Nguyên tắc thực thể kinh doanh là gì?


Nguyên tắc thực thể kinh doanh là gì?

Định nghĩa: Khái niệm thực thể kinh doanh là một  nguyên tắc kế toán  đòi hỏi một  doanh nghiệp  phải được hạch toán và đối xử như một thực thể riêng biệt với các chủ sở hữu của nó. Nói cách khác,  GAAP  nhận ra rằng một doanh nghiệp và chủ sở hữu của nó là hai điều khác nhau. Doanh nghiệp là đơn vị cố gắng tạo ra lợi nhuận từ hoạt động của mình; trong đó, chủ sở hữu là người cố gắng tạo ra lợi nhuận từ khoản đầu tư của mình vào doanh nghiệp.
 
Nguyên tắc thực thể kinh doanh có nghĩa là gì?
Mặc dù cách mã số thuế đối xử với các hình thức kinh doanh khác nhau,  GAAP  yêu cầu các công ty phải được hạch toán như một thực thể riêng biệt với chủ sở hữu của họ. Có ba hình thức khác nhau của các thực thể kinh doanh: sở hữu duy nhất, quan hệ đối tác và công ty.
 
 
Quyền sở hữu duy nhất là cấu trúc kinh doanh đơn giản nhất và không yêu cầu bất kỳ hình thức pháp lý nào để tạo. Bạn có thể nghĩ về một chỗ dựa duy nhất như một cửa hàng một người đàn ông. Chỉ có một chủ sở hữu chịu trách nhiệm vô hạn cho tất cả các hành động của công ty.
 
Một  quan hệ đối tác  là một tổ chức của ít nhất hai đối tác. Điều này cũng có thể được hình thành mà không có bất kỳ công việc giấy tờ pháp lý. Các hình thức hợp tác khác nhau như LLCs và LLP có bảo vệ trách nhiệm hữu hạn.
Một công ty là hình thức kinh doanh phổ biến nhất vì nó bảo vệ các chủ sở hữu với trách nhiệm hữu hạn.
 
Thí dụ
Tất cả các loại thực thể này phải được tính riêng từ chủ sở hữu của chúng. Bạn có thể nghĩ về khái niệm thực thể kinh doanh giống như một tài khoản ngân hàng. Doanh nghiệp có tài khoản kiểm tra riêng và chủ sở hữu có tài khoản cá nhân của riêng họ. Doanh nghiệp không sử dụng tài khoản của chủ sở hữu để mua vật tư và chủ sở hữu không sử dụng tài khoản doanh nghiệp để thế chấp. Các chủ sở hữu và công ty phải duy trì các tài khoản riêng biệt mọi lúc.
 
Nếu công ty cần tiền, chủ sở hữu có thể cho công ty vay tiền hoặc đầu tư nhiều tiền hơn bằng cách mua thêm cổ phiếu hoặc tỷ lệ sở hữu lớn.

Các tin cũ hơn