thi công.
 • Hàng tháng, Bên B phải báo cáo khối lượng công việc thực hiện về Ban quản lý dự án, phòng kỹ thuật thi công của Bên A để làm cơ sở thanh toán hang tháng và quyết toán hợp đồng khi kết thúc (bao gồm cả khối lượng phát sinh khi thi công).
 • Chịu trách nhiệm làm công tác quyết toán thuế tại chi cục thuế địa phương (bao gồm cả quyết toán năm và khi kết thúc công trình).
 • Tạo mọi điều kiện cho Bên A và cơ quan quản lý cấp trên trong việc kiểm tra thực hiện thi công công trình.
 • Chịu trách nhiêm làm công tác quyết toán sử dụng vật tư khi kết thúc năm và hết công trình.
 • Hoàn thành hồ sơ hoàn công và có quyết toán nghiệm thu theo đúng yêu cầu và thời hạn do Bên A đưa ra và phải làm các thủ tục để được cấp thẩm quyền chuẩn y phê duyệt.
 • Chịu trách nhiệm trích BHXH, BHYT, kinh phí công đoàn theo luật định cho CBCNV của đơn vị và các loại bảo hiểm khác cần thiết có lien quan đến việc thi công công trình.
 • Chịu trách nhiệm pháp lý đối với các hợp đồng kinh tế do Bên B đề nghị Bên A đứng tên và ký kết.
 • Kết thúc công trình, đơn vị phải đảm bảo lấy thu bù chi cho có lãi. Tỷ lệ lợi nhuận phải đảm bảo theo quy định và kế hoạch được Công ty giao.
 • Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm và nghĩa vụ khác của Bên A với các cơ quan nhà nước trong phạm vi dự án đã được phê duyệt.

Điều 4: GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN:

 • Giá trên đã bao gồm 10% thuế VAT.
 • Giá trị hợp đồng: 74.199.336.640 đồng (bằng chữ: Bảy mươi tư tỷ một trăm chín chín triệu ba trăm ba sáu nghìn sáu trăm bốn mươi đồng).
 • Giá trị quyết toán căn cứ trên cơ sở quyết toán được duyệt.
 • Bên A sẽ thanh toán cho Bên B 70% khối lượng công việc hoàn thành từng giai đoạn (giá trị tối thiểu đạt được là 5 tỷ đồng cho mỗi lần nghiệm thu có xác nhận của Bên A và tư vấn).
 • Phần thuế VAT trước mắt Bên A sẽ giữ lại 10% giá trị hợp đồng dể nộp thuế giá trị gia tăng cho ngân sách, khi quyết toán sẽ hoàn trả lại cho Bên B theo hóa đơn thuế GTGT thực tế (thanh toán theo từng tháng).
 • Khi Bên B thi công xong công trình, Bên A sẽ thanh toán cho Bên B đến 80% giá trị hợp đồng.
 • Kết thúc công trình, Bên A giữ lại 5% giá trị hợp đồng để bảo hành công trình theo quy định của nhà nước.
 • Khi Bên B hoàn thành hồ sơ quyết toán, hoàn công được Bên A và tư vấn phê duyệt, Bên A sẽ thanh toán cho bên B đến 95% giá trị hợp đồng.
 • Điều 5: HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐÔNG
 • Sau khi bàn giao công trình và có bản tính thanh quyết toán khoán xong thì coi như đã thanh lý hợp đồng.
 • Hợp đồng có hiệu lực kể từ khi bắt đầu khởi công công trình đến khi kết thúc hoàn toàn việc bảo hành công trình.
 • Điều 6: ĐIỀU KHOẢN CHUNG
 • Trong quá trình thực hiện hợp đồng nếu có gì vướng mắc hai bên cùng nhau giải quyết với tinh thần xây dựng để đi đến thống nhất. Nếu bên nào vi phạm sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.
 • Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mỗi bên theo đúng điều khoản đã ghi trong hợp đồng trên cơ sở phân cấp quản lý, quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện quy chế phân cấp của Giám đốc công ty.

              Hợp đồng này được lập thành 05 bản có giá trị như nhau Bên A giữ 04 bản, Bên B giữ 01 bản.

 

                     ĐẠI DIỆN BÊN A                                                                       ĐẠI DIỆN BÊN B

                    (Ký tên, đóng dấu)                                                                     (Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

                   NGUYỄN ĐÌNH PHÁT                                                            ĐẶNG NGỌC THANH  

 

Xem thêm công ty mới thành lập:

⇒ Công Ty TNHH Xây Dựng Hoàng Trí
⇒ Công Ty TNHH Dịch Thuật Hồng Phát
⇒ Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Kts Bắc Giang
⇒ Công Ty TNHH Thủy Hải Sản Hạ Long

Các tin cũ hơn

Gọi điện
tel
Chat Zalo
Chat Zalo