Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện


Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện

Công ty, doanh nghiệp có thể đặt văn phong đại diện ở trong nước hoặc nước ngoài với quyết định bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng đại diện dưới đây áp dụng cho văn phòng tại Việt Nam

CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XXX

----o0o----

Số: 02/2020/QĐ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

--------------o0o---------------

Hà Nội, ngày…….tháng…năm 2020


QUYẾT ĐỊNH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XXX

(V/v: Bổ nhiệm người đứng đầu Văn phòng đại diện của Công ty)

  1. Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
  2. Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tư Vấn XXX;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quyết định bổ nhiệm Ông có tên sau là người đứng đầu Văn phòng đại diện của Công ty

Người đứng đầu văn phòng đại diện:

Họ tên người đứng đầu: VŨ SƠN TÙNG       Giới tính: Nam

Sinh ngày: 24/12/1981      Dân tộc: Kinh         Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:      

Chứng minh nhân dân

Căn cước công dân

Hộ chiếu

Loại khác (ghi rõ):…………

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: 001081XXX

Ngày cấp: 02/03/2016 Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư

Ngày hết hạn (nếu có): 24/12/2021.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ 7, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chỗ ở hiện tại: Tổ 7, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2: Ông Vũ Sơn Tùng có nhiệm vụ tổ chức và điều hành, đôn đốc chỉ đạo hoạt động của Văn phòng đại diện, theo dõi và giám sát, đại diện theo ủy quyền cho lợi ích của Công ty và bảo vệ các lợi ích đó.

Điều 3 : Ông Vũ Sơn Tùng được hưởng lương, phụ cấp và có các quyền, nghĩa vụ theo Điều lệ và quy chế quản lý nội bộ của công ty.

Điều 4: Ông Vũ Sơn Tùng và các phòng, ban, đơn vị trực thuộc công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

 

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT TP.HN

- Lưu.

TMI. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

 

 

 

 

 

VŨ SƠN TÙNG

 

Link Download:  bổ nhiệm người đứng đầu văn phòng

Các tin cũ hơn