Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc chi nhánh


Mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc chi nhánh

Trước khi bạn muốn mở chi nhánh cần có mẫu quyết định bổ nhiệm giám đốc chi nhánh của công ty. Cho dù đó là công ty tnhh hay công ty cổ phần.

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XXX

-----

Số: 02/2019/QĐ-BNCB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nam, ngày .... tháng .... năm 2019

                                                             

QUYẾT ĐỊNH

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XXX

 (V/v Bổ nhiệm Người đứng đầu chi nhánh công ty)

 __________

 GIÁM ĐỐC

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XXX

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ của CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ XXX ;

- Căn cứ chức năng, quyền hạn của Giám đốc;

-  Xét tình hình kinh doanh của Công ty;

 

QUYẾT ĐỊNH

 

 

 

            Điều 1. Bổ nhiệm Ông HUỲNH ĐỨC XXX                     Giới tính: Nam

Sinh ngày:  25/11/1986                   Dân tộc: Kinh             Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

 X

Chứng minh nhân dân

 

 

Căn cước công dân

 

Hộ chiếu

 

 

Loại khác (ghi rõ):…………

 

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 3118577XX

Ngày cấp: 08/04/2016         Nơi cấp: Công an Tỉnh Tiền Giang

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:   Trịnh Hoài Đức, Phường 2, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại:  Trịnh Hoài Đức, Phường 2, Thành phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang, Việt Nam

Làm người đứng đầu Chi nhánh công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh

            Điều 2. Người đứng đầu Chi nhánh công ty tại Tỉnh Hà Nam có nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty, được hưởng mức lương, phụ cấp chức vụ và phụ cấp trách nhiệm và các phụ cấp khác theo quy định hiện hành. 

            Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) trong Ban Giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng và Ông HUỲNH ĐỨC XXX có trách  nhiệm thực hiện quyết định này.      

   

 

                                                                   

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Sở KH&ĐT

- Lưu.

 

 GIÁM ĐỐC

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

 

HUỲNH ĐỨC XXX

 

                                                                               

Xem thêm: thành lập công ty tại ba đình && phương pháp tập hợp chi phí sản xuất

Các tin cũ hơn