dịch vụ thành lập doanh nghiệp

TÀI KHOẢN KẾ TOÁN T133
Cách định khoản Phải trả nội bộ theo TT133 năm 2021

Cách định khoản Phải trả nội bộ theo TT133 năm 2021

Cách định khoản Phải trả nội bộ theo TT133 Kế toán hạch toán tại đơi vị cấp trên và đơn vị cấp dưới
Các hình thức tiền lương và quỹ tiền lương của doanh nghiệp

Các hình thức tiền lương và quỹ tiền lương của doanh nghiệp

người lao động, lựa chọn hình thức tiền lương đúng đắn còn có tác dụng đòn bẩy kinh tế, khuyến khích người lao động chấp hành tốt kỷ luật lao động, nâng cao năng suất lao động,
Ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán tiền lương

Ý nghĩa và nhiệm vụ của kế toán tiền lương

Tiền lương là nguồn thu nhập chủ yếu của người lao động, các doanh nghiệp sử dụng tiền lương làm đòn bẩy kinh tế đề khuyến khích tinh thần tích cực lao động, là nhân tố thúc đẩy để tăng năng suất lao động.
Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Kế toán lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho nhằm mục đích đề phòng các loại hàng tồn kho giảm giá trị so với giá gốc khi chuyển nhượng, cho vay, thanh lý, xử lý,...
Công việc kế toán công cụ dụng cụ CCDC

Công việc kế toán công cụ dụng cụ CCDC

CCDC là những tư liệu lao động không đủ tiêu chuẩn quy định dể xếp / vào TSCĐ. Mặc dù CCDC được xếp vào loại hàng tồn kho, được quàn lý và kế toán giống nhự NVL nhưng thực tế CCDC lại có đặc điềm giống vói TSCĐ
Kế toán tổng hợp tình hình luân chuyển nguyên vật liệu

Kế toán tổng hợp tình hình luân chuyển nguyên vật liệu

NVL là tài sản lưu động cùa doanh nghiệp và được nhập, xuất kho thường xuyên, tuy nhiên tuỳ theo đặc điềm NVL của từng doanh nghiệp má các doanh nghiệp có các phương thức kiểm kê khác nhau.
Công việc kế toán chi tiết nguyên vật liệu

Công việc kế toán chi tiết nguyên vật liệu

các doanh nghiệp thường áp dụng 1 trong 3 phương pháp kế toán chi tiết NVL là: Phương pháp thè song song; phương pháp đối chiếu luân chuyến và phương pháp số dư.
Phân loại và tính giá thành nguyên vật liệu

Phân loại và tính giá thành nguyên vật liệu

NVL sử dụng trong các doanh nghiệp có nhiều loại, nhiều thứ có vai trò công dụng khác nhau trong quá trình sàn xuất - kinh doanh.
Đặc điểm nguyên vật liệu và nhiệm vụ của kế toán

Đặc điểm nguyên vật liệu và nhiệm vụ của kế toán

ví dụ về nguyên vật liệu: Đất là nguyên vật liệu chính tạo ra gạch, gỗ thịt là nguyên vật liệu tạo ra bàn ghế, hạt nhựa là nguyên vật liệu tạo ra túi nilon hay đồ nhựa..
Các nghiệp vụ kế toán sửa chữa tài sản cố định

Các nghiệp vụ kế toán sửa chữa tài sản cố định

Chi phí sửa chữa TSCĐ là chi phí gián tiếp cho quá trình kinh doanh của các doanh nghiệp, vì vậy nó phải được phân bổ vào chi phí kinh doanh cùa các kỳ hạch toán
Kế toán tình hình biến động tài sản cố định

Kế toán tình hình biến động tài sản cố định

Kế toán tình hình biến động tài sản cố định TK 211 được chi tiết để theo dõi tình hình biến động của từng loại TSCĐ hữu hình
Hướng dẫn cách tính giá tài sản cố định

Hướng dẫn cách tính giá tài sản cố định

Xuất phát từ nguyên tắc quản lý TSCĐ, khi tính giá TSCĐ ke toán phải xác định được 3 chỉ tiêu là nguyên giá, giá trị hao mòn và giá trị còn lại.
Cách phân loại tài sản cố định

Cách phân loại tài sản cố định

Cách phân loại tài sản cố định Những tiêu thức phân loại TSCĐ quan trọng là: theo hình thái biểu hiện, theo quyền sờ hữu và theo tình hình sử dụng TSCĐ.
Bản chất tài sản cố định và nhiệm vụ kế toán

Bản chất tài sản cố định và nhiệm vụ kế toán

TSCĐ trong các doanh nghiệp là những tài sàn có giá trị lớn và dự tính đem lại lợi ích kinh tế lâu dài cho doanh nghiệp.
Tài khoản 642 Chi phí quản lý kinh doanh

Tài khoản 642 Chi phí quản lý kinh doanh

Tài khoản 642 Chi phí quản lý kinh doanh bao gồm các chi phí chào hàng, giới thiệu sản phẩm, quảng cáo sản phẩm, hoa hồng bán hàng, chi phí bảo hành sản phẩm, hàng hoá (trò hoạt động xây lắp), chi phí bảo quản, đóng gói, vận chuyền, lương nhân viên
Tài khoản 635 Chi phí tài chính

