Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định mới nhất


Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định mới nhất

Có 2 loại mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định khác nhau dành cho 2 loại hình doanh nghiệp khác nhau: Công ty TNHH một thành viên, Công Ty TNHH 2 thành viên hoặc cổ phần.

Lợi thế của công ty TNHH mọt thành viên là việc các quyết định thanh lý tài sản, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh sẽ rất nhanh, hồ sơ thủ tục đơn giản hơn rất nhiều. Việc thanh lý tài sản cố định cũng vậy. Bạn xem chi tiết 2 quyết định thanh lý tài sản cố định dưới đây.

A : Mẫu quyết định thanh lý tài sản cố định cho công ty TNHH một thành viên.

Chủ doanh nghiệp là người sẽ ký quyết định thanh lý tài sản cố định mà không cần bàn bạc thống nhất với ai, chủ động công việc nhanh hơn, tốt hơn.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AAA

-----  

Số:  /2019/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

 

                Hà Nội, ngày   tháng   năm 2019

                                                             

QUYẾT ĐỊNH CỦA

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AAA

 (Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp)

__________

 

 CHỦ SỞ HỮU

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AAA

-----

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

-  Căn cứ NĐ số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/09/2015 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp;

- Căn cứ Điều lệ của CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI AAA

-  Xét tình hình kinh doanh của Công ty;  

 

QUYẾT ĐỊNH THANH LÝ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH:

 

Điều 1: Thanh Lý tài sản cố định của doanh nghiệp như sau:

STT

Tên tài sản cố định

Mã sản phẩm

Ghi chú

1

Xe Ô Tô – Camry 2.0E ( Sản xuất năm 2010, TSCĐ Từ ngày 04/06/2010)

4220 – màu đen

 

2

Xe máy Atila – Nhãn Hiệu SYM - 2011

4290 – màu Trắng

 

 

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này./.           

                           

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Sở KH&ĐT HN

- Lưu.

 

Chủ Sở Hữu Công Ty

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

XXXXX

 

 

Các tin cũ hơn