Mẫu thông báo lập sổ đăng ký thành viên công ty mới nhất


Mẫu thông báo lập sổ đăng ký thành viên công ty

Doanh nghiệp bạn muốn thay đổi thành viên, cổ đông..link dowload mẫu thông báo lập sổ đăng ký thành viên công ty mới nhất cho doanh nghiệp để gửi sở kế hoạch đầu tư.

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC XXX

-----

Số: 03/TB-STV

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

 

Hà Nội, ngày ....tháng .... năm 2019

 

THÔNG BÁO LẬP SỔ ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN

 

Kính gửi: Phòng đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội.

           

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp.

- Căn cứ Điều lệ của CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC AAAA

 

1. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC AAAA

Mã số doanh nghiệp: 010819….

Địa chỉ trụ sở chính: ….. đường Ỷ La, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

 

2. Vốn điều lệ: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng)

 

3. Tên thành viên, địa chỉ, số vốn góp, tỷ lệ vốn góp của các thành viên:

 

TT

Họ và tên thành viên

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân;

Số vốn góp

(triệu đồng)

Tỷ lệ

(%)

Loại tài sản

Số, ngày cấp GCN vốn góp

  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  
  1.  

1

AAAA

 

xxx, Phường 5, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

408

40,8

Tiền mặt bằng đồng Việt Nam

Số 01GV ngày

…../…./20….

2

BBBBB

yyy đường Ỷ La, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Việt Nam


272

27,2

Tiền mặt bằng đồng Việt Nam

Số 02GV ngày

…../…./20….

 

CCCC

zzzz, Xã Vĩnh Quỳnh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

320

32

Tiền mặt bằng đồng Việt Nam

Số 03GV ngày

…../…./20….

 

Sổ Đăng ký đã được lập thành văn bản vào ngày …../…/20…. và lưu giữ tại trụ sở Công ty. Chúng tôi xin cam kết về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo này.

 

Người đại diện theo pháp luật của công ty

Giám đốc

(Ký tên, đóng dấu)

 

 

 

 

AAAA

Bạn nên xem thêm: thành lập công ty tại quận hoàn kiếm && thành lập doanh nghiệp tại huyện thanh trì

Các tin cũ hơn