Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty


Mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty

Công ty bạn muốn mở tài khoản ngân hàng bạn cần có mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng công ty để có thể hoàn tất các thủ tục ngân hàng yêu cầu. Dưới đây là ví dụ mẫu quyết định bổ nhiệm kế toán mới nhất

CÔNG TY TNHH THÉP BA MIỀN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 01/2020/QĐ–BN1

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

…..***.....

                                                                                                                             Hà Nội, ngày      tháng     năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

CÔNG TY TNHH THÉP BA MIỀN

V/v: Bổ nhiệm Kế toán Công ty./.

-          Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của CÔNG TY TNHH THÉP BA MIỀN

-          Căn cứ vào yêu cầu hoạt động kinh doanh;

-          Xét năng lực và phẩm chất cán bộ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Nay bổ nhiệm

    Họ và tên: VŨ BÍCH THỦY                                               Giới tính: Nữ

   Sinh ngày: 16/10/1976               Dân tộc:Kinh                Quốc tịch: Việt Nam

  Căn cước công dân : 001176017184  do Cục cảnh sát ĐKQL cư trú và du lịch quốc gia về dân cư  cấp ngày: 15/12/2017

Nơi đăng ký HKTT: TT Kim Khí, Dịch vụ số 1, Xã Tam hiệp, Huyện Thanh Trì, Tp.Hà Nội   

Chỗ ở hiện tại:TT Kim Khí, Dịch vụ số 1, Xã Tam hiệp, Huyện Thanh Trì, Tp.Hà Nội             

Giữ chức vụ:     

Điều 2: Bà: VŨ BÍCH THỦY   có các nghĩa vụ:

- Giúp giám đốc tổ chức công tác kế toán, thống kê, hạch toán kinh doanh cho doanh nghiệp;

- Tuân thủ Luật pháp đồng thời tuân thủ quy chế quản lý tài chính;

- Phải tổ chức, đôn đốc, kiểm tra các nhân viên kế toán của mình, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ của kế toán.

- Giao dịch ngân hàng

Và các quyền:

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp lập chứng từ cho các nghiệp vụ kế toán phát sinh ở bộ phận đó một cách chính xác và chuyển về phòng kế toán các chứng từ đó đầy đủ, kịp thời;

- Yêu cầu các bộ phận trong doanh nghiệp phối kết hợp thực hiện các công việc có liên quan;

- Ký duyệt các chứng từ, báo cáo kinh tế và phải bảo đảm tính hợp lệ, hợp pháp của các giấy tờ này.

- Bà VŨ BÍCH THỦY  được hưởng lương, bảo hiểm xã hội, chế độ công tác phí theo quy định trong Hợp đồng lao động và các quy chế tài chính khác của Công ty

Điều 3: Bà VŨ BÍCH THỦY  và những người liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu VP

                     CHỦ SỞ HỮU CÔNG TY

Link download: quyết định bổ nhiệm kế toán

Các tin cũ hơn