Sổ chi tiết giá vốn hàng bán cho sản phẩm


Sổ chi tiết giá vốn hàng bán cho sản phẩm

Việc quản lý giá vốn hàng bán ngày càng yêu cầu khắt khe hơn. Ngoài việc xác nhận tính chính xác và đáng tin cậy của các thông tin liên quan đến phần việc của kế toán chi tiết thì kế toán trưởng của Công ty còn có trách nhiệm tư vấn cho Giám đốc các thông tin ,tài chính thông qua các con số được phản ánh trên từng loại sổ. Bảng tổng hợp chi tiết hàng bán được lập vào cuối kỳ. Căn cứ để lập bảng này là số tổng cộng trên các sổ chi tiết TK 632. Mỗi loại hàng sẽ được ghi một dòng trên sổ. Số tổng cộng được đối chiếu với bộ phận kế toán tổng hợp.

Đơn vị: Công ty TNHH xây dựng và thương mại 585 Hà Nội             

Địa chỉ: Số 24, Tổ 6, Phường Phú La, Quận Hà Đông, TP, Hà Nội                                                    

Mẫu số S36-DN

(Ban hành theo TT số 200/2014/TT-BTC  ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

SỔ CHI TIẾT GIÁ VỐN HÀNG BÁN

Tài khoản: 632 – Giá vốn hàng bán

Tên sản phẩm: Van chống sét GZ500V

                  Tháng 3 năm 2016                     Đơn vị tính: đồng

NT ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

TK đối ứng

Ghi nợ TK 632

Số hiệu

Ngày tháng

Tổng tiền

A

B

C

D

E

F

 

 

 

Số dư đầu tháng

Phát sinh trong tháng

 

0

3/3

7/3

10/3

17/3

19/3

21/3

25/3

BH00610

BH00612

BH00613

BH00614

BH00615

BH00616

BH00618

3/3

7/3

10/3

17/3

19/3

21/3

25/3

 

Bán hàng theo ĐH Viettel

Bán hàng theo ĐH Mai Loan

Bán hàng theo ĐHThành Long

Bán hàng cho Anh Tuấn

Bán hàng theo ĐH Đại Hoàng Minh

Bán hàng cho Anh Mạnh

Bán hàng theo đơn hàng Thanh Tùng

156

156

156

156

156

156

156

10.000.000

6.000.000

6.000.000

4.000.000

8.000.000

400.000

400.000

 

 

Cộng số phát sinh

 

34.800.000

 

Ghi có TK 632

Số dư cuối kỳ

911

34.800.000

-

 

Ngày 31 tháng 3 năm 2016

Người ghi sổ

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

(Ký, họ tên)

 

Bạn xem thêm:  Mục tiêu nghề nghiệp kế toán  &&&  bài tập kế toán quá trình sản xuất sản phẩm

Các tin cũ hơn