Sơ đồ kế toán chi phí sửa chưa lớn TSCĐ


Sơ đồ kế toán chi phí sửa chưa lớn TSCĐ

Làm sao để bạn có thể hạch toán Sơ đồ kế toán chi phí sửa chưa lớn TSCĐ với tài khoản như : 111, 112, 152, 331, 241, 154, 642..xây dựng cơ bản dở dang được ghi vào chi phí sản xuất kinh doanh. Nếu chi phí sửa chữa lớn phân bổ cho nhiều kỳ hoặc đơn vị trích trước chi phí.

Xem thêm: thành lập doanh nghiệp ở từ liêm  && hướng dẫn nộp tờ khai thuế môn bài

Chúc bạn thành công !

Các tin cũ hơn