Mẫu sổ nhật ký chứng từ S04-DN


Mẫu sổ nhật ký chứng từ S04-DN

Mẫu sổ nhật ký chứng từ S04-DN Thông qua sổ này các nhân viên kiểm soát quá trình ghi sổ có thể đối chiếu giữa số liệu trên sổ cái với sổ nhật ký chung. 

Nhật ký chứng từ số 8

Đơn vị: Công ty TNHH xây dựng và thương mại 585 Hà Nội             

Địa chỉ: Số 24, Tổ 6, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP, Hà Nội                                                    

Mẫu số: S04-DN

(Thông tư số 200/2014/TT-BTC

ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng)

NHẬT KÝ CHỨNG TỪ SỐ 8 (trích)

Ghi có các TK: 156, 131, 511, 521, 632, 641…..

                                  Tháng 03 năm 2016                              ĐVT: Đồng

 

         STT

Số hiệu TK ghi Nợ

                             Các TK

                                ghi Có

156

131

511

521

632

641

642

911

Cộng

 

Các TK

 ghi Nợ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

B

C

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

1

111

Tiền mặt

 

421.866.500

 

 

 

 

 

 

 

421.866.500

 

2

112

Tiền gửi ngân hàng

 

474.430.000

 

 

 

 

 

 

 

474.430.000

 

3

113

Tiền đang chuyển

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

131

Phải thu khách hàng

 

 

990.065.000

 

 

 

 

 

 

990.065.000

 

5

138

Phải thu khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

128

Đầu tư ngắn hạn khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

511

Doanh thu bán hàng

 

 

 

 

 

 

 

 

990.065.000

990.065.000

 

8

632

Giá vốn hàng bán

854.800.000

 

 

 

 

 

 

 

 

854.800.000

 

9

911

Xác định kết quả kinh doanh

 

 

 

 

854.800.000

 

 

 

 

854.800.000

 

 

….....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cộng

854.800.000

896.296.500

990.065.000

 

854.800.000

 

 

 

990.065.000

 

 

Người lập

 

Kế toán trưởng

Ngày 31 tháng 03 năm 2016

Giám đốc

 

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên)

(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

                                 

 

Mời bạn xem thêm: bài tập định khoản kế toán  &&&  bài tập kế toán tiền tạm ứng

Các tin cũ hơn