Tải biên bản xác nhận công nợ phiên bản năm 2020


Tải biên bản xác nhận công nợ phiên bản năm 2020 dành cho các doanh nghiệp giao dịch mua bán

Tải biên bản xác nhận công nợ phiên bản năm 2020 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------

BIÊN BẢN XÁC NHẬN CÔNG NỢ

  • Căn cứ vào biên bản giao nhận hàng hóa;
  • Căn cứ vào thoả thuận giữa hai bên;

Hôm nay, ngày … tháng … năm 20.., tại địa chỉ ……………………..…., chúng tôi gồm có:

BÊN A: Công ty …………………..

Địa chỉ: ……………..

Điện thoại liên hệ: ………….

Đại diện: …………………………. Chức vụ: ……………….

Mã số thuế……………………..

BÊN B: Công ty ……………………

Địa chỉ: ……………..

Điện thoại liên hệ: ………….

Đại diện: ………………. Chức vụ: ……………….

Mã số thuế……………………..

Cùng nhau xác nhận về công nợ từ ngày …… đến ngày …… cụ thể như sau:

1. Công nợ chi tiết.

- Hóa đơn số ……..xuất ngày …….. với số tiền ...... (Chưa thanh toán)

- Hóa đơn số ……..xuất ngày …….. với số tiền ...... (Chưa thanh toán).

2. Kết luận:

- Tính đến hết ngày …….. Bên A còn phải thanh toán cho Bên B số tiền là:……………….(Bằng chữ:……………………........)

3. Thỏa thuận khác:

- Cam kết trả nợ trước ngày……………………….

- Lãi suất chậm trả áp dụng…………………………

- Phạt vi phạm hợp đồng nếu sai phạm………………………………

Biên bản này được lập thành 02 bản có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản làm cơ sở cho việc thanh toán sau này giữa hai bên.

ĐẠI DIỆN BÊN A

(Ký và ghi rõ họ tên)

ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 

Các tin cũ hơn