Mẫu Ủy Quyền làm thủ tục Hải quan, Giao nhận & Xuất Nhập Khẩu


Mẫu Ủy Quyền làm thủ tục Hải quan, Giao nhận & Xuất Nhập Khẩu

Mẫu Ủy Quyền làm thủ tục Hải quan, Giao nhận & Xuất Nhập Khẩu dùng để thay mặt công ty bạn làm, hoàn thiện các thủ tục tại hải quan khi xuất nhập khẩu hàng hóa.

CÔNG TY TNHH TM NORTH BAY
           HÀ NỘI VIỆT NAM
Số : 39/2018-NB
V/v : "ủy quyền tiếp nhận lô hàng ”
CỘNG HÒA XÂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            Độclập - Tự do - Hạnhphúc
                              ------&&&-----
          Hà nội, ngày 12 thảng 03 năm 2018

      

Kính gửi:                   CỤC HẢI QUAN HẢI PHÒNG

CẢNG HẢI PHÒNG

ĐẠI LÝ HẢNG TÀU

CÁC CO QUAN HŨ U QUAN

Công ty TNHH Thương Mại North Bay Hà Nội Việt Nam có địa chi tại Thôn Tháp, phường Đại Mồ, quận Nam Từ Liêm, TP.Hà Nội có nhập khẩu lô hàng đi bằng đường biển qua cửa khấu Hải Phòng, chi tiết như sau:

  • Tên tàu : CONTSHIP WIN 003C
  • Vận đơn (B/L): TAOSCL1803003
  • Tên Hàng : Low Carbon Ferro Chrome.

Số lượng: 1x20’

  • Tàu đi từ cáng Qingdao, China về đến cảng Hải Phòng ngày 15/03/2018.

Công ty TNHH Thương Mại North Bay Hà Nội Việt Nam xin ùy quyền cho :

CÔNG TY TNHH MINH KHÔI

Địa chi': 68 Điện Biên Phu - Quận Ngô Quyền - TP.Hải Phòng

Tel: 0225.3555551, Fax : 0255.3555552

Thay mặt cho công ty chúng tôi làm các thủ tục và ký đóng dấu trcn tờ khai Hải quan, ký xác nhận các giấy tờ liên quan đến hàng hóa, giao nhận, vận chuyến hàng hóa.

Công ty TNHH Thương Mại North Bay Hà Nội Việt Nam để ghị Cục Hãi quan Hải phòng, Cảng Hài phòng và Đại lý hàng tàu tạo điêu kiện đê Công ty TNHH Minh Khôi hoàn thành tốt việc tiếp nhận lô hàng trên.

Công ty TNHỈ1 Thương Mại North Bay Hà Nội Việt Nam xin chân thành câm ơn!

Giấy ùy quyền này có hiệu lực đen hết ngày 31/12/2018.

Nơi Nhận:                                                                                                                                 Giám Đốc

- Như Trên

- Lưu Trữ VT

 

Xem thêm: mẫu hợp đồng đại lý hải quan  && mẫu biên bản bàn giao hàng hóa

Các tin cũ hơn