Tài khoản 419 Cổ phiếu quỹ


Tài khoản 419 Cổ phiếu quỹ

 1. Nguyên tắc kế toán
 1. Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng giảm của số cổ phiếu do các công ty cổ phần mua lại trong số cổ phiếu do công ty đó đã phát hành ra công chúng (gọi là cô phiếu quỹ).

Các cổ phiếu quỹ do công ty nắm giữ không đuợc nhận cố tức, không có quyền bầu cử hay tham gia chia phần tài sản khi công ty giải thê. Khi chia cô tức cho các cổ phần, các cổ phiếu quỹ đang do công ty nắm giữ đuợc coi là cô phiếu chưa bán.

 1. Giá trị cổ phiếu quỹ được phản ánh trên tài khoản này theo giá thực tế mua lại bao gồm giá mua lại và các chi phí liên quan trực tiếp đên việc mua lại cô phiếu, như chi phí giao dịch, thông tin...
 2. Cuối kỳ kế toán, khi lập Báo cáo tài chính, giá trị thực tế của co phiếu quỹ được ghi giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu trên Báo cáo tình hình tài chính bằng cách ghi số âm (...).
 3. Tài khoán này không phản ánh trị giá cổ phiếu mà công ty mua của các công ty cổ phần khác vì mục đích nắm giữ đầu tư.

đ) Trị giá vốn của cô phiêu quỹ khi tái phát hành, hoặc khi sử dụng đê trả cô tức, thưởng... được tính theo phương pháp bình quân gia quyền.

 1. Trường hợp công ty mua lại cổ phiếu do chính công ty phát hành nhằm mục đích thu hồi cổ phiếu để hủy bỏ vĩnh viễn ngay khi mua vào thì giá trị cố phiếu mua vào không được phản ánh vào tài khoản này mà ghi giảm trực tiếp vào vốn góp của chủ sở hữu và thặng dư vốn cô phần (xem hướng dẫn ở tài khoản 411 - Vòn đâu tư của chủ sở hữu).
 1. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 419 - cổ phiếu quỹ

Bên nợ: Trị giá thực tế cô phiếu quỹ khi mua vào.

Bên Có: Trị giá thực tế cổ phiếu quỹ được tái phát hành, chia cổ tức hoặc huỷ bỏ.

Số dư bên Nợ: Trị giá thực tế cổ phiếu quỹ hiện đang do công ty nắm giừ.

 1. Phuong pháp kế toán một số giao dịch kinh tế chủ yếu

a) Kế toán mua lại cổ phiếu do chính công ty đã phát hành:

 • Khi công ty đã hoàn tất các thủ tục mua lại số cổ phiếu do chính công ty phát hành theo luật định, kế toán thực hiện thủ tục thanh toán tiền cho các cố đông theo giá thoả thuận mua, bán và nhận cổ phiếu về, ghi:

Nợ TK 419 - Cổ phiếu quỹ (giá mua lại cổ phiếu)

Có cácTK 111, 112.

 • Trong quá trình mua lại cố phiếu, khi phát sinh chi phí liên quan trực tiếp đến việc mua lại cố phiếu, ghi:

Nợ TK 419 - Cổ phiếu quỳ

Có cácTK 111, 112.

 1. Tái phát hành cố phiếu quỹ:
 • Khi tái phát hành cổ phiếu quỹ với giá cao hon giá thực tế mua lại, ghi:

Nợ các TK 111,112 (tổng giá thanh toán tái phát hành cổ phiếu) Có TK 419 - Cổ phiếu quỹ (giá thực tế mua lại cổ phiếu) Có TK 411 - Vốn đầu tu của chủ sở hữu (4112) (số chênh lệch giữa giá tái phát hành cao hơn giá thực tế mua lại cổ phiếu).

 • Khi tái phát hành cổ phiếu quỹ ra thị trường với giá thấp hơn giá thực tế mua vào cố phiếu, ghi:

Nợ các TK 111,112 (tông giá thanh toán tái phát hành cố phiếu)

Nợ TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (giá tái phát hành thấp hơn giá mua lại) Có TK 419 - Cổ phiếu quỹ (giá thực tế mua lại cổ phiếu).

 1. Khi huỷ bở số cổ phiếu quỹ, ghi:

Nợ TK 4111 - Vốn góp cúa chủ sở hửu (mệnh giá của số cổ phiếu huỷ bở)

Nợ TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (giá mua lại cao hơn mệnh giá) Có TK 419 - Cồ phiếu quỹ (giá thực tế mua lại cổ phiếu) Có TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (giá mua lại thấp hơn mệnh giá).

 1. Khi có quyết định của Hội đồng quản trị (đã thông qua Đại hội cổ đông) chia cổ tức bằng cổ phiếu quỹ:
 • Trường hợp giá phát hành cổ phiếu quỹ tại ngày trả cổ tức bàng cổ phiếu quỹ cao hon giá thực tế mua vào của cồ phiếu quỹ, ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (giá phát hành cổ phiếu) Có TK 419 - Cổ phiếu quỹ (giá thực tế mua lại cổ phiếu quỹ) Có TK 4112" Thặng dư von co phần (số chênh lệch giữa giá mua lại cô phiếu quỹ thấp hơn giá phát hành tại ngày trả cổ tức).

 • Trường hợp giá phát hành cổ phiếu quỹ tại ngày trả cổ tức bằng cổ phiếu quỹ thấp hơn giá thực tế mua vào của cổ phiếu quỹ, ghi:

Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (giá phát hành cổ phiếu)

Nợ TK 4112 - Thặng dư vốn cổ phần (số chênh lệch giữa giá mua lại cổ phiếu quỹ cao hơn giá phát hành tại ngày trả cổ tức)

Có TK 419 - Cố phiếu quỹ (giá thực tế mua cổ phiếu quỹ).

Xem thêm: thành lập công ty tnhh ở minh khai  && phân loại hoạt động kinh doanh dịch vụ

Các tin cũ hơn