Nợ xấu là gì ?


Nợ xấu là gì ?

Nợ xấu là một khoản lỗ mà một công ty phải gánh chịu khi tín dụng đã được mở rộng cho khách hàng trở nên vô giá trị, vì con nợ bị phá sản, có vấn đề tài chính hoặc vì không thể thu được. Nó được mở rộng trên báo cáo thu nhập .
 
Nợ xấu là một chi phí mà tất cả các doanh nghiệp phải cho phép. Các công ty bán hàng bằng tín dụng thường ước tính tỷ lệ phần trăm doanh thu mà họ dự kiến ​​sẽ trở thành nợ xấu, dựa trên kinh nghiệm trong quá khứ và ghi lại khoản này vào khoản trợ cấp cho các tài khoản nghi ngờ , còn được gọi là khoản dự phòng tổn thất tín dụng .
 
Nợ xấu thường được phân loại là doanh thu và chi phí quản lý chung và được tìm thấy trên báo cáo thu nhập. Việc nhận nợ xấu dẫn đến việc bù đắp giảm các khoản phải thu trên bảng cân đối kế toán - mặc dù các doanh nghiệp vẫn có quyền thu tiền nếu hoàn cảnh thay đổi.
 
 
Viết tắt trực tiếp so với phương thức trợ cấp
Có hai phương pháp khác nhau được sử dụng để ghi nhận tổn thất tín dụng. Sử dụng trực tiếp write- tắt phương pháp, tài khoản khó đòi được viết tắt khi họ trở nên khó đòi, được sử dụng ở Mỹ cho mục đích tính thuế thu nhập.
 
Tuy nhiên, trong khi phương pháp xóa sổ trực tiếp ghi lại con số chính xác cho các tài khoản không thể kiểm soát, nó không duy trì được nguyên tắc phù hợp được sử dụng trong kế toán dồn tích và các nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (GAAP). Quy tắc là một chi phí phải được ghi nhận tại thời điểm giao dịch xảy ra thay vì khi thanh toán được thực hiện. Vì lý do này, nợ xấu được tính bằng phương pháp trợ cấp, cung cấp số tiền ước tính cho các tài khoản không thể kiểm soát trong cùng kỳ kế toán mà doanh thu kiếm được.
 
Tính toán chi phí nợ xấu bằng phương pháp trợ cấp
Vì không có khoảng thời gian đáng kể nào trôi qua kể từ khi bán, một công ty không biết khoản phải thu chính xác nào sẽ được thanh toán và khoản nào sẽ bị vỡ nợ. Vì vậy, một khoản trợ cấp cho tổn thất tín dụng được thiết lập dựa trên con số dự đoán và ước tính. Một công ty sẽ ghi nợ chi phí nợ xấu và ghi có khoản trợ cấp này. Trợ cấp cho các tài khoản nghi ngờ là một tài khoản contra trong các tài khoản phải thu, có nghĩa là nó làm giảm tài khoản phải thu khi cả hai số dư được liệt kê trong bảng cân đối kế toán. Phụ cấp này có thể tích lũy qua các kỳ kế toán và có thể được điều chỉnh dựa trên số dư trong tài khoản.
 
Chi phí nợ xấu có thể được ước tính bằng cách sử dụng mô hình thống kê như xác suất mặc định để xác định khoản lỗ dự kiến ​​của nó đối với nợ quá hạn và nợ xấu. Các tính toán thống kê có thể sử dụng dữ liệu lịch sử từ doanh nghiệp cũng như từ toàn ngành. Tỷ lệ phần trăm cụ thể thường sẽ tăng khi tuổi của khoản phải thu tăng, để phản ánh rủi ro mặc định ngày càng tăng và giảm khả năng thu. Ngoài ra, chi phí nợ xấu có thể được ước tính bằng cách lấy phần trăm doanh thu thuần, dựa trên kinh nghiệm lịch sử của công ty với nợ xấu. Các công ty thường xuyên thực hiện các thay đổi về trợ cấp cho khoản lỗ tín dụng, để chúng tương ứng với các khoản phụ cấp mô hình thống kê hiện tại.
 
Doanh nghiệp có thể xóa nợ xấu chống lại thuế
Các Doanh thu dịch vụ nội bộ (IRS) cho phép các doanh nghiệp để viết hết nợ xấu trên Form 1040, Kế hoạch C, nếu họ trước đây đã được báo cáo là thu nhập. Nợ xấu có thể bao gồm các khoản vay cho khách hàng và nhà cung cấp, bán tín dụng cho khách hàng và đảm bảo cho vay kinh doanh. Tuy nhiên, nợ xấu được khấu trừ thường không bao gồm tiền thuê nhà, tiền lương hoặc phí.
 
 
Ví dụ, một nhà phân phối thực phẩm cung cấp một lô hàng thực phẩm cho một nhà hàng bằng tín dụng vào tháng 12, sẽ ghi lại việc bán hàng dưới dạng thu nhập trên tờ khai thuế của năm đó. Nhưng nếu nhà hàng ngừng hoạt động vào tháng 1 và không thanh toán hóa đơn, nhà phân phối thực phẩm có thể xóa hóa đơn chưa thanh toán dưới dạng nợ xấu trong tờ khai thuế của mình trong năm tiếp theo.
 
Khấu trừ khoản nợ xấu trên tờ khai thuế của bạn
Các cá nhân cũng có thể khấu trừ một khoản nợ xấu từ thu nhập chịu thuế của họ, nếu trước đó họ đã bao gồm số tiền trong thu nhập của họ hoặc cho vay bằng tiền mặt, và họ có thể cho thấy rằng họ có ý định cho vay tại thời điểm giao dịch và không phải là một món quà. IRS phân loại nợ xấu phi kinh doanh là lỗ vốn ngắn hạn.
 
 
Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn