Sơ đồ số 80 kế toán doanh thu hoạt động tài chính TT133


Sơ đồ số 80 kế toán doanh thu hoạt động tài chính TT133

Cuối kỳ kết chuyển doanh thu hoạt động tài chính thì với Sơ đồ số 80 kế toán doanh thu hoạt động tài chính TT133 giải quyết được cổ tức, lợi nhuận được chia sau ngày đầu tư, chiết khấu thanh toán mua hàng được hưởng.

Xem thêm:
 
 

Các tin cũ hơn