Phụ lục VI-12 theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

Phụ lục VI-12

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN/HUYỆN...

PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH

Số:.............

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 
 

 


......, ngày..... tháng..... năm......

GIẤY XÁC NHẬN

Về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo

Phòng Tài chính - Kế hoạch:.........................................................................

Địa chỉ trụ sở:...............................................................................................

Điện thoại:.................................................... Fax:........................................

Email:............................................................ Website:.................................

Xác nhận:

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:...............................................

1. Trường hợp đăng ký tạm ngừng thì ghi

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày.... tháng.... năm...... đến hết ngày.... tháng.... năm......

Lý do tạm ngừng: .........................................................................................

2. Trường hợp đăng ký tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo thì ghi

Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày... tháng... năm...

Lý do tiếp tục kinh doanh:............................................................................

   

Nơi nhận:

- Tên, địa chỉ hộ kinh doanh;

- Chi cục Thuế.......... (quận, huyện nơi HKD đặt trụ sở);

- ..........;

- Lưu:.....

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)