Tài khoản 635 Chi phí tài chính

Trích lập bổ sung dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh, dự phòng tốn thất đầu tư vào đơn vị khác
Tài khoản 632 giá vốn bán hàng

Tài khoản 632 giá vốn bán hàng

Tài khoản này dùng để phản ánh trị giá vốn của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ, bất động sản đầu tư; giá thành sản xuất của sản phâm xây lắp (đối với doanh nghiệp xây lắp) bán trong kỳ.
Tài khoản 631 Giá thành sản xuất

Tài khoản 631 Giá thành sản xuất

Tài khoản này dùng để phản ánh tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm, dịch vụ ở các đơn vị sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, lâm nghiệp và các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận tải, bưu điện, du lịch, khách sạn,
Tài khoản 611 Mua hàng

Tài khoản 611 Mua hàng

Tài khoản 611 Mua hàng Tài khoản này dùng đê phản ánh trị giá nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, hàng hoá mua vào, nhập kho hoặc đua vào sử dụng trong kỳ.
Tài khoản 515 Doanh thu hoạt động tài chính

Tài khoản 515 Doanh thu hoạt động tài chính

Tài khoản này dùng đê phản ánh doanh thu tiền lãi, tiền bản quyền, cổ tức, lợi nhuận đuọc chia và doanh thu hoạt động tài chính khác của doanh nghiệp
TÀI KHOẢN 511 - DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH vụ

TÀI KHOẢN 511 - DOANH THU BÁN HÀNG VÀ CUNG CẤP DỊCH vụ

Tài khoản này dùng đê phản ánh doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của doanh nghiệp trong một kỳ kế toán của hoạt động sản xuất, kinh doanh từ các giao dịch và các nghiệp
6 Nguyên tắc của kế toán doanh thu

6 Nguyên tắc của kế toán doanh thu

Doanh thu là lợi ích kinh tế thu đuợc làm tăng vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp trừ phần vốn góp thêm của các cổ đông. Doanh thu được ghi nhận tại thời điêm giao dịch phát sinh, khi chăc chăn thu được lợi ích kinh tê
Tài khoản 421 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Tài khoản 421 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Tài khoản này dùng đế phản ánh kết quả kinh doanh (lãi, lồ) sau thuế thu nhập doanh nghiệp và tình hình phân chia lợi nhuận hoặc xử lý lỗ của doanh nghiệp.
Tài khoản 419 Cổ phiếu quỹ

Tài khoản 419 Cổ phiếu quỹ

Tài khoản này dùng để phản ánh giá trị hiện có và tình hình biến động tăng giảm của số cổ phiếu do các công ty cổ phần mua lại trong số cổ phiếu do công ty đó đã phát hành ra công chúng (gọi là cô phiếu quỹ).
Tài khoản 418 Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

Tài khoản 418 Các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu

Tài khoản này dùng để phản ánh số hiện có và tình hình tăng, giảm các quỹ thuộc nguồn vốn chủ sở hữu. Các quỹ này được hình thành từ lợi nhuận sau thuế TNDN.
Tài khoản 413 Chênh lệch tỷ giá hối đối

Tài khoản 413 Chênh lệch tỷ giá hối đối

Chênh lệch tỷ giá hối đoái là chênh lệch phát sinh từ việc trao đổi thực tế hoặc quy đôi cùng một số lượng ngoại tệ sang đơn vị tiền tệ kế toán theo tỷ giá hối đoái khác nhau.
Tài khoản 411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Tài khoản 411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Tài khoản 411 Vốn đầu tư của chủ sở hữu Tài khoản này dùng để phản ánh vốn do chủ sở hữu đầu tu hiện có và tình hình tăng, giảm vốn đầu tư của chủ sở hữu.
Sơ đồ kế toán thuế gtgt đầu ra doanh nghiệp

Sơ đồ kế toán thuế gtgt đầu ra doanh nghiệp

Với thuế gtgt đầu vào, đầu ra được khấu trừ trên Sơ đồ kế toán thuế gtgt đầu ra doanh nghiệp trương hợp doanh thu bao gồm cả thuế gtgt định kỳ xác định số thuế phải nộp tiếp. Với hợp đồng thuê tài sản không được thực hiện phải trả lại cho khách hàng.
Sơ đồ kế toán phải trả cho người bán

Sơ đồ kế toán phải trả cho người bán

Ứng trước tiền cho người bán khi thanh toán các khoản phải trả bằng Sơ đồ kế toán phải trả cho người bán bằng cách chiết khấu thanh toán, mua vật tư, hàng hóa nhập kho, thuế gtgt, mua tài sản cố định, giảm giá hàng mua trả lại chiết khấu thương mại được hưởng.
Sơ đồ kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Sơ đồ kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước

Các loại thuế như: môn bài, thuế môi trương, thuế tiêu thụ đặc biệt...cho ta sơ đồ kế toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước..thuế gián thu khi phát sinh doanh thu, thu nhập khác từ tk 133, 111, 112, 131, 511, 515..số thuế phải nộp khi bán cung cấp dịch vụ.

0973.981.